هر بیزینسی ریسک خودش را دارد، بورس هم یک بیزینسه یک کاره و ریسک های خاص خودش را دارد و شما هر کاری را بخواهید شروع کنید و هر مغازه ای برای مثال مغازه لباس فروشی یا خوار و بار فروشی یا سوپری باید با آموزش دیدن ریسک خودتان را کنترل نمایید.

فهرست []

    یعنی مشتری های آن مغازه چه تیپ مشتری هایی هستند و منابع تامین موادش چگونه هستند؟ و بزرگان بازار بحث مد مثلا توی لباس اگر باشه و این ها چه اثراتی روی فروش لباس یا هر چیزی شبیه آن دارد.

    در بورس هم این داستان را داریم یعنی شما وقتی که می خواهید وارد بورس شوید، قبلش باید، قصد ندارم بگویم حالا حرفه ای بورس باشید اما باید کلیات بورس را موج های بورس را و مفهوم این که من در بورس چی معامله می کنم؟ سهام بنجل چیه؟ سهام ارزشمند چیه؟ سهام تازنده چیه؟ این ها را یاد بگیریم به هر حال ما در بورس شرکت های مختلفی را می بینیم.

    شرکت هایی را می بینیم که در شرف ورشکستگی هستند و هیچ اشکالی هم ندارد که سهمشان را بخریم اما باید بدانیم که چه چیزی را داریم می خریم و شرکت هایی را هم داریم که شرکت های بزرگی هستند تو صنعت فولاد، تو صنعت سنگ آهن و صنعت پتروشیمی، شرکت های خیلی به اصطلاح ما بهشان می گوییم گاو شیر ده هستند.

    یعنی همین طور در حال پول در آوردن هستند و سودی را میان سهام دارانشان توزیع می کنند که ما این ها را باید باهاشون آشنا باشیم و بدانیم چه سبدی را داریم و می چینیم و بدانیم که با توجه به شرایطی که بورس در آن زمان دارد چه اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد.

    پس اولین و مهمترین روش آموزش بورس، مطالعه کردن و آشنایی با شرایط آن بازار است که برای هر بیزینسی این امر صحیح هست و در مورد بورس هم صدق می کند.