آقای شهاب رحیم دانشجوی دوره نخبگان هفتم خانه سرمایه می باشند که در شرکت سایپا مشغول هستند که از همان شرکت سایپا با بورس آشنا شده اند. ایشان در اوایل فعالیتشان ضرر کردند و به فکر یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در قبال بازار بورس افتادند که می گویند با تحقیق و جستوجو در اینترنت کلاس بورس خانه سرمایه را پیدا کردند و به این موسسه آمدند. ایشان با استراتژی خرید در کف سهم، نماد خیبر را خریداری کردند که در یک هفته تواسنتند ۱۵ درصد سود دریافت کنند.

فهرست []