آقای محمدرضا یعقوبی دانشپذیر دوره ۱۸ نخبگان خانه سرمایه می باشند و حدود ۳ سال در بازار سرمایه در حال فعالیت هستند. ایشان می گویند:

فهرست []

    متاسفانه با توجه به نداشتن آموزش های کافی ضررهای گوناگونی دیده ام و بعد از اینکه با خانه سرمایه آشنا شده ام در مدت یک ماه در سهم های خموتور و چکارن هر کدام ۲۰ درصد سود دریافت کرده ام و از تمامی کلاس ها و اساتید خانه سرمایه بسیار راضی هستم و بابت زحماتشان از آن ها تشکر می کنم.