هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند. به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن ها می باشد را مجمع می گویند که مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی می باشند.

فهرست []

  به طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی، سالیانه، عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است. در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود صورت پذیرد.

  در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد. قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.

  فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

  بر اساس قانون انواع مجامع عمومی عبارت است از:

  • مؤسس
  • عادی
  • فوق العاده

  در قانون، وجود مجامع عمومی تنها در شرکت های سهامی و تعاونی پیش بینی و الزامی شده است و در سایر شرکت ها الزامی نیست، البته شرکت های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

  مجمع عمومی عادی

   

  به موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکا و سهامداران شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع عادی ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می باشد:

  • انتخاب هیئت مدیره
  • انتخاب بازرسان شرکت
  • تصویب صورت های مالی
  • تقسیم منافع (سود تقسیمی)
  • تصویب یا رد پیشنهاد هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود .
  • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

  بر طبق ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است.

  حدنصاب تشکیل مجمع عادی سالیانه

  در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در مجمع تصویب می شود.

  مجمع عمومی عادی سالیانه چه زمانی برگزار می شود؟

  مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می باشد.

  مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های بورسی برای تقسیم سود و… معمولاً در چه ماه هایی تشکیل می شود؟

  سال مالی اکثر شرکت های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت ها در تیر و خرداد برگزار می شود.

  آیا می توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟

  هیأت مدیره و همچنین بازرس می توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

  مجمع عمومی فوق العاده

  در موارد ویژه ای که برای شرکت پیش می آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

  حدنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

  مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند. مشروط بر آن که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حدنصاب لازم قید گردد.

  مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد؟

  وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

  • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
  • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.
  • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

  شرکت های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می کنند؟

  شرکت ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند. همچنین آگهی مجمع شرکت های بورسی در سایت کدال و سایت tsetmc قابل مشاهده است.

  قبل از برگزاری مجمع عادی سالانۀ شرکت های بورسی چه اطلاعاتی منتشر می شود؟

  جهت تصمیم گیری بهتر سهامداران شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت ها، صورت های مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می شود.

  درصورتی که شرکتِ بورسی، دارای شرکت های تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورت های مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکت های تابعه نیز منتشر می شود. همچنین جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا می گردد.