کسب ۴۵ درصد سود توسط توسط خانم سعیده جمشیدی

پاداش سود سعیده جمشیدی

خانم سعیده جمشیدی دانشجوی دوره نخبگان ۷ می‌باشند و ایشان توسط کانال خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان سهام سبزوا را با استراتژی خرید در کف خریداری کردند و بعد از سه هفته ۴۵ درصد سود دریافت کردند، همچنین وی می‌گویند:

این مطلب را حتما بخوانید:  تبدیل ۲ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون با شرکت در دوره نخبگان خانه سرمایه
این مطلب را حتما بخوانید:  ۶۵۰٪ سود در ۶ ماه!!!!

از آموزش‌های خانه سرمایه بسیار رازی هستم زیرا باعث شدند که من در خانه در آمدزایی داشته باشم