لغت نامه بورسی

چکیده

این مقاله، یکی از کاملترین مرجع لغات بورسی است و بر اساسا حروف الفبا ، نگارش شده است.

“الف”

ارزش یاب اساسنامه کارشناس مالی است که دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.

اطلاعات مهم

اطلاعات مهم، اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر با اهمیت داشته باشد.

اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می گذارد.

اطلاعات عموی

اعلام عمومی یعنی، انتشار عمومی رای قطعی صادره توسط مرجع ذیصلاح

افشا ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع اطلاعات

افشای فوری

افشای فوری یعنی افشای اطلاعات به محض آگاهی ناشر

امید نامه

امیدنانه، سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به “طرح توسعه و نوسازی شرکت” را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران (خریداران “اوراق مشارکت”) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید “امین”، “حسابرس” و “بورس” برسد. مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران می باشد.

انتشار

انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی

انتقال قانونی

انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه به شخص دیگری صورت می گیرد.

انتقال قهری

انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارنده آن به وراث قانونی وی صورت می گیرد

انحصار

وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

اوراق اجاره

اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق  است که اجاره داده می شود.

اوراق بهادار

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. “شورا”، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

اوراق مشارکت

اوراق بهادار با نامی که با مجوز “بورس” به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز  طرح های نوسازی و توسعه شرکت های  پذیرفته شده در “بورس” منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

آن گروه از (اوراق مشارکت) (ناشر) که در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت (ناشر) باشد

ایستگاه معاملاتی

پایانه معاملاتی کارگزار است که با سامانه معاملاتی بورس در ارتباط می باشد. هر “ایستگاه معاملاتی” با کدی مشخص می شود  که به آن “کد ایستگاه معاملاتی” گویند.  ایستگاه های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می شود.

“ب”

بازارگردان

کارگزار یا  معامله گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید  دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد

بازارگردانی

بازارگردانی، فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز “سازمان” توسط “کارگزار” انجام می شود

بازار خارج از بورس

بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد. بازار خارج از بورس در قالب شرکت سهامی تاسیس و اداره و از این پس به اختصار “شرکت” نامیده می شود

بانی

بانی، شخص حقوقی است که با هدف تامین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق  اجاره نمایند.  بانی ممکن است فروشنده نیز باش

بستن نماد

بستن نماد، توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دوره معین طبق دستورالعمل مربوطه می باشد.

بنگاه

بنگاه، واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد

“پ”

پذیرش مضاعف

پذیرش مضاعف، پذیرش اوراق بهاداری است که علاوه بر “بورس” در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد

پذیره نویسی

پذیره نویسی یعنی، فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد

“ت”

تابلوی بورس

تابلوی بورس، تابلویی است که برای ارائه اطلاعات طبقه بندی شده اوراق بهادار به کار می رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت  دولتی و تابلوی اوراق مشارکت  شرکت ها.

تخلف تخلف، هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قانون و یا مقررات شود.

تسویه پایاپای

تسویه و پایاپای، مرحله پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می شود.

تعلیق پذیرش

تعلیق پذیرش، توقف موقت معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده ناشر در بورس.

تقاضا

تقاضا، عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

“ج”

جلسه رسمی معاملاتی

جلسه رسمی معاملاتی، ساعاتی پیوسته از یک نشست کاری است که معاملات اوراق بهادار در این ساعات انجام می پذیرد. “بورس” می تواند در یک شبانه روز بیش از یک نشست رسمی معاملاتی داشته باشد.

 

“ح”

حجم مبنا

حجم مبنا، تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

حداقل سفارش انباشته

حداقل سفارش انباشته، حداقل تعدادی از “ورقه بهادار” است که “بازارگردان” باید همواره در سفارش خرید و فروش خود در سامانه معاملات بورس نگه دارد.

حداقل معاملات روزانه

حداقل میزان معاملات در هر نماد است که بازارگردان موظف به انجام آن در یک روز معاملاتی می باشد.

حراج

حراج، سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار بر پایه انطباق سفارش های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.

حساب تضمین بورس

حساب تضمین بورس، حساب ویژه ای است که به منظور ایفای تعهدات “کارگزاران” ناشی از فعالیت کارگزاری با هدف حمایت از سرمایه گذاران، افتتاح می شود

حسابرس

حسابرس، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی “طرح نوسازی و توسعه شرکت”  را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار ، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان “اوراق مشارکت” می رساند حسابرس می تواند  در عین حال “حسابرس” شرکت “ناشر” هم باشد.

حسابرس معتمد

موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران است که بر اساس ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب، ۱۳۷۸/۳/۳ شورای بورس، تعیین می شود و بر اساس ضوابط “دستوالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان  پذیرفته شده است.

