آقای محسن حیدری دانشجوی دوره ۱۳ نخبگان خانه سرمایه می باشند، ایشان درباره سهم هایی که تا به حال خریداری کرده است، می گویند:

فهرست []

    دو عدد از لذت بخش ترین سهم هایی که تا به حال خریداری کردم که یکی از آن ها سهم وتوکا فولاد بود که در مدت سه هفته ۶۲ درصد سود دریافت کردم و سهام دوم شرکت والحساب ها، سرمایه گذاری لیزینگ رایان سایپا بود که با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان خریداری کردم که در بازه ۴ الی ۵ هفته که ۵۳ درصد سود دریافت کردم. همچنین سهم های دیگری خریداری کرده بودم، برای مثال پتروشیمی زاگرس و شب خیز که در بازه های ۳ الی ۴ هفته ۲۰ تا ۲۵ درصد به ما سود دادند.