الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می دهند.

فهرست []

  از دیگر ویژگی الگوهای ادامه دهنده می توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه تری ساخته می شوند.

  انواع الگوهای مثلثی

  انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

  1. الگوهای مثلث متقارن
  2. الگوهای مثلث افزایشی
  3. الگوهای مثلث کاهشی
  4. الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

  هر کدام از مثلث ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش بینی در هر یک متفاوت است.

  ۱- الگوهای مثلث متقارن

  الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.

  زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که شیب قیمت های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.

  در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می کند. این روند آن قدر ادامه می یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.

  در تحلیل تکنیکال، زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.

  به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیش تر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیش تر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.

  در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

  ۲- الگوهای مثلث افزایشی

  الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می شود ولی از لحاظ پیش بینی تفاوت هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می شوند و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف نیز عمل می کنند.

  زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل می گیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه دار خواهد بود.

  در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

  در تحلیل تکنیکال زمانی می توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می پذیرد.

  در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می شوند و مقاومت را در هم می شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

  ۳- الگوهای مثلث کاهشی

  الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می شود ولی از لحاظ پیش بینی تفاوت هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می شوند و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده سقف نیز عمل می کنند.

  زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می گیرند و بازار را در دست می گیرند، قیمت به آهستگی کاهش می یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم الزاویه از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل می گیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می افتد و روند نزولی با این شکست ادامه دار خواهد بود.

  در واقع فروشندگان به تدریج قدرتمند می شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آن قدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد می شود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت.

  در تحلیل تکنیکال زمانی می توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می یابد.

  ۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

  الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می گیرد.

  از جمله علت های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار می شود.

  حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:

  با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.