“خ”

خرید گروهی

خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.

د”

دارایی

هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

 

دارایی­ های صندوق

منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه گذاران بابت پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری و صدور واحدهای سرمایه گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و  کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می شود

دامنه مظنه

حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر “ورقه بهادار” به درصد است که “بازارگردان” آن “ورقه بهادار” در سامانه  معاملات بورس وارد می نماید.  این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می شود.

دامنه نوسان قیمت

پایین ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت می تواند نوسان داشته باشد.

دوره پذیره نویسی اولیه

مهلتی است که طبق ماده ۸ برای فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق به قیمت مبنا و تامین حداقل سرمایه مورد نیاز برای  تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

“س”

سامانه معاملاتی

سیستم رایانه ای است که دریافت سفارش های خرید و فروش، تطبیق سفارش ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می شود.

سبد

مجموعه دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می شود.

سپرده گذارای در بازار سرمایه

 عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانه معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می کند.

سرمایه گذار خارجی

سرمایه­ گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار، فرایند معامله و خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس است که توسط “سرمایه گذار خارجی” صرفا با هدف کسب سود و بدون قصد مدیریت شرکت انجام می شود. منظور از “سرمایه گذاری خارجی” در این آیین نامه صرفا این نوع سرمایه گذاری است.

سرمایه گذار خارجی مستقیم(راهبردی)

خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس است که توسط “سرمایه گذار خارجی” جهت کسب سود و نیز مدیریت شرکت انجام می شود.

 

سفارش خرید و یا فروش اوراق بهادار

درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط “مشتری” به کارگزار ارائه می شود.

سهام کنترلی

حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد.

سهام مدیریتی

میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

سهامدار/سهامدارعمده

سهامدار / سهامداران عمده، سهامدار یا سهامدارانی که توانایی هدایت سیاست های مالی و عملیاتی ناشر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن را دارا هستند.

سهم شناور آزاد

بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند، و قصد ندارند با حفظ آن  قسمت از سهام، در مدیریت  شرکت مشارکت نمایند.

“ش”

شاخص

نماگری است که تغییرات قیمت یا بازده یک یا مجموعه ای از اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

شایعه

شایعه عبارتست از، اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که بطور غیر رسمی منتشر شده و توسط ناشر تایید یا تکذیب نشده است و احتمال  می رود بر قیمت اوراق بهادار  ناشر تاثیر با اهمیت داشته باشد

شخص تحت کنترل

شخص حقوقی است که ناشر می تواند سیاست های مالی و عملیاتی آن را به منظور کسب منافع از فعالیت های آن شخص،  هدایت نماید.

شرکت

شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

شرکت مادر (هلدینگ)

شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رای کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.

“ص”

صندوق سرمایه گذاری

نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند

“ض”

ضامن

شخص حقوقی است که پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر می باشد را تعهد و تضمین می نماید.

ع”

عامل پرداخت در بورس

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران اقدام می نماید.

عامل فروش

شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق اجاره از طرف نهاد واسط اقدام می نماید

عرضه

عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده

عرضه اولیه

منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است

عرضه خصوصی

فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه گذاران نهادی است

عرضه عمومی

عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش

“ف”

فروش گروهی

فروش اوراق بهادار تجمیع شده تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار می باشد

فروشنده

هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید

فعالیت نامتعارف بازار

هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم داد و ستد اوراق بهادار ناشر اطلاق می شود

فهرست نرخ های بورس

سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شده اوراق بهادار و قیمت آنها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می رسد.

“ق”

قرار داد سلف

قراردادی است که براساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را بر اساس مشخصات قرارداد سلف در ازای بهای نقد به فروش می رساند  تا در دوره ی تحویل به خریدار تسلیم کند، خریدار می تواند معادل دارایی پایه ی خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف نامیده می شود

قیمت آغازین

قیمتی است که در شروع جلسه رسمی معاملاتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام می شود

قیمت باز

نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف “مشتری” به کارگزار واگذار می شود

قیمت پایانی

قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط “بورس” اعلام می شود

قیمت پایه

قیمت مشخصی است که کارگزار عامل درخواست خود برای هر سهم اعلام می نماید. قیمت پایه، حداقل قیمت برای عرضه سهام اعلام شده است.

قیمت پیشنهادی

نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می شود

قیمت محدود

نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف “مشتری” به کارگزار اعلام می شود

قیمت معین

نرخ ثابتی است که توسط “مشتری” برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود

قیمت تعدیل شده ی پایانی

قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.

قیمت مرجع

قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود

“ک”

کارگزار

موسسه ای (شرکتی) است که با مجوز “سازمان” به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد، و براساس قوانین و مقررات مربوط، به داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می پردازد.

کارگزار متعد پذیره نویسی

کارگزاری است که در عرضه اولیه اوراق بهادار به بورس، هماهنگی برای تامین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمی رسد، به عمل آورده باشد.

کارگزار معرف

کارگزاری که در پذیرش اوراق بهادار نقش مشاور و کارشناس را برای عرضه اولیه برعهده داشته باشد

کد معاملاتی

شناسه “مشتری” جهت انجام معامله اوراق بهادار در سامانه معاملات است. این شناسه به صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی  از هر دو می باشد.

کد معاملاتی گروهی

شناسه ای است که برای ورود سفارش های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانه معاملات تعریف شده است. این شناسه بصورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می باشد

کنترل

یعنی توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت های آن.

“گ”

گواهی سرمایه گذاری

، سندی است که مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه گذار صادر می شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه گذاری  در تملک آن سرمایه گذار است.

گواهی حق تقدم(حق خرید)

گواهینامه ای است که در آن میزان حق تقدم در خرید سهم، وجوه قابل واریز و مطالبات سهامدار در صورتی که وجود داشته باشد،  قید شده است.

گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام

گواهی نامه ای است که دارایی سهام و میزان سهام سپرده شده سهامدار را نشان می دهد.

“م”

مبارزه با پولشویی

به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت ومزیر اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران.

هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

محدودیت حجمی

حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود. این رقم مضرب  صحیحی از واحد پایه معاملاتی متعارف است

مشاورپذیرش

شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد.

مشتری

شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. “مشتری” می تواند نماینده ی قانونی خریدار یا فروشنده باشد

معاملات

خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است. هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تایید “بورس” برسد

معاملات خوشه ای

خرید یا فروش مجموعه ای از اوراق بهادار است که به طور یک جا معامله می شود

معاملات اشخاص خارجی

خرید و فروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، اقدام به معامله اوراق بهادار می کنند.

معاملات اعتباری

معاملاتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا موسسه ی مالی یا اعتباری تامین مالی شده باشد

معاملات با اقربا

 خرید و فروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجه ی یک (طبقه ی اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است

معاملات تجدید ساختار

انتقال اوراق بهادار از طرف شرکت مادر به شرکت های تابعه با هدف تجدید ساختار است

معاملات چرخشی

معاملاتی است که با تکمیل چرخه ی آن ظرف یک جلسه ی معاملاتی، وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمی کند.

معاملات دوطرفه

معاملاتی است که کارگزار هم زمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را بر عهده دارد.

معاملات عمده

معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دوره معین، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد

معاملات مشروط

 معاملاتی است که برای انجام و یا نحوه ی تسویه آن، شرایطی برابر مقررات “بورس” تعیین شده باشد

معامله بلوک

معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی شود

معامله ترجیحی،

 انتقال سهام شرکت های دولتی به کارکنان واحدها به منظور اجرای برنامه های خصوصی سازی است که به نرخ معینی انجام می شود.

مقررات

مقررات یعنی قانون تجارت، قانون مالیات ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین  و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر می باشد.

“ن”

ناشر بازار خارج از بورس

، ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

ناشر بورسی

 یعنی ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد

ناشر غیر بورسی،

 ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده؛ ولی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است.

نماد معاملاتی

شناسه ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصربه فرد در سامانه ی معاملات تعریف شده است. این شناسه می تواند  بصورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.

نهادها و تشکل های تحت نظارت

کلیه نهادها و تشکل هایی که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس ها، بازارهای خارج از بورس، کانون ها، بازارهای مشتقه، بورس های کالایی، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

نهادهای مالی

منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می توان به کارگزاران، کارگزاران/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.

“و”

واحد پایه معاملاتی متعارف

حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط “بورس” تعیین می شود

واحد پایه معاملاتی نامتعارف

میزان اوراق بهاداری که از واحد پایه ی معاملاتی متعارف کمتر است

واحد سرمایه گذاری

کوچک ترین جزء سرمایه صندوق می باشد

واحدنظارتی

واحدی در سازمان یا بورس که حسب وظایف خود، مسئولیت نظارت بر رعایت قانون و مقررات توسط ناشر را بر عهده دارد

واحدهای سرمایه گذاری باطل شده

واحدهای سرمایه گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه گذاری صندوق که از زمان شروع پذیره نویسی تا آن  زمان مطابق این اساس نامه  باطل شده است.

واحدهای سرمایه گذاری منتشر شده

واحدهای سرمایه گذاری منتشر شده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه گذاری است که صندوق از زمان شروع پذیره نویسی تا آن زمان صادر نموده است.

واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

واحدهای سرمایه گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی های سرمایه گذاری صادره، در مالکیت سرمایه گذاران است.

نویسنده: آقای امیر عجمی