نسبت قیمت به فروش (P/S) یکی از نسبت های مالی بسیار مهم و کاربردی است که از آن برای ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت استفاده می شود. این نسبت ریاضی نشان می دهد با توجه به قیمت سهام شرکت (بازاریابی) چند برابر فروش خالص (سود ناخالص) شرکت در یک دوره مشخص ایجاد شده است.

فهرست []

  این نسبت با استفاده از یک فرمول ساده محاسبه می شود و برای شرکت هایی مفید است که سود ناخالص زیادی نداشته یا در دوران توسعه قرار دارند. این نسبت می تواند به سرمایه گذاران بازارهای مالی مختلف از جمله بورس کمک کند تا ارزش سهام شرکت را در مقایسه با عملکرد فروش آن ارزیابی و درباره خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنند.

  مفهوم نسبت قیمت به فروش چیست؟

  نسبت قیمت به فروش که شاخص مالی کاربردی برای خرید سهام است که ماهیت ارزش سهام یک شرکت را در مقایسه با میزان فروش آن تعیین می کند. این نسبت که به آن Price-to-Sales می گویند برای زمان هایی مناسب است که سرمایه گذاران به دنبال بررسی ارزش خرید سهام یک شرکت هستند و می توانند با تقسیم قیمت یک سهم به میزان فروش ارزش به ازای هر سهم را به دست آورند.

  وقتی فروش یک شرکت به مرور زمان افزایش می یابد، به معنای افزایش درآمد شرکت است و درنتیجه ارزش سهام نیز بالا می رود. این نسبت به ما می گوید سرمایه گذاران آماده اند مقداری از پول خود را برای خرید یک سهم در مقایسه با مقدار فروش به ازای هر سهم بپردازند.

  برای مثال اگر نسبت P/S یک شرکت برابر با 5 باشد، سهام داران آماده اند به ازای هر 1 تومان فروش شرکت، 5 تومان برای خرید یک سهم از آن پرداخت کنند. این نسبت می تواند به ما کمک کند ارزش سهام شرکت را در مقایسه با فروشی آن ارزیابی کنیم.

  نحوه محاسبه نسبت P/S چگونه است؟

  نحوه محاسبه این نسبت یا قیمت به فروش از تقسیم کردن قیمت بازار بر میزان فروش شرکت به ازای هر سهم به دست می آید. درواقع شما برای محاسبه این مقدار که نشان دهنده ارزش سهام شرکت است باید از فرمول زیر استفاده کنید:

  میزان فروش به ازای هر سهم/ قیمت بازار= نسبت قیمت به فروش

  برای محاسبه صورت کسر در این فرمول ساده باید در ابتدا مقدار P یعنی ارزش بازار به ازای هر سهم را از طریق سایت بورس به دست آورید. برای این منظور باید از قیمت پایانی یا آخرین قیمت معامله استفاده کنید. برای محاسبه مخرج کسر در این فرمول هم باید نسبت فروش به ازای هر سهم را به دست آورید.

  برای محاسبه این امر باید به اطلاعات فروش شرکت مورد نظر مراجعه کرده و این عدد را به دست آورید؛ برای مثال اگر یک شرکت قیمت سهم بازاریابی 100 تومان داشته باشد و درآمد یا فروش خالص آن در سال 500 میلیون تومان باشد، نسبت P/S برای این شرکت به صورت زیر محاسبه می شود:

  P/S= 500000000/100 =0.0002

  این نسبت نشان می دهد مشتریان سهام این شرکت برای هر تومان فروش، حاضر به پرداخت 0.0002 تومان برای خرید یک سهم از آن هستند. البته توجه داشته باشید برای محاسبه نسبت قیمت به فروش دو روش وجود دارد.

  در روش دوم شما با تقسیم ارزش بازار به میزان کل فروش شرکت در آن دوره زمانی می توانید به ارزش سهام برسید. نتیجه محاسبات از هر دو رابطه یکسان است و شما را به یک عدد می رساند.

  بازه زمانی برای تعیین میزان فروش در نسبت P/S

  برای محاسبه نسبت قیمت به فروش معمولاً یک بازه زمانی 12 ماهه برای شرکت در نظر گرفته می شود. برای این نسبت معمولاً از نسبت های مالی 12 ماه گذشته که به صورت اختصاری به آن (Trailing Twelve Months)  TTM می گویند در محاسبات استفاده می شود که به معنای گذشته نگری است.

  به عبارت دیگر در زمان حال برای محاسبه این نسبت به داده های مالی اخیر 12 ماه پیش برمی گردیم و نسبت P/S را با تقسیم قیمت بازاریابی به میزان فروش خالص در آن دوره زمانی محاسبه می کنیم. اگر برای محاسبه از فروش پیش بینی شده در سال جاری شرکت استفاده کنیم، به این نسبت P/S به عنوان P/S آینده (Forward P/S) اشاره می شود.

  این نسبت ها به سرمایه گذاران کمک می کند ارزش سهام شرکت ها را با توجه به داده های مالی گذشته و آینده ارزیابی کنند و تصمیم گیری های مالی مبتنی بر آن ها انجام دهند.

  بهترین نسبت قیمت به فروش چه عددی است؟

  مقدار مناسب برای نسبت قیمت به فروش به صنعت و شرایط مخصوص هر شرکت بستگی دارد، اما به صورت کلی بسیاری از کارشناسان معتقدند این عدد باید بین 1 تا 2 باشد. در زمان استفاده از این پارامتر نیاز است نسبت P/S با نسبت های مالی دیگر همچون تحلیل شرکت و صنعت مرتبط و بررسی شرایط فعلی و آینده شرکت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در نظر گرفته شود.

  بهترین استفاده از این نسبت در بازار بورس این است که شما این نسبت را برای شرکت های یک صنعت مشخص بررسی و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید، اما به صورت کلی نسبت قیمت به فروش کمتر از یک و بیشتر از یک معمولاً بیشتر مورد بحث است.

  اعداد زیر یک برای این نسبت به معنای کمتر بودن قیمت بازار نسبت به ارزش ذاتی و اعداد بیشتر از یک نشان دهنده بیشتر بودن قیمت بازار به ارزش ذاتی است. این اعداد به سرمایه گذاران کمک می کند براساس معیارهای خود برای خرید سهام اقدام کنند.

  چرا محاسبه نسبت P/S در بازار بورس اهمیت بسیاری دارد؟

  محاسبه نسبت قیمت به فروش در بازار بورس اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا این نسبت معرف ارتباط بین ارزش سهام شرکت و کارایی فروش آن است و سرمایه گذاران براساس آن می توانند ارزش ذاتی سهام و ارزندگی آن را متوجه شوند. به صورت کلی می توان دلایل زیر را برای استفاده این نسبت بیان کرد:

  • معیار مقایسه: این نسبت امکان مقایسه شرکت ها با یکدیگر را به سرمایه گذاران می دهد. این نسبت می تواند به سرمایه گذاران نشان دهد چقدر برای هر واحد فروش یک سهم در یک شرکت ارزش آفرینی شده است.
  • تحلیل رشد: نسبت قیمت به فروش می تواند به سرمایه گذاران کمک کند رشد آینده یک شرکت را تخمین بزنند. اگر این نسبت بالا باشد، احتمالاً افزایش توقعات رشد از این سهام زیاد است.
  • میزان ریسک: این نسبت به سرمایه گذار نشان می دهد سهام چقدر در مقایسه با کارایی فروش شرکت قیمت گذاری شده است. P/S پایین یعنی شما یک معامله کم ریسک با حاشیه سود ثابت را از سرمایه گذاری به دست می آورید؛ در حالی که این نسبت بالا ممکن است به سرمایه گذاری با ریسک بیشتر اشاره کند.
  • مقیاس عملکرد شرکت: نسبت P/S همچنین می تواند به مدیران شرکت و سرمایه گذاران نشان دهد چقدر عملکرد شرکت در ارتباط با فروش قرار دارد. این می تواند برای بهبود عملکرد و بهره وری مالی شرکت کمک کند و موجب رشد در فروش شود.

  نسبت قیمت به فروش در تحلیل بنیادی

  نسبت قیمت به فروش در تحلیل بنیادی در بازارهای مالی هم استفاده می شود و نشان دهنده ارتباط قیمت سهام یک شرکت و درآمد یا فروش آن شرکت است. این نسبت به سرمایه گذاران کمک می کند ارزش سهام شرکت ها را در مقایسه با کارایی فروش آن ارزیابی کنند.

  برای انجام تحلیل بنیادی مؤثر نسبت P/S باید با دیگر عوامل مالی و عملکرد شرکت در کنار هم قرار بگیرند تا بتوان برای خرید یا فروش یک سهام تصمیم گیری کرد.

  مزایای استفاده از نسبت P/S

  این نسبت یکی از ابزارهای مهم در تحلیل مالی و ارزیابی سرمایه گذاری در بازار بورس است. این نسبت به تحلیل بنیادی و مقایسه منطقی با سایر شرکت ها کمک می کند تا تصمیم های مالی مناسب تری گرفته شود. استفاده از نسبت قیمت به فروش در تحلیل مالی مزایای متعددی دارد:

  • سادگی: این نسبت بسیار ساده و آسان محاسبه می شود و برای محاسبه آن تنها به دو پارامتر قیمت سهم و میزان فروش شرکت نیاز دارید.
  • تأثیر محاسباتی مخرب کمتر: از آنجا که نسبت P/S براساس فروش است و میزان سود یا سایر متغیرهای مالی مخرب تأثیر کمتری روی آن دارد، تغییرات فصلی یا تفاوت های مالی کمتری را در ارزیابی سهام ایجاد می کند.
  • برای شرکت ها سود ناخالص کارآمد است: برای شرکت هایی که در دوران توسعه هستند و سود ناخالص محدودی دارند، این نسبت بسیار مفید است و به سرمایه گذاران کمک می کند عملکرد شرکت را براساس فروش ارزیابی کنند.
  • ارزیابی رشد: این نسبت می تواند اطلاعاتی درباره توقعات رشد آینده شرکت به شما بدهد. اگر این نسبت رو به بالا باشد، ممکن است نشان دهنده توقعات رشد بیشتر باشد.
  • مقایسه با همکاران: از آنجا که نسبت P/S به معنای قیمت نسبت به فروش است، می توانید شرکت ها را در صنعتی خاص یا با همتایان مشابه مقایسه کنید. این امر ایده ای از ارتباط قیمت شرکت به فروش در همان صنعت خاص به شما می دهد.
  • کمک به تصمیم گیری های مالی: نسبت P/S می تواند به مدیران شرکت و سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات مالی بهتری بگیرند و موجب بهبود عملکرد و بهره وری مالی شرکت خود شوند.

  نسبت p/s منفی چیست؟

  نسبت قیمت به فروش منفی در واقعیت وجود ندارد؛ چراکه این نسبت همیشه باید عدد مثبتی باشد. این نسبت تعیین می کند چند واحد از قیمت سهام برای هر واحد فروش شرکت پرداخت می شود. اگر عددی منفی شود، به معنای وجود خطای محاسباتی یا اطلاعات نادرست است.

  بنابراین هنگامی که با نسبت P/S منفی روبه رو شوید، باید مشکل محاسباتی را بررسی و اطمینان حاصل کنید که داده ها و اطلاعاتی که از آن استفاده می شود، صحیح و معتبر است.

  P به E گذشته نگر یا TTM چیست؟

  P به E گذشته نگر یا TTM براساس سود شرکت در دوره مالی گذشته محاسبه می شود و نشان دهنده نسبت قیمت سهام به سود گذشته است. ( P/E (Price-to-Earningsدرواقع نسبتی است که برای ارزیابی قیمت سهام شرکت ها و رابطه آن با سودهای شرکت استفاده می شود.

  به صورت کلی دو نوع P/E وجود دارد که یکی گذشته نگر و دیگری آینده نگر است. TTM براساس سود شرکت در 12 ماه گذشته تا تاریخ فعلی محاسبه می شود و به عبارت دیگر نمایانگر نسبت قیمت سهام به سود اخیر شرکت است.

  سخن پایانی

  در این مقاله شما را با مفهوم نسبت قیمت به فروش یا همان نسبت P/S بیشتر آشنا کردیم تا در زمان خرید و فروش سهام در بازار سرمایه از این مفهوم ساده ولی کاربردی استفاده کنید. برای محاسبه نسبت قیمت به فروش نیاز به پارامترهای زیادی نیست.

  شما با داشتن دو متغیر میزان فروش به ازای هر سهم و قیمت بازار می توانید به راحتی این عدد را به دست آورید و ارزش سهام شرکت های مختلف را قبل از خرید مقایسه کرده و براساس معیارهای خود اقدام به خرید کنید.

  سوالات متداول

  این نسبت در بازار بورس نشان دهنده ارتباط قیمت سهام یک شرکت و میزان فروش آن است. این نسبت اطلاعاتی درباره ارزش سهام در مقایسه با کارایی فروشی شرکت به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

  زیرا اطلاعاتی درباره ارتباط قیمت سهام و فروش شرکت به سرمایه گذاران ارائه می دهد. این نسبت می تواند به تشخیص ارزش سهام و توقعات رشد آینده کمک کند. همچنین از طریق مقایسه نسبت P/S شرکت با رقبا و صنعت مشابه، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

  میزان فروش شرکت، توقعات رشد آینده وضعیت اقتصادی عمومی، رقبا و شرایط بازار، همچنین تغییرات در اطلاعات مالی شرکت هم می تواند بر این نسبت تأثیر بگذارد.

  این نسبت یکی از نسبت های مالی است که به کمک آن می توان ارزش ذاتی سهام و ارزندگی آن برای خرید را تشخیص داد.