سواد اقتصادی شما چقدر است؟

اگر بخواهیم یک معیار بزاریم برای سواد اقتصادی شما، یعنی اگر بگیم شما چه قدر سواد اقتصادی دارید و یا چه قدر سواد مالی دارید، چه قدر شمع اقتصادی دارید و در واقع چطوری این معیار را می گذاریم؟ می گوییم اول سال با هر مقدار پولی که داریم بعد از این مدت چه قدار توانستیم این پول را رشد بدهیم، به عقیده ما فردی که ده میلیون تومان در ابتدای سال دارد و در انتهای سال پانزده میلیون تومان دارد، یعنی پنج میلیون تومان یا ۵۰ درصد سود کرده است نسبت به فردی که ابتدای سال یک میلیارد تومان دارد و انتهای سال یک میلیارد و صد میلیون دارد یعنی پولش صد میلیون تومان رشد کرده از آن فرد که پنج میلیون رشد کرده قطعا خیلی بیشتر هست، ولی به مبنای درصدی تنها ۱۰ درصد سود داشته که بین این دو فرد آن فردی که ده میلیون تومان داشته و توانسته ۵۰ درصد رشد داده، سواد و شمع اقتصادی بالاتری داره.

فهرست []