آیا پس انداز در بانک سود دارد؟ در واقع در یک بازه هایی بین سال های ۹۲ تا ۹۶ سرمایه گذاری در بانک به شدت عالی بود به طوری که بازارهای دیگر آن قدری سود به سرمایه گذار نمی رساندند، برای مثال اگر شخصی سال ۹۲ ملک شخصی خود را می فروخت و سرمایه اش را در بانک می گذاشت سال ۹۶ توانایی خرید ۲ خانه همانند ملک شخصی خود را داشت یعنی پولی که سرمایه گذاری کرده بود در بانک ۲ برابر می شد. در واقع در یک بازه هایی پس انداز در بانک خوب هست حتی کسی که در بورس هم فعالیت دارد به این امر اشاره می کند که اگر در دوره نخبگان شرکت نمایید متوجه خواهید شد در یک سری از زمان ها باید سرمایه خود را در بانک بگذارید اما نکته ای در قبال بانک وجود دارد که پس انداز در بانک در بلند مدت زیاد ایده آل نمی باشد برای مثال اگر سال ۷۰ سرمایه خود را در بانک بگذارید دیگر اصل پول خودتان و حتی سودی که به شما داده است را نمی توانید با پول سال ۱۳۹۸ خود مقایسه کنید که به طور کلی می توان گفت ارزش پول شما به شدت کاهش یافته است که در نتیجه می توان گفت بانک در بلند مدت ارزش پول شما را کاهش خواهد داد.

فهرست []