اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﻰ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را آﮔﺎه ﻣﻰ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارشﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻰ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.

فهرست []
  1. اﺟﺰای اﺻﻠﻰ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از اﺟﺰای اﺻﻠﻰ ﮔﺰارش ﻳ ﺷﺮﻛﺖ وﺟﻮد دارد.
  2. ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻃﺮاﺣﻰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  3. ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ذﻳﻨﻔﻊ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻰ را اﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮرد روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺷﻮد.
  4. ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﻮرس ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ و ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻰ، ﻣﺴئولیت های ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻰ داﺧﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
  5. ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را در ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
  6. ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺎﺳﻰ، ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺎﺳﻰ را ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ۴ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  اﺟﺰای اﺻﻠﻰ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ

  ۱- ﻣﺴئوﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ

  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪﻣﻌﻨﻰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎ، ﻓﺸﺎرﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﻰ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم داران ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و اراﻳﻪ دﻗﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻣﺤﻴﻄﻰ، ﺟﺰﺋﻴﺎت روﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری، رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺴﻴﺎری زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد. اﻣﺮوزه روش اﺻﻠﻰ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

  ۲- الزامات قانونی

  اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد. ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه، ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمداران اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻛﭙﻰ از آن را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻮرس ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.

  ۳- ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ

  ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

  • ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان
  • ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
  • ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
  •  ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ
  • ﺻﻮرت ﻛﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
  • ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎبﻫﺎ

  ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺴﺆول ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﻄﻠﻮب و درﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

  ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮد؟

  اﻟﺰاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد:

  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: “ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ !”

  ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ، آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ واﻗﻌﺎً اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد. ﮔﺰارشﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارشﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ (ﻣﺎدر) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺮوه را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ اﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

  ۱- ﺷﻜﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻰ

  ﻃﺮح ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪک در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ درک ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

  ۲- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری

  ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻰ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

  ۳- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮرس

  ﺷﺮﻛت هایی ﻛﻪ در ﺑﻮرس ﭘﺬﻳﺮﻓته شده اند ﺑﺎید اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺰارﺷﮕﺮی را ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻴﺎن دوره های (ﻳﻌﻨﻰ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ) ﻫﻢ ﻣﻠﺰم ﻣﻰﺳﺎزد.

  ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﻮرس ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ۴- ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ: ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رویه ﻫﺎ

  ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺪﺑﺮی ﻛﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻳﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺑﺮﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﺮﻛﺘﻰ، ﺑﻴﺎن ﻣﻰدارد.

  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه را ﻣﻠﺰم ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ روﻳﻪﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻗﺎﺑﻞ درﻛﻰ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

  ﻧﻜﺘﻪﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری

  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ !

  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻳﺎ اﻓﺸﺎی اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻰ از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺳﺎﻳﺮ داراﻳﻰﻫﺎ.

  ﻫﺪف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻳﺠﺎد راه ﻫﺎی ﻛﻠﻰ ﮔﺰارﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻫﺪف، ﺗﻼش و ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد روش ﻫﺎی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮریﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ و ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﻰ… ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

  ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن

  ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻰ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ از ﻣﻨﻈﺮ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎری و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﺗﻰ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

  نکات برجسته مالی

  ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.

  اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ

  ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران اﺳﺖ.

  در ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ، ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ای ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزده، ﺳﻮد، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ و…. را ﻃﻰ ﻳﻚ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

  ﻣﺜﺎل:

  ﺷﺮﻛﺖ «ب» ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮد را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

  %۴۳ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﺗﺎ ۸۷/۸ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۶۱/۴ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ۱۳۸۴)

  %۴۹ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎ ۱۵/۹ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱۰/۶ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ۱۳۸۴)

  %۳۹ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﺎ ۱۴/۶ رﻳﺎل (۱۰/۵ رﻳﺎل در ﺳﺎل ۱۳۸۴)

  %۴۷ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎء ﺗﺎ ۱۹۱/۳۱۶ ﻋﻀﻮ (۱۳۰ ،۱۰۹ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎل ۱۳۸۴) اﻳﻦ ارﻗﺎم، اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ:

  ارزش ﻓﺮوش (ﺑﺎزده) ﺳﻮد (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ)

  ﺳﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﺳﻬﺎم (ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ) ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ «ب»

  ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

  در ﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ دو ﺷﺨﺺ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ، ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و ﻫﻢ ﭘﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻳﻚ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮای وی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﺎﻟﻰ، از ﺟﻤﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد.

  ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪ وﻟﻰ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ را در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

  ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی اﺻﻠﻰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺳﻮد ﺗﻘسﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ.

  ﭘﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود، اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی از اﺳﺘﺮاﺗﮋی و اداره ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺶروی ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ.

  ﭘﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺿﻌﻒ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﻣﺜﻼً ﺗﺤﺼﻴﻞﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

  ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه درک ﺑﻬﺘﺮی از داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﺗﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

  ﻣﺜﺎل:

  ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ »ب« در ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺑﻴﺎن ﻣﻰداردﻛﻪ:

  در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﻣﺎ ﻫﺸﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر و ﭘﻨﺞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ۵۲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺷﺎﻣﻞ۳۹ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر و ۱۳ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.

  ﮔﺰارش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ را ۳۰ رﻳﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ ﻣﻴﺎن دوره ای (ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ) ﻣﻌﺎدل ۱۶/۵ رﻳﺎل ﻛﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ ﻛﻞ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺎل ۴۶/۵ رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﻣﺜﺎل:

  ﭘﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ »ب« ﺑﻴﺎن ﻣﻰدارد ﻛﻪ: اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪار از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدن اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اداره و اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻳﻨﺪه درﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﺸﺪ.

  ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان و ﮔﺰارش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ

  اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان

  ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮان را ﻣﻠﺰم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را ﺑﺮای ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻮم ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ را در ﻣﻮرد ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ در ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﮔﺰارش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ «ب»، ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﺪ.

  ﻣﺜﺎل:

  ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ »ب« درﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪﻳﺮان، اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را ﺣﻮل ﻣﻮارد زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ:

  • ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻰ ﮔﺮوه
  • ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮدﻫﺎ (ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن را ﺑﺘﻮان در ﮔﺰارش ﭘﻴﺪا ﻛﺮد)
  • ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
  • ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻰ ( ﻣﻨﺪرج در ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه)
  • ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻰ و ﻏﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻰ
  • ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ
  • ﮔﺰارﺷﻰ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن
  • ﮔﺰارﺷﻰ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر
  • ﮔﺰارﺷﻰ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﻤﻰ ﺷﺮﻛﺖ
  • ﮔﺰارﺷﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ

  ﭘﻴﺶﺗﺮ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺗﺎﻛﻴﺪ روزاﻓﺰوﻧﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ روﺷﻦ روشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ شرﻛﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺳﺎﻳﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه ﻻزم اﺳﺖ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻰ ﭘﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺪﺑﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﻮرد ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش و ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮد در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ (و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ). اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:

  1. ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ “ﻗﺎﻧﻮن” اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
  2. ﺑﺨﺸﻰ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﻰ در ﻳﻚ ﮔﺮوه/ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺴﺆول ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰرﺳﺪ. ﻣﺜﻼً ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی اﺻﻠﻰ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روش ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻰ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
  3. ﺑﺨﺸﻰ ﻛﻪ ﻫﺪف و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻧﻘﺶ آن در ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﺣﻰ از ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﺘﺼﺎب (ﺑﺮای اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺪﻳﺪ). ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺪﺑﺮی ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻫﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﺪ.۲۸
  4. ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻮرد ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮان.
  5. ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻫﻴﺖ و زﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران.
  6. ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺮﻛﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ.
  7. ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺪﻳﺪ.
  8. ﮔﺰارﺷﻰ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﻴﻖ، ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دارای ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
  9. ﮔﺰارﺷﻰ از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ، “ﻗﺎﻧﻮن” را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ !

  ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺳﻮاﺑﻖ درﺳﺖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

  ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ «ب» در ﺳﺎل : ۱۳۸۵

  1. ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ »ب« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  2. ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮد.
  3. اﻟﻒ) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺆول ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮدﻧﺪ.

  ب) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ اﺳﺖ.۲۹ ج) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮی درﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب از وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖ و ﮔﺮوه در ۲۹ اﺳﻔﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ.

  1. ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن، ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺠﺎز و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن رﺳﻤﻰ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﻳﺪ.

  ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺎﺳﻰ

  صورت های مالی و گزارش های شرکت

  ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ، ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﻟﻰ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﺳﭙﺲ، ﺧﻼﺻﻪای از روﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮارد ﻳﺎدﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

  ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد.