آقای مهیار سر رشته داری دانشجوی ارشد بازرگانی بین الملل و همچنین دانشجوی دوره نخبگان ۸ خانه سرمایه می باشند. ایشان می گویند:

راهنمای مطالعه []

    خانه سرمایه را از طریق وبسایتشان پیدا کردم و تقریبا ۶ ماه قبل از این که در کلاس آموزش بورس خانه سرمایه ثبت نام کنم، به طور تقریبا متوسط با بازار سهام آشنایی داشتم، سهم کترام را خریداری کردم که در دو هفته تواسنتم ۴۰ درصد سود دریافت کنم. همچنین باید بگویم که آموزش های خانه سرمایه به علت استمراری که دارد بسیار موثر می باشد و روش های به روزی را برای تدریس به کار می گیرند.