ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰی در ﻣﻮرد اطلاعات مالی و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ وﻟﻰ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻔﺴﻴﺮ اطلاعات مالی ﺑﺎﺷﻴﺪ.

فهرست []

  ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ سرمایه گذاری ﻫﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻳﻚ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎری ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ، ﻳﺎ در ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺲاﻧﺪاز دارﻧﺪ.

  منابع اطلاعات مالی

  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ را در اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ وﻟﻰ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺳت رﻧﺞ ﺧﻮد را ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن (از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ) ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻴﻘﻰ در ﻣﻮرد ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ آن را درک ﻛﻨﻨﺪ.

  ﻫﻤﻪ روزه ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از اطلاعات مالی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻰ، ﮔﺰارشﻫﺎی دوﻟﺘﻰ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺪارس و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

  اطلاعات مالی در ﻣﻮرد ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ و ﻛﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل (ﺑﺎزاری ﺑﺮای وﺟﻮه ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت)، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ﺑﺎزاری ﺑﺮای وﺟﻮه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺜﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار) و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎﻻ (ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﻠﺰ و ﻏﻼت) ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اطلاعات مالی را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ اطلاعات مالی اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ روز ﻛﻨﺪ.

  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:

  “ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ! ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ذﻳﻨﻔﻊ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻰ گزارش های ﻣﺎﻟﻰ

  ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻰ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻫﻤـﺎن ﮔـﺮوهﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اطلاعات مالی ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

  ۱- ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاران

  ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻰ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻫﻤـﺎن ﮔـﺮوهﻫـﺎﻳﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اطلاعات مالی ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ (ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ، ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ و….) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺨﺸﻰ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﺳﻬﺎم را ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزدهای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ (ﺳﻬﻢ ﺳﻮدﺷﺎن) و ﭼﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺳﻬﺎم، از آن ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ.

  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻰ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد.

  ۲- ﻛﺎرﻣﻨﺪان

  ﻛﺎرﻣﻨﺪان و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ، ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ را در ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد درﻳﺎﺑﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا آن ﻫﺎ را از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻘﻮق در ﺳﺎل ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﺳﺎزد. ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻴﺰ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ۳- وام دﻫﻨﺪﮔﺎن

  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ وام دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ وام، ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ۴- ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن

  واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻻی ﻧﺴﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎی آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻗﺒﻞ از اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ۵- ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺋﻤﻰ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺑﻰ از ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻣﺎﻟﻰ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ.

  ۶- دولت

  ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﺎری دوﻟﺖ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻰ دوﻟﺘﻰ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ (ﻣﺜﻼً ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺳﻮد) را ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

  ۷- ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم

  ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری، ﮔﺰارشﻫﺎ را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻣﺮدم در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻠﻰ را ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

  ۸- روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران

  روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﺠﺎری از ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻚ ﺗﻚ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺼﻮﺻﻰ آﮔﺎﻫﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺰارشﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اطلاعات مالی ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.

  نویسنده: راب درﻧﺴﻔﻴﻠﺪ

  ﻣﺘﺮﺟﻢ: اﻟﻬﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ

  منبع: بورس اوراق بهادار تهران