آقای محمد یزدانی دانشجوی دوره نخبگان ۹ خانه سرمایه می باشند و شغل ایشان مهندسی فروش است از بورس هیچ اطلاعاتی نداشتند و از زمانی که در کلاس های خانه سرمایه شرکت کردند به گفته خودشان توانستند اطلاعات خوبی را کسب کنند که می توانند با آن ها سهم های مختلفی را تحلیل کنند. ایشان نماد فنرژی را با استراتژی پس از شکست خریداری کردند و در مدت ۱۷ روز ۳۵ درصد سود کسب کردند. وی می گویند:

کلاس های خانه سرمایه بسیار خوب بودند و از دید بنده بورس همانند رانندگی می ماند که اگر هر شخص از اساتید به درستی یاد بگیرد می تواند از این مهارت در طول زندگی استفاده کند، در واقع فکر می کردم اساتید ممکن است بسیاری از مسائل را نگویند اما با شرکت در این کلاس ها متوجه شدم که تمامی اطلاعاتشان را به ما انتقال می دهند.

راهنمای مطالعه []