ببینید در مورد رانت که سوال می کنید یک چیز خیلی گسترده ای در اقتصاد ما به حساب می آید و خیلی ها از رانت و با رانت پولدار شدند در بورس هم به یک معنا رانت هست اما این که همه چیز رانت و باند بازی باشد نه اینطور نیست که اتفاقا این رانت بازی و باند بازی ها بعضی وقتا ضررهای سنگینی را هم به آدم ها می زنند که به خود بنده اطلاعات زیادی می رسد که این بازیگر قصد دارد این سهم را از این جا به فلان جا برساند که من عادت کردم این مسائل را در ترکیب با هم به کار ببرم یعنی اطلاعات واقعی را در کنار اطلاعات رانتی قرار بدهم و بالاخره من نمی توانم بگویم آقا اطلاعات رانتی به من نرسیده یا از ذهنم حذفش کنم اما اگر همه را با هم بیام از آن ها استفاده کنم، اگر اطلاعات رانتی با اطلاعات واقعی تطابق و انطباق داشتند، آن وقت از آن ها استفاده کنم که معمولا تجربه نشان داده شده زمانی که در بورس بر اساس یک اطلاعات رانتی عمل می کنیم در یک بازی نا آشنا و یا یک سرزمین ناشناخته ای می رویم که ضرر می کنیم و من از دوستان دیده ام که به یک بازی رانتی رفتند و با ضرر بیرون آمده اند و چیزی که آن رانت گفته بوده است شده اما چون از بازی به صورت دقیق اطلاع نداشتند و آن صبر و تحمل کافی را نداشتند، زود از آن بازی بیرون آمده اند و لذا خود من خیلی دنبال رانت بودن را توصیه نمی کنم اما این که شما مشاورانی را داشته باشید، مشاوران شما، مشاوران مطلعی از لحاظ اطلاعات اقتصادی، تحلیلی باشند و از آن ها کمک بگیرید این دیگر اسمش رانت نیست، برای مثال آشنایی باشد پسر دایی، دختر خاله و یا کسی بخواهد به شما نفعی برساند و ممکن است مشاوری بابت این قضیه یا خدمات وجهی را از شما بگیرد که به شما کمک کند و اطلاعات لازم را به شما برساند که دیگر این اسمش رانت نیست اما این که دنبال اطلاعات نهانی و حرف های در گوشی و خاصی باشید معمولا نتیجه خوبی را به بار نمی آورد.

فهرست []