آقای مزدک نجار دانشپذیر دوره ۲۱ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، وی از تجربیات خود با خانه سرمایه می گویند:

فهرست []

    با توجه به آموزش هایی که در این دوره دیده ام سبب جلوگیری از معاملات اشتباه و بی رویه شد و همچنین به من در انجام معاملات سریع تر بسیار کمک کرده اند، بنده دو سهم خزامیار و خودرو را خریده بودم که سهم خزامیار حدود ۶ ماه داشتم و ۸۵ درصد سود کردم و سهم خودرو را حدود ۳ ماه داشتم که ۶۱ درصد به بنده سود داد.