نوسان گیری بکنیم یا نکنیم؟ نوسان گیری یعنی چی؟ یعنی من سهمی را امروز بخرم که یک ساعت بعد، یک روز بعد، سه روز بعد، یک هفته بعد یا یک ماه بعد، آن را گرون تر بفروشم، سهمی را بخرم ۳۰۰ تومان که بتوانم هفته بعد ۴۰۰ تومان بفروشم، امیدم این است.
نوسان گیری کار بدی نیست ولی آدم خاص خودش را می خواهد و من به تجربه در بازارهای نرمال عادی سرمایه گذاری را از نوسان گیری بهتر می دانم.
اگر بخواهم سرمایه گذاری را به صورت خلاصه بگویم یعنی این که سهمی را بخریم و از اوایدش سود مجمع DPS استفاده کنیم و البته ممکن است قیمتش گران شود اما هدف من از خرید آن سهم، سهام آن شرکت این نیستش که سه ماه بعد این را ۵۰ درصد گران تر بفروشم و ممکن است ۵۰% تو سه ماه گران تر شود و ممکن هم هست که نشود.

من به آیدی اون شرکت کار دارم، نوسان گیری می توانید بکنید اما باید ابزارهاش و بشناسید، ابزارهایش با ابزارهی سرمایه گذاری کاملا متفاوت هستند.

فهرست []