معرفی نمودارهای تحلیل تکنیکال: مبتنی بر قیمت

در بحث نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودارهای مبتنی بر قیمت به واقع تداعی کننده نام خود هستند، زیرا صرفاً بر اساس نوسانات قیمتی تشکیل شده و فاکتورهای حجم و زمان را نادیده می گیرند. در پلتفرم تریدینگ ویو شما می توانید انواع نمودارهای مبتنی بر قیمت را در صفحه مانیتور خود مشاهده کنید. 

فهرست []

  نمودار نقطه و شکل

  این نمودار با درنظر گرفتن قیمت و بدون تأثیرپذیری از زمان مسیر حرکات قیمتی بازار را مشخص می کند. ستون X با افزایش و O بر اساس کاهش قیمت ترسیم می شود.

  اگر هنگام کشیدن خط دکمه Shift را نگهدارید، خط مذکور با زاویه 45 درجه کامل رسم خواهد شد. این قابلیت به ویژه هنگام کار با نمودارهای نقطه و شکل بسیار مفید است. 


  نمودار رنکو

  این نمودار نیز صرفاً با درنظر گرفتن قیمت و بدون توجه به زمان یا حجم حرکات قیمت را به تصویر می کشد. نمودار رنکو بر اساس نوسانات قیمت تشکیل شده و همانند آجرهایی به نظر می رسد، که در ستون های مجاور روی هم چیده شده اند.

  یک آجر جدید زمانی ایجاد می شود، که قیمت بتواند از آخرین مقدار سقف یا کف ثبت شده خود عبور کند. 


  نمودار کاگی

  نمودار کاگی مثل خطی پیوسته به نظر می رسد که جهت آن تغییر داشته و خط آن از نازک به پررنگ تغییر می کند. جهت این نمودار با تغییر قیمت بیش از مقدار قبلی تغییر کرده و وضعیت عرض خط نمودار (نازک یا پررنگ) زمانی دگرگون می شود، که آخرین قیمت ثبت شده بتواند از سطح افقی ماقبل خود عبور کند. 


  نمودار شکست خط

  این نمودار هم بدون درنظر گرفتن وضعیت زمان یا حجم صرفاً تحرکات قیمت را ترسیم می کند. این نوع نمودار مجموعه ای از مستطیل های عمودی را نشان می دهد، که بر اساس جزئیات تحرکات قیمتی در تایم فریم های مختلف ایجاد شده اند. 


  نمودار هایکن آشی

  هایکن آشی در ژاپنی به معنی «میله متوسط» تعبیر می شود. نقاط باز، بالاترین، پایین ترین و بسته شدن کندل های هایکن آشی شامل قیمت های واقعی نیستند. در واقع آن ها نتایج میانگین گیری از مقادیر مربوط به کندل قبلی هستند، که به حذف نوسانات تصادفی از نمودار قیمت کمک می کند.