Lines_Background
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

عوامل اثرگذار بر شرکتهای بورسی

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟ ( مثالهایی از شرکت های پالایشی و تاثیرش بر اونها به زبان ساده بیان شود)
کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ، ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ، بنزین، ﻧﻔﺖ ﮐﻮره، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ میﮐﻨﻨﺪ.

با توجه به پیوند ناگسستنی بین نفت خام به عنوان خوراک مجتمع­ های پالایشگاهی و فرآورده ­های نفتی، بررسی روند قیمتی و عوامل تاثیرگذار بر آن اجتناب ناپذیر می باشد. طی سال های گذشته الگو مصرف نفت با پیشرفت و تغییر صنایع دچار دگرگونی شده و منابع جایگزین نیز برای آن تعریف شده است. موضوع با اهمیت در صنعت پالایش نفت، مفهوم ضریب پیچیدگی و مسئله ارزش افزوده محصولات تولیدی (کرک اسپرد) آن ها است به گونه ای‏ که هر چه محصول تولید شده در کوره سبک­ تر و در بالای برج تقطیر قرار گیرد و هرچه ضریب پیچدگی نیز بالاتر باشد، ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.

کرک اسپرد چیست؟

در بازارهای نفت، به رابطه قیمت نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر کرک اسپرده اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتا در معرض ریسک این فاصله قیمت یبا نفت خام قرار دارند. فعالیت پالایشگاه با هدف حداکثر کردن این فاصله قیمتی صورت می گیرد. به بیان دیگر، crack spread به معنای تفاوت قیمت یک بشکه محصول با یک بشکه نفت خام است. این فاصله قیمتی در محصولات یکسان نبوده و شرکت ها می توانند با تغییرات ساختاری به تولید محصولی بپردازند که بازدهی بیشتری را ایجاد نماید. درواقع آنچه در این صنعت مهم است نه قیمت نفت به تنهایی است و نه قیمت فرآورده به تنهایی، گرچه به غلط دیده می شود که به واسطه صرفا تغییرات نفت شاهد اثرپذیری معاملات شرکت های این گروه روی تابلو معاملاتی هستیم، اما عموما این اثرپذیری مقطعی و کوتاه مدت بوده و آن چه به صورت بنیادین اهمیت دارد، برآیند تغییرات قیمت نفت و فرآورده ­های آن است.

با توجه به اینکه محصولات نرخ­ های متفاوتی دارند، به تبع کرک اسپردهای متفاوتی نیز خواهند داشت که هرچقدر محصولات با ارزش افزوده بالاتر (در برج تقطیر نیز بالاتر قرار می ­گیرند) و متعاقبا فاصله قیمتی بالاتری با نفت خام، وزن بیشتری در محصولات تولیدی شرکت داشته­ باشند، نشان از وضعیت بهتر شرکت در سودآوری ناخالص خود دارد. این موضوع لزوم توجه به بحث ضریب پیچیدگی را جدی تر می نماید. لازم به توضیح است که پالایشگاه هایی با ضریب پیچیدگی بالاتر توان تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارند. درواقع، این مفهوم نشان دهنده حاشیه سود تولید فرآورده نفتی از خوراک است و در دنیا روال بررسی موقعیت شرکت های پالایشی بر همین اساس است. ممکن است در مقطعی که قیمت نفت رشد می کند، میزان افزایش در فرآورده بیشتر یا کمتر از تغییر قیمت نفت باشد و یا برعکس. لذا نمی توان با افزایش یا کاهش قیمت نفت حکم به تعدیل مثبت یا منفی پالایشی ها داد با این حال همان طور که اشاره شد، بازار سهام با چنین نگرشی که رشد قیمت نفت به نفع پالایشی ها است، ممکن است بر روی آن ها اقدام به سرمایه گذاری کند.

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟ ( مثالهایی از شرکت های پالایشی و تاثیرش بر اونها به زبان ساده بیان شود)

مثال

برای مثال، باتوجه به اینکه بنزین نسبت به گازوئیل در طبقات بالاتر برج تقطیر است در اکثر موارد کرک اسپرد بنزین بالاتر از گازوئیل است. داده های تاریخی نشان می دهند، در زمانی که قیمت نفت بالای صد دلار بود فاصله قیمتی بنزین با نفت به حدی کم شد که تولید آن برای بسیاری از پالایشگاه ها صرفه اقتصادی نداشت و برخی از پالایشگاه های دنیا اقدام به کاهش سطح تولید بنزین نمودند. این مفهوم از اختلاف بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآورده به دست می آید. به طور مثال یک بشکه نفت خام ۶۰ دلار و یک بشکه بنزین۷۰ دلار است لذا کرک اسپرد بنزین ۱۰ دلار تعیین می شود و هرگونه افزایش فاصله بین این دو منجر به تعدیل مثبت خواهد شد.

نکات مهم در تحلیل

 • کرک اسپرد باید برای هر پنج فرآورده نفتی محاسبه شود و بر اساس وزن هر محصول در سبد شرکت پالایشی، سود یا زیان محاسبه گردد. اگر شرکت پالایشی محصول با کیفیت تری تولید کند، کرک اسپرد آن محصول خاص بیشتر بوده و می تواند در آمد را بالا ببرد.
 • مقادیر در گزارش پالایشی ها گاها به مترمکعب یا تن گزارش می شود. برای تعدیل لیتر به کیلو باید به چگالی محصول توجه کرد اما نکته اینجاست که به علت کیفیت متفاوت محصولات پالایشی، چگالی اعلام شده به صورت عمومی ممکن است دچار انحراف باشد لذا برای آنکه به صورت کاملا دقیق هر تن را به مترمکعب تبدیل کنیم لازم است گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت مورد تحلیل ملاک عمل قرار گیرد. لذا برای تبدیل کردن یک تن محصول به بشکه لازم است ابتدا آنرا بر اساس ضریب تبدیل موجود در گزارش هیات مدیره به لیتر تبدیل کرد و با ضرب آن در عدد ۱۵۹ به وزن یک بشکه رسید.
 • براساس توضیحات بالا، این مفهوم به این معناست که یک بشکه ۱۵۹ لیتری فرآورده نفتی چه اختلاف قیمتی از یک بشکه ماده اولیه دارد به طور مثال وقتی گفته می شود کرک اسپرد بنزین ۱۳ دلار است یعنی اختلاف یک بشکه ۱۵۹ لیتری بنزین و یک بشکه ۱۵۹ لیتری نفت خام برنت ۱۳ دلار است.
 • در محاسبه این مفهوم حتما باید ذکر شود که ملاک محاسبه نفت خام یا میعانات گازی کدام منطقه است. به طور مثال در عموم موارد نفت برنت ۵ دلار از نفت خام ایران گران تر است و همین طور فرآورده پالایشی ایرانی ها چون کیفیت کمتری از نرمال جهانی دارد لذا با یک ضریبی که شرکت پالایش و پخش در نظر می گیرد، ارزان تر خواهد بود.
 • نشریه ها و سایت های معتبری در جهان را به صورت روزانه در بازار نقدی و اتی اعلام می کنند. هرچند که فرضا معیار آن ها ممکن است یک گازوئیل بسیار با کیفیت در مقابل نفت آمریکا باشد و قابلیت استفاده برای تحلیل پالایشی های ایران را ندارد اما روند آن کاملا قابلیت تعمیم دارد.

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟ ( مثالهایی از شرکت های پالایشی و تاثیرش بر اونها به زبان ساده بیان شود)

انواع کرک اسپرد

انواع مختلفی از این مفهوم برای پوشش نسبت های مختلف نفت خام به فرآورده های پالایشی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

 • یکی از انواع رایج آن نوع ساده آن یا کرک اسپرد ۱۱ می باشد که در اصل حاشیه سود پالایشگاه بین نفت خام و محصولات پالایش شده می باشد. این قرارداد از طریق فروش آتی های محصولات پالایش شده (بنزین و نفت سفید) و خرید آتی های نفت خام، اجرا می شود. بنابراین اگر ارزش محصولات پالایش شده بیشتر از ارزش مواد خام شود، این مقدار مثبت می شود (با واحد دلار در هر بشکه). شایان ذکر است که قیمت های «نفت سفید» و «بنزین» به صورت سنت به ازای هر گالن بیان می شود، پس برای اینکه قابل محاسبه باشند باید به صورت بشکه بیان شوند.
 • استراتژی های پوششی مختلفی وجود دارند که می تواند برای پوشش ریسک پالایشگاه ها مناسب باشد، این بحث یکی از کارکردهای جالب این مفهوم است. بنابراین برای اینکه ریسک پالایشگاه به صورت مناسبی پوشش داده شود نیاز است که نسبت درستی محاسبه شود. همانند ترازنامه، کرک اسپرد نیز نیاز به تراز شدن دارد. بنابراین اگر پالایشگاه به تولیدات بنزین دو برابری نسبت به فرآورده های سوختی تقطیر داشته باشد، باید کرک اسپرد ۳:۲:۱ را به کار ببرد. خرید سه آتی تفت خام فروش دو آتی بنزین و فروش یک آتی نفت سفید (۳ =۲+۱). یا ممکن است پالایشگاه نفت خام را در نسبت گاز کمتری نسبت به بازده نفت سفید به کار ببرد. در اینصورت نسبت ۵:۳:۲ برای ریسک پالایشگاه مناسب تر است.
ادامه مطلب
قیمت جهانی متانول چگونه بر بورس و سهام آن تاثیر می گذارد؟
قیمت جهانی متانول چگونه در بورس و قیمت سهام تاثیر می گذارد؟

صنایع پتروشیمی یکی از زیر شاخه های صنعت شیمیایی محسوب می شود که از ترکیب دو واژه پترول و شیمیایی ایجاد شده است. در فرایند تولید صنایع پتروشیمی، تبدیل هیدروکربن های نفت خام و یا گاز طبیعی به فرآورده های مختلف و متعدد شیمیایی صورت می گیرد. امروزه محصولات صنعت پتروشیمی بخش غیر قابل حذف از زندگی بشری است تا آنجا که باید گفت دامنه کاربرد فرآورده های آن از تولید سوخت موشک های هدایت شونده و ماهواره ها آغاز و تا ماده اولیه برخی داروها گسترده شده است. با توجه به این گستردگی در تقسیم بندی، مصرف های گوناگونی در سطح جهانی از نظر نوع ماده اولیه و فرآورده پیشنهاد شده و در برخی موارد این تقسیم بندی بدون توجه به نوع ماده اولیه یا محصول نهایی، بر اساس کاربرد آن انجام شده است. در ادامه با هم مرور می کنیم که تاثیر متانول در بورس چگونه باعث تغییر قیمت سهام می شود.

طبقه بندی واحدهای پتروشیمی

 • طبقه بندی واحدهای پتروشیمی بر اساس خوراک مصرفی:

بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت های پتروشیمی با توجه به اینکه از حامل های هیدروکربوری دریافتی به عنوان سوخت یا خوراک استفاده می کنند، تقسیم بندی شده اند. این تقسیم بندی به شرح زیر است:

 • حامل های هیدروکربوری به عنوان سوخت شامل سوخت مایع و سوخت گاز
 • حامل های هیدروکربوری به عنوان خوراک شامل فرآورده های نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازی

فرآورده های پتروشیمی را می توان از چند دیدگاه متفاوت تقسیم بندی نمود. برخی از فرآورده های پتروشیمی خوراک سایر مجتمع های پتروشیمی محسوب می شوند. بر اساس ساختار شیمیایی می توان گفت شرکت های پتروشیمی در سه طبقه اصلی جای می گیرند:

 • الفین که شامل اتیلن، پروپیلن و بوتادین می شود. از اتیلن و پروپیلن به عنوان اصلی ترین ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی صنعتی و پلاستیک می توان نام برد اما بوتادین عمدتا برای ساخت کائوچوی مصنوعی استفاده می شود.
 • آروماتیک شامل بنزن، تولوین و زایلن ها است. بنزن یک ماده خام برای رنگ و شوینده های مصنوعی است اما از زایلن ها برای تولید الیاف مصنوعی و ساخت پلاستیک بهره می برند.
 • گاز طبیعی که با استفاده از مونو اکسید کربن و هیدروژن می تواند آمونیاک و متانول تولید کند که فرآورده پتروشیمی محسوب می شوند. از آمونیاک برای تولید اوره استفاده می شود، اما متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی و به عنوان حلال، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود.

قیمت جهانی متانول چگونه بر بورس و سهام آن تاثیر می گذارد؟متانول چیست؟

متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب که ساده ترین نوع الکل هاست با فرمول شیمیایی OH3CH شناخته می شود. متانول از فعالیت بی هوازی گونه های زیادی از باکتری ها تولید می شود و در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول وارد جو می ‍شود و پس از چندین روز به وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده به آب و دی اکسید کربن تبدیل می گردد. البته در فرایند سوختن متانول هم از نظر مواد بدست آمده چنین اتفاقی رخ می دهد ولی بسیار سریعتر. در ضمن شعله سوختن متانول بی رنگ است و باید مراقب باشیم تا با شعله آن دچار سوختگی نشویم. متانول از گاز سنتز تولید می شود که گاز سنتز نیز از منابع مختلفی از جمله گاز طبیعی (متان)، غال سنگ و سوخت های مایع تولید می گردد. اولین تولید متانول مربوط به سال ۱۸۳۰ است که به عنوان محصول جانبی کربونیزاسیون چوب بدست آمد و به همین دلیل پیوستگی میان چوب و متانول است که نام دیگر این محصول را الکل چوب می نامند. در زیر فرآیند یک واحد متانولی به تصویر کشیده شده است:

تاثیر متانول در بورس

کاربرد متانول

امروزه متانول در صنایع پایین دستی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تهیه فرمالدئیدها (فرمالین) جهت مصارف خانگی و تولید رزین ها. این رزین ها در صنایع پایین دستی دیگر و در تولید انواع ظروف و تجهیزات آشپزخانه، دوربین های عکاسی، کلید، پریز و انواع چسب های صنعتی کاربرد اساسی دارد.
 • تهیه اسید استیک و استفاده از آن به عنوان محصول نهایی و یا استفاده برای تهیه انواع استات سلولز برای انواع الیاف و پارچه با کاربردهای خاص. تهیه متیل متاکریلات برای تولید انواع لامینت ها و انواع ورنی و …
 • تهیه MTBE جهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین و جایگزین TEL
 • تهیه دی متیل اتر (DME) به عنوان سوخت پاک و جایگزین سوخت دیزل
 • سوخت های هیدروژنی و استفاده متانول به جای بنزین در اتومبیل ها و جایگزینی آن به جای سوخت های فسیلی که هنوز در جهان فراگیر نشده است.

عمده تقاضای متانول به ترتیب شامل فرمالدهید، اختلاط مستقیم با بنزین، دی متیل اتر، استیک اسید، MTBE، الفین ها و غیره می باشد. با اینکه رشد مصارف در حوزه های مختلف مناسب بوده؛ لیکن بیشترین رشد تقاضا در بخش تولید الفین هاست.در جدول زیر این تقاضا را به تفکیک مشاهده می کنید:

تاثیر متانول در بورس

فعالان متانولی بازار سرمایه

قیمت جهانی متانول چگونه بر بورس و سهام آن تاثیر می گذارد؟

صنعت متانول

نکته مهم در تولید متانول در مناطق مختلف دنیا توجه به خوراک مورد استفاده در تولید این ماده است. منطقه خاورمیانه ۱۰۰ درصد متانول خود را از گاز طبیعی تولید می نماید و این در حالی است که منطقه آسیای شمال شرقی (چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان) ۶۷ درصد از متانول تولیدی خود را از ذغال سنگ و تنها ۱۷ درصد آن را از گاز طبیعی تولید می نماید. اتحادیه اروپا نیز ۴۶ درصد از متانول تولیدی خود را از مایعات سنگین و ۴۷ درصد را نیز از گاز طبیعی تولید می نماید. آمریکای شمالی نیز مشابه خاورمیانه ۹۶ درصد از متانول خود را از گاز طبیعی تولید می نماید. تفاوت در نوع خوراک استفاده شده جهت تولید متانول در مناطق مختلف دنیا سبب شده است که مزیت رقابتی با مناطق دارای گاز طبیعی باشد. همین موضوع سبب شده است که شکاف زیادی بین ظرفیت تولید متانول با تولید واقعی متانول در دنیا وجود داشته باشد. با توجه به اینکه گاز طبیعی و زغال سنگ دو ماده اولیه مهم هستند، این موضوع ضرورت بررسی وضعیت قیمتی این دو ماده را ضروری می سازد:

الف) گاز طبیعی:

 • کشورهای روسیه، ایران، قطر، ایالات متحده، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه و چین ده کشور دارای بزرگترین ذخایر گازی دنیا هستند.
 • طی سال های دهه ۲۰۰۰ میلادی با سرمایه گذاری عظیم صورت گرفته در این بخش و تسهیل عرضه گاز طبیعی و همچنین توسعه فناوری نفت شیل، بازار گاز با کاهش قیمت و نوسانات قیمتی مواجه شده است.

ب) زغال سنگ:

 • کشورهای چین، ایالات متحده، استرالیا، هند، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی، آلمان، مجارستان و قزاقستان بزرگترین تولیدکنندگان دنیا هستند.
 • صنایع فلزی و نیروگاهی و کوره های حرارتی رقیب جدی و پرمصرف زغال سنگ هستند و باعث رشد قیمت این نهاده می شوند. محدودیت های محیط زیستی نیز عاملی محدودکننده به شمار می آیند.

ریسک های مختلفی نظیر قیمت خوراک، قیمت ارز، کاهش جهانی قیمت متانول و … در صنعت متانول وجود دارد که می بایست از مسیر توسعه صنایع پایین دستی تا حد زیادی مقاومت لازم برای این ریسک ها اندیشیده شود. چین، ژاپن، آذربایجان، اسلوونی، افغانستان، ایتالیا، بلژیک، تایلند، تایوان، کره جنوبی، سریلانکا، عراق، مصر، هلند و هند از جمله مشتریان صنعت متانول ایران هستند. کارخانجات تولید اسید استیک، فرم آلدئید، MTBE، تبدیل متانول به الفین، متیل آمین ­ها از جمله مصرف­ کنندگان عمده متانول می­ باشند.

امروزه دیگر چیزی به نام رقابت مجتمع های پتروشیمی با یکدیگر وجود نداشته و رقابت ها از جنس رقابت های زنجیره تامین است. زنجیره تامینی که توانایی بالایی در پاسخ دهی و کارآیی داشته باشد، می تواند در بازار سهم عمده را به خود اختصاص دهد. بدیهی است که تولیدکنندگان متانول نیز می بایست بخشی از تولید خود را به منظور صادرات از مسیر زنجیره تامین کامل و جامع به دست مشتری های انتهای زنجیره برسانند. اقدام پتروشیمی زاگرس در استفاده از ترم CFR برای عرضه محصولات خود نشان دهنده گام رو به جلو این مجتمع می باشد. در ضمن این نکته را نیز می بایست یادآور شد که متانول محصولی است که در بازار اصطلاح بالغ یا mature را برای آن به کار می برند. بازار بالغ به این معناست که عرضه بیش از تقاضاست و در این شرایط حفظ و افزایش کارآیی داخلی و همچنین سطوح بالای خدمت دهی به مشتری از اصول توسعه و حفظ رقابت در این زنجیره تامین است.

قیمت متانول چگونه محاسبه می شود؟

در فرمول قیمت گذاری متانول موارد مختلفی دخیل است؛ موازنه عرضه و تقاضای موجود، وضعیت جهانی انرژی، ساختارهای تجارتی حاکم  نظیر میزان تعرفه و مالیات هر منطقه، تکنولوژی و خوراک مصرفی برای تولید و …. . متانول محصولی commodity محور است و به دلیل تعدد خوراک های مورد استفاده برای تامین آن، سه ناحیه خاورمیانه، آمریکای شمالی و آسیای شرقی، رهبریت بازار را در اختیار گرفته اند. همچنین، قیمت جهانی متانول و به تبع آن قیمت داخلی متانول از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت متانول نیز هم رشد پیدا می کند.

قیمت جهانی متانول چگونه بر بورس و سهام آن تاثیر می گذارد؟

تاثیر متانول در بورس و قیمت سهام شرکت ها

عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد و به همین دلیل شما باید به دنبال نرخ متانول در چین که معروف به CFR China می باشد بوده و به برآورد قیمت صادراتی برای این شرکت باشید. توجه کنید که قیمت متانول در سایر مناطق همچون کره و تایوان و … وجود دارد. برای این منظور می توانید قیمت متانول چین یا CFR China methanol جستجو کنید. البته نشریه معتبر Platts نیز وجود دارد که به صورت هفتگی قیمت محصولات پتروشیمی را ارایه می کند که در تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی می توانید به آن دسترسی داشته باشید. نرخ فروش شرکت­ها مبتنی بر دو فاکتور اساسی نرخ های جهانی و نرخ دلار نیمایی است، لذا تغییرات در نرخ های جهانی و نرخ دلار به صورت مستقیم نرخ فروش شرکت ها، متعاقبا مبلغ فروش شرکت ها و در نهایت سوداوری شرکت ها را متاثر می کند، لذا فاکتور بسیار مهمی است.

درواقع شما در تحلیل هر شرکتی باید در نظر بگیرید که محل های درامدی و هزینه ای شرکت از کدام فاکتورهای مهم تاثیر می گیرند؟ در اینجا قیمت متانول جهانی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تعیین نرخ فروش شرکت های این صنعت مطرح است که در نرخ دلار نیمایی ضرب شده و نرخ نهائی را تعیین می کند، حال اگر این نرخ بالاتر رود با فرض ثبات سایر عوامل می تواند به نفع شرکت های فروشنده متانول باشد. اما سوال بعدی این است که قیمت سهام چگونه متاثر می شود؟ قیمت سهام متاثر از عرضه و تقاضا بوده و عرضه و تقاضا نیز متاثر از عملکرد شرکت است، درواقع در صورتی که تحلیلگران تخمین بزنند فاکتور موثری بر سوداوری شرکت بهبود پیدا کرده، برای مثال در اینجا با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ متانول جهانی در حال صعود است و بالاتر رفته، تمایل بیشتری به خرید سهام مربوطه پیدا کرده و متعاقبا تقاضای بیشتر نسبت به عرضه قیمت سهام را بالاتر می برد.

ادامه مطلب
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

در ادبیات اقتصادی، رشد همه گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می کنند و روند قیمت آن را رصد می کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می توان به رقم های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.

به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:

اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی ها و درآمدهای افراد می شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره مند می شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.

بنابراین سرمایه گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری های آن ها به نرخ تورم بستگی دارد می کوشند با سرمایه گذاری در فعالیت های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی های خود، از اثرات تورم نیز بهره مند شوند.

رابطه تورم با بازار سهام

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

مدت هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه گذاران به سادگی درصد افزوده ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می افزایند و بازار به حالت تعادل می رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی شود.

اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه های سرمایه گذاری، خرید سهام است که می تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می شود. این مساله بر انگیزه سرمایه گذاری در شرکت ها می افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در آینده را فراهم آورند.

علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت ها شاخص ضعیفی برای سرمایه گذاران تلقی می شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه های بالاتر می شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ها دارد که بسته به نوع صنعت می تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می شود.

نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بازده سهام

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت های سرمایه گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.

رابطه تورم با بازده سهام

دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:

 • صنایع پیشرو همچون صنایع فولاد، پتروشیمی و … که قیمت فروش محصولات آن ها در شرایط تورمی، به رغم افزایش هزینه های تولید با تورم یا حتی بیشتر از تورم عمومی کشور رشد می کند. در این صنایع می توان انتظار داشت رشد قیمت سهام آن ها در شرایط تورمی تدوام داشته باشد. در این صنایع اغلب قیمت ها وابسته به بازارهای جهانی و نرخ ارز هستند. اغلب با قیمت گذاری های دستوری مواجه نیستند و با شرایط بهتری برای صادارت روبرو هستند.
 • صنایع متوسط همچون کاشی و سیمان که در شرایط تورمی با عدم تغییر قابل توجه قیمت سهم روبرو هستند. میزان عرضه در این صنایع توان پوشش تقاضای داخلی را داشته و وابستگی به واردات اندک است. با این حال توان صادراتی چندانی ندارند.
 • صنایع رو به افول همچون خودرو و دارو که در شرایط تورمی با افت مداوم قیمت سهم مواجه می شوند. در این صنایع وابستگی تولید به از شرایط اقتصادی کشور، واردات و در نتیجه قیمت ارز و سیاست های تجاری داخلی و خارجی بسیار بالا است. حضور دولت در قیمت گذاری بسیار پررنگ است. در برخی از این صنایع تولید وابسته به بودجه عمرانی دولت و در نتیجه قیمت فروش نسبتا ثابت است.
ادامه مطلب
tahrim-bourse
اثر تحریم های آمریکا بر بورس ایران چگونه است؟

تحریم، آفت سیاست و روابط بین المللی است؛ زبانی است که با زور آمیخته شده و حرف حساب در کتش فرو نمی رود. اثر تحریم ها نه تنها بر جان اقتصاد فرود می آید بلکه روحیه اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تحریم را نیز دستخوش تغییر های ناخوشایندی می کند. طی دهه های اخیر، درگیری های پی در پی ایران با مانع های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی موجب شده تا بنیه اقتصاد کشور تحلیل رود و قدرت تاب آوری آن در برابر دور جدید تحریم ها بیش از پیش کاسته شود. با این حال بازیگران بازار بورس اثر دور جدید تحریم های آمریکا را محدود و کم اهمیت ارزیابی می کنند و بورس تهران همچنان شاهد رشد و شکوفایی است! اما چه منطقی در پس چنین رشدی نهفته است؟ آیا این رشد حبابی است؟ اثر تحریم بر بورس چگونه بی اهمیت جلوه می کند؟ در حقیقت، فعالان بورس مشتاق هستند که بدانند تشدید ریسک های سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده چه اثری بر بورس تهران می گذارد؟ آیا می توان گفت تشدید تحریم ها و مشکلات بنیادی اقتصادی کشور، ترمز بورس را می کشد و دوره رکود دوباره بر بازار حکم‎فرما می شود؟ شوک ناشی از تحریم فلزات در میان مدت با بورس چه می کند؟ با توجه به سهم بزرگ پتروشیمی ها در بورس، تحریم آنها چه سرنوشتی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد و چه اثری بر شاخص بورس خواهد گذاشت؟ در این مقاله به اثر تحریم بر بورس می پردازیم. با ما همراه باشید.

اثر تحریم بر بورس ایران، سقوط یا اوج؟

در سال ۹۷ پس از جهش های ارزی، بسیاری از شرکت های بورسی موظف به نرخ گذاری دستوری برای فروش ارز یا محصولات خود شدند. تا قبل از راه اندازی «سامانه نیما» نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود. پس از راه اندازی این سامانه، نرخ دلار در بهترین شرایط، نزدیک به ۳۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت داشت. این مساله موجب شد که در سال ۹۷ سودآوری شرکت های بورسی در رقابت با رشد تورم و قیمت دلار جا بماند. در ادامه مشکلات زیرساختی کشور و پروسه های طولانی بروکراتیک تخصیص ارز، زمینه فعالیت برای شرکت های بورسی دشوارتر شد. کنترل قیمت محصولات شرکت ها از سوی دولت برای تنظیم و کنترل قیمت ها در بازار و شکل گیری «سفته بازی» روی محصولات کالایی، بار دیگری بود که در آن شرایط ایجاد و بر گرده شرکت های فعال در بورس افتاد.

اما به تدریج با انتقادهای جدی فعالان اقتصادی و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناس های اقتصادی، کالاهای مختلف از فهرست نرخ گذاری دستوری خارج شدند و شرکت ها دیگر مجبور نبودند تا ارز خود در سامانه نیما عرضه کنند. این دو آزادسازی باعث جبران بخشی از عقب افتادگی شرکت های بورسی نسبت به بازار ارز شد. به همین دلیل برخی از صنایع با افزایش تقاضا برای خرید سهام خود مواجه شوند. چون نزدیک به ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به صنایع تولید کننده است و قیمت گذاری محصول آنها بر مبنای دلار انجام می شود. از این رو، این آزادسازی شرایط مناسبی را برای بازار رقم زد. بنابراین اگرچه میزان و نوع اثر تحریم بر بورس در صنایع مختلف متفاوت است، اما کارشناس ها معتقدند که در کنار رشد قیمت دلار، افزایش قیمت دلار نیمایی، راه اندازی بازار متشکل ارزی، تقویت تقاضا در بورس کالا، ورود نقدینگی به بازار سهام، رشد قیمت ها و آزادسازی نرخ محصولات صنایع بورسی، تقویت طرف تقاضا، رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها فضای کلی بازار را برای رشد بورس فراهم کرده است.

تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، گوی پیروزی به کدام سمت خواهد رفت؟

اما آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا به تعبیر برخی با رشدی حباب گونه در بورس مواجه هستیم؟ در حقیقت، رشد شاخص بورس تا حد زیادی ناشی از تزریق نقدینگی است. اما این تزریق نقدینگی به بورس متناسب با رشد حجم نقدینگی کشور و همچنین افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده طی سال های اخیر نبوده است.
حتی اگر به خاطر عدم تعادل در حجم نقدینگی تزریق شده به بازار و رشد کل نقدینگی، حباب منفی را در نظر نگیریم، نمی توانیم بگوییم که به دلیل تزریق قابل توجه نقدینگی، بورس دچار حباب شده است. علاوه بر این در شرایطی که تحریم های خارجی رو به رشد بوده و تنش های سیاسی افزایش پیدا کرده است، بورس تهران، بدون خبرهای خوبی که باعث ایجاد حباب مثبت در بازار می شود رشد کرده است. در واقع حجم اخبار منفی طی یک سال اخیر به حدی بوده که می توان ادعا کرد بورس با وجود رشدهای رویایی همچنان درگیر حباب منفی است. با این وجود، نه تنها شاهد ریزش بازار نبودیم بلکه رشد آن را نیز به نظاره نشستیم.

با این حال عده ای از کارشناس ها معتقدند که با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و حداقلی شدن قیمت نفت – گرچه هنوز بورس واکنشی به این اتفاقات نداشته است – باید منتظر سقوط شاخص های بورسی در روزهای آینده باشیم. در مقابل برخی دیگر از کارشناس ها بر این عقیده اند که با توجه به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، امکان شدت گرفتن تحریم های نفتی، تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی اگر همچنان صادرات نفت در حد کنونی باقی بماند و دسترسی نظام به منابع ارزی خارجی خود محدود باشد، نمی توان به حفظ نرخ ارز در قیمت های کنونی امیدوار بود. در نتیجه باید رشد معنادار نرخ ارز را در سال ۹۸ البته با شیبی بسیار کمتر از سال ۹۷ انتظار داشت. این رشد هم در قیمت بازار آزاد و هم در قیمت دلار مبادله ای عرضه شده در سامانه نیما دیده خواهد شد. از این بابت بسیاری از شرکت هایی که با قیمت گذاری ارزی فعالیت می کنند مانند شرکت های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی، کانه های فلزی و غیرفلزی با رشد سودآوری اسمی همراه خواهند شد و این یعنی رشد بالقوه سودآوری شرکت های صادراتی و در نتیجه ادامه پیدا کردن رشد شاخص کل بازار.

از سوی دیگر پیش بینی می شود صنایعی که در حال حاضر درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، مانند صنایع غذایی، لاستیک و غیره، در فهرست آزادسازی قیمت قرار بگیرند و از این بابت وضعیت سودآوری آنها بهبود پیدا کند. علاوه بر این، تغییر نرخ ارزش گذاری ارز بانک ها از نرخ ۴۲۰۰ به میانگین دلار نیمایی باعث افزایش اندازه ترازنامه آنها شده است. افزون بر این ماجرا، امکان افزایش سرمایه – از محل سود انباشته به دست آمده از این عملیات – و همچنین تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت ها مهیا می شود که واقعی شدن ترازنامه شرکت ها را در پی خواهد داشت. این تخلیه ارزش جایگزینی شرکت های بورسی در صورت های مالی و قیمت های سهام به مرور در سال ۹۸ رخ خواهد داد و جذابیت این صنایع را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر، زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می شود ارزانتر خواهد شد. این موضوع تا حدودی می تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت ها و صنایع منجر شود. از این نظر هم می توان تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد.

رویکرد اول با نگاهی کوتاه مدت به خریداران بورس هشدار می دهد که اگر به اطلاعات و رفتار حرفه ای در بورس مجهز نیستند با کارشناس ها و کارگزاران ماهر در زمینه بورس مشورت کنند و بدون دانش و مهارت کافی به سراغ سهام کم ارزش که در شرایط عادی خریدار ندارد، نروند. این گزارش به بررسی اثر تحریم بر بورس و عواقب آن در میان مدت می پردازد و به واکاوی نوسانات لحظه ای و کوتاه مدت که نیازمند دانش و اطلاعات کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس است، کاری ندارد.

بده بستان ریسک های سیاسی و تحریم

ریسک های سیاسی و تحریم ها مهم ترین عامل بازدارنده بورس در کوتاه مدت هستند. اگر ریسک های سیاسی ناشی از سیاست خارجی و داخلی در وضع فعلی باقی بمانند و کشور در کوتاه مدت با تحولات سیاسی خشن و نامعقولی چون تشدید تحریم ها مواجه نشود، انتظار می رود تغییر چندانی در وضعیت شرکت ها از نظر میزان کالاهای صادراتی به وجود نیاید. علاوه بر این به علت ادامه دار بودن محرک های ارزی و نقدینگی بورس و وجود انتظارات تورمی، می توان گفت بازار سهام در سال ۹۸ بازدهی اسمی – و نه واقعی – مناسبی را برای سهامداران ایجاد می کند و فارغ از نوسانات لحظه ای، مسیر کلی شاخص تا پایان تابستان صعودی باقی می ماند.

اما در صورت تنگ تر شدن حلقه تحریم ها عرضه و تقاضای ارز، باز هم دچار چالش می شود که در نتیجه آن باعث افزایش انتظار برای بالا رفتن قیمت ارز خواهد شد. این ماجرا جذابیت اسمی در سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد. علاوه بر این به نظر می رسد که بورس تهران بخشی از تحولات گذشته اقتصاد را هنوز در خود حل نکرده است و همچنان برخی از شرکت ها برای افزایش سودآوری اسمی ظرفیت دارند. کارشناس ها بر این باور هستند که اگر قانون هایی در حمایت از تولید داخلی و رفع مانع های تولید محصول وضع شود، نظام مالی کشور ارتقا یابد، ارتباط با کشورهای اروپایی به شیوه ای مناسب ادامه پیدا کند و در نهایت از پتانسیل های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را در پیش خواهد گرفت.

پس به طور کلی اگرچه اثر ریسک های سیاسی به طور مقطعی باعث ریزش شاخص ها می شود، اما به نظر می رسد تحریم های جدید تنها جنبه روانی داشته باشند و از نظر فنی تاثیر بسیار کمتری بر بازار بگذارند. درواقع، روند رو به بالای شاخص کل بورس نشان می دهد که در نهایت می توان اثر تحریم بر بورس را مثبت تلقی کرد. علاوه بر این، از آنجا که در شرایط سرشار از ریسک و تورم، سرمایه گذاران به سمت دارایی هایی که نقدشوندگی بالایی دارند حرکت می کنند، بازار سهام، عملکرد و قدرت نقدشوندگی بهتری را نسبت به بقیه بازارها از خود نشان خواهد داد.

 تحریم ها با صنایع پتروشیمی و فلزات چه می کند؟

کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی ایران به واسطه سهم قابل توجهی که در بازار جهانی محصولات پتروشیمی دارد – به صورت نسبی و درصدی بالاتر از سهم ایران در بازار نفت است – تا حد زیادی غیرقابل تحریم است. در آن سو شرکت های فلزی به راحتی محصولات خود را به فروش می رسانند. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی مس اعلام کرد: «ظرف شش ماهه اول سال معادل کل سال ۱۳۹۷ سود خواهد کرد و سود سایر شرکت های گروه فلزات اساسی نسبت به دوره سه ماهه مشابه سال قبل برابرسازی های مثبت بیش از صددرصدی داشته است.»

در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از حجم بازار سهام را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می دهند. یعنی حجم بازار این صنعت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. در مجموع بیش از ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار پتروشیمی ها، فلزات و معادن قرار دارد که ایالات متحده آنها را تحت تحریم مستقیم قرار داده است. اما به اعتقاد کارشناس ها، مسیر صادرات به هر طریقی باز خواهد شد و آن میزان هزینه هایی که شرکت ها در صادرات متحمل می شوند با افزایش قیمت دلار جبران می گردد.
صنایع پتروشیمی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، شرکت هایی هستند که محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و تنها نیاز داخلی را برطرف می کنند. دسته دوم شرکت هایی هستند که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می شوند. در سه ماهه اول سال جاری، میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در بازار بورس کالا ۵۰ درصد از میزان عرضه های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که با وجود اجبار شرکت های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، این عرضه ها نتوانستند پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشند. می توان این طور نتیجه گرفت که بخش پایین دستی کشور آماده جذب تولیدهای داخلی است و این موضوع می تواند در شرایط تحریم، خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد.

از سوی دیگر صادرات صنایع فلزی – که طی سال های اخیر رونق فراوانی داشته اند – سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده اند و با حجم بیش از ۱۰ درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگ ترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده اند. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را از آن خود کرده است. همین امر موجب شد که پس از انتشار مهلت ۹۰روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضه ها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار اثر بگذارد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفی ترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریم های انجام شده در این صنعت نشان می دهد که فشار تحریم ها در دوره قبل از امضای برجام از نظر صادرات، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی تاثیر زیادی بر صنایع فلزی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایین ترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سهم صادرات از ۱۱ درصد تجاوز نکرد. اما این رقم بعد از گشایش های بین المللی تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵ درصد رسید و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار، سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبه دولتی در لیست دور اول تحریم ها از سوی خزانه داری آمریکا قرار داشتند.

به عنوان مثال، فولاد مبارکه جزو اولین شرکت هایی بود که در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهم ها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر می رسد با تکیه به تحریم شرکت ها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در میان مدت اتفاق جدیدی در صورت های مالی شرکت ها رخ نخواهد داد و تحریم های اعمال شده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است. چون علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکت ها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه هستند، انجام می شود. در نتیجه، تجربه ایران در دور زدن تحریم ها و مشخص بودن طرف های تجاری، صادرات را در کوتاه مدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار، افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخ های بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکت ها کمک خواهد کرد.

تفاوت تحریم های بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان می دهد تنها حدود ۱/۵ درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری جهانی ایفا نمی کند. اما در مقابل، صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بین المللی را در اختیار دارد و اعمال تحریم های سختگیرانه تر، موازنه های بین المللی این حوزه را برهم خواهد زد.

حرف آخر

قطعا ارائه گزارش های درست و دقیق از سوی شرکت های فعال در بورس می تواند به عنوان یک عامل بنیادی مهم در شناخت شرکت های برتر برای سرمایه گذاری، دستیابی به ثبات در سیاست های خارجی – به ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی – و امیدوار سازی سهامداران به کسب بازدهی حداقل ۳۰ درصدی عمل کند. با اوضاع کنونی، انتخاب شرکت های مناسب در صنعت هایی مناسب می تواند سهامداران را به سمت یک سرمایه گذاری موفق سوق دهد.

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

فاکتورهای مهم بنیادی در فرآوری مواد معدنی ایران

نام شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران

نماد: فرآور

نام صنعت: فلزات اساسی

زیرگروه صنعت: فلزات گران بهای غیر آهنی

محصولات شرکت: شمش روی

محصول اصلی : شمش روی

بازار فروش: داخلی و صادراتی

معرفی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

 

این شرکت در سال ۱۳۷۰ باهدف فرآوری انواع کانی ها و به طور متمرکز تولید شمش و ورق روی و همچنین سولفات روی تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۱ در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

ظرفیت اسمی تولید انواع محصولات شرکت

شمش روی دارای ظرفیت ۱۸ هزار تن و سولفات روی دارای ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال هست.

کاربرد فلز روی(به عنوان محصول اصلی فرآور)

جهت مطالعه کاربردهای فلز روی فایل زیر را دانلود نمایید:

Zinc

سایت های مرتبط :

http://www.kitcometals.com/charts/zinc_historical_large.html

https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Zinc#tabIndex=0

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=zinc

آنچه از رویدادهای مالی فرآور باید بدانید

اسامی سهامداران عمده شرکت

 

۱-۱)توسعه معادن روی ایران – کروی

۲-۱)سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

۳-۱)سایر

حساب های دریافتنی تجاری

 

وقتی به حساب های دریافتنی شرکت مراجعه می کنیم متوجه می شویم که عمده دریافتنی تجاری شرکت مربوط به مطالبات از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی که واسط فروش شمش روی برای این شرکت و هم چنین طلب از اداره مالیات بر ارزش افزوده هست که آیتم دوم موقت و پس از وصول دیگر گزارش نخواهد شد.

سرمایه گذاری های بلندمدت

 

این شرکت در سهام فملی، فاسمین، فارس، تاپیکو، بورس کالای ایران و گروه بهمن مهم ترین سهامی است که این شرکت در آن اقدام به سرمایه گذاری نموده است.

 پرداختنی های تجاری

 

عمده پرداختنی تجاری شرکت مربوط به بدهی این شرکت به تأمین کنندگان مواد اولیه شرکت هست و ازآنجاکه بیش از ۹۵ درصد از مواد اولیه از داخل تأمین می گردد و از طرفی شرکت وام ارزی ندارد می توان گفت که افزایش نرخ ارز برای شرکت مثبت هست.

فروش شرکت

 

همان طور که پیش ازاین ذکر شد شمش روی هم در داخل و هم به صورت صادراتی بفروش می رسد، فروش داخلی با توجه به قیمت جهانی شمش روی و طبق توافق طرفین نرخ گذاری می گردد اما فروش صادراتی با توجه به نرخ جهانی و نرخ تسعیر در گزارش ها لحاظ می گردد.

منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات

 

بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد شمش روی اصلی ترین محصول شرکت هست که برای ما پیش بینی نرخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است.برای مشاهده روزانه نرخ جهانی شمش روی می توان به سایت بورس کالای لندن به نشانی www.lme.com مراجعه کرد و در آن نرخ جهانی تمامی فلزات غیر آهنی را به صورت روزانه رصد کرد و تغییرات آن را بررسی کرد.

سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش

 

۱-۷)یکی از عواملی که می تواند بر روی قیمت جهانی محصولات غیر آهنی به ویژه روی اثرگذار باشد انجام طرح های عمرانی گسترده در اقتصادهای بزرگ دنیا همچون چین و آمریکا هست و در زمان انتشار این اخبار شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت های جهانی در مدت یک الی سه ماهه و در مقابل با انتشار اخبار منفی هم چون آغاز جنگ تجاری به مرور از قیمت آن ها کاسته خواهد شد.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد درنتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیداکرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۷)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور هست که کاملاً وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده هست بنابراین درزمانی که تصمیم اقتصادی برافزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور ازجمله فرآوری مواد معدنی ایران داشته باشد.

۴-۷)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملاً تابع عرضه و تقاضا است و درنتیجه اگر سمت عرضه به هر دلیلی (مثلاً طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولیدکننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما برخلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.یکی از موارد حائز اهمیت در رابطه با کامودیتی ها اشاره به ذخایر بورس لندن از هرکدام از محصولات من جمله روی هست که درنتیجه کاهش عرضه و کمبود ذخایر این بورس زمینه برای افزایش شدید قیمت های کامودیتی ها فراهم می گردد.

مواد اولیه شرکت

 

مواد اولیه شرکت شامل خاک معدنی، اسیدسولفوریک و پودر روی هست که اصلی ترین آن خاک معدنی است که از شرکت های کالسیمین، تهیه و تولید مواد معدنی ایران تهیه می گردد، از طرفی لازم به ذکر است که اسیدسولفوریک را در جهت تولید سولفات روی خریداری کرده اما تا پایان سال ۱۳۹۶ گزارشی از بهره برداری خط تولید این محصول به میان نیامده است.

بهای تمام شده شرکت

 

بهای تمام شده شرکت عمدتاً از مواد اولیه و سربار اثر می پذیرد. پیش ازاین در رابطه با مواد اولیه توضیح داده شد، اما سربار شرکت عمدتاً از آیتم هایی تشکیل شده است که می توان درمجموع با نرخ رشد حقوق و دستمزد سالیانه مصوب وزارت کار افزایش داد و تفکیک خاصی را نمی توان قائل گردید.

سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری

 

۱)فولاد گالوانیزه  ازجمله صنایعی است که در آن به وفور از روی استفاده می گردد به همین دلیل افزایش قیمت این محصول فولادی منجر به افزایش قیمت روی خواهد شد.

۱۱)سود حاصل از سرمایه گذاری ها

عمده سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت مربوط به سود سپرده بانکی است که در شرایطی که فرآور بتواند به لحاظ ریالی فروش خود را با افزایش مناسبی همراه کند عموماً این آیتم رشد قابل ملاحظه ای خواهد کرد مگر در شرایطی که طرح توسعه ای در جریان داشته باشد.

۱۲)هزینه های عمومی و اداری و فروش

هزینه های عمومی و اداری و فروش این شرکت به سه دسته تقسیم می شود:

دسته اول مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد و تمامی موارد مرتبط با آن است که می توان آن را متناسب با افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوب وزارت کار افزایش داد.

دسته دوم هزینