آقای امیرحسین عابدی دانشجوی دوره نخبگان ششم می باشند. ایشان قصد داشتند در بورس فعالیت کنند که از طریق جستوجو در اینترنت و وبسایت خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان با استفاده از اطلاعاتی که در کلاس های خانه سرمایه به دست آوردند با روش خرید بعد از شکست سهم کرمان را خریداری کردند در یک هفته ۱۲ درصد سود کسب کردند. ایشان می گویند در چندین دوره آموزشی موسسات مختلف شرکت کرده اند اما کلاس بورس خانه سرمایه کاربردی تر بودند.

راهنمای مطالعه []