سرمایه گذاری در بازار بورس

در این تصویر توضیح داده ایم که یک فردی اگر یک سرمایه اولیه ای را وارد بورس کند، مثلا سرمایه اولیه ایشان یک میلیون تومان می باشد و ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هم پس انداز خودش را وارد بورس می کند. اگر مثلا فرض کنید که بعد از ۵ سال سرمایه این فرد چه قدر است؟ که با این نمودار می توانید متوجه شوید. مثلا اگر من چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان داشته باشم و ماهی ۵۰۰ هزار تومان وارد بورس کنم بعد از ۵ سال به عددی نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان می رسم. مثلا اگر ۱۰۰ میلیون تومان وارد بورس کنم و در عرض ۵ سال، سالی ۴۳% سود بگیرم و هرماه ۵۰۰ هزار وارد کنم بعد از ۵ سال به عددی حدود ۷۰۰ میلیون تومان می رسم که درواقع سرمایه ام ۷ برابر خواهد شد. با این نمودار تقریبا می توانید آینده را ترسیم کنید. برای مثال می خواهید ۵۰ میلیون تومان وارد بورس کنید و ماهی هم ۵۰۰ هزارتومان یا ۱۰ میلیون تومان وارد کنید که بستگی به خودتان دارد و قطعا در سوددهی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.