خانم سعیده جمشیدی دانشجوی دوره نخبگان ۷ می باشند و ایشان توسط کانال خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان سهام سبزوا را با استراتژی خرید در کف خریداری کردند و بعد از سه هفته ۴۵ درصد سود دریافت کردند، همچنین وی می گویند:

فهرست []

    از آموزش های خانه سرمایه بسیار رازی هستم زیرا باعث شدند که من در خانه در آمدزایی داشته باشم