سلام بر دوستان خانه سرمایه در طرح پاداش سود این هفته با آقای رضا رحیمی دانشجوی نخبگان بورس خانه سرمایه هستیم. ایشان درباره سهم فخوز و کلاس بورس خانه سرمایه می گویند:

فهرست []

    با توجه به بررسی هایی که در قبال سهم فخوز انجام دادم متوجه شدم در موقعیت خوبی قرار دارد و آن را خریداری کردم و در یک هفته ۱۱ درصد سود دریافت کردم. کلاس های خانه سرمایه مدیریت و زمان بندی بسیار مناسبی داشتند و انتقال مطالب عالی و کلاس ها کاربردی بودند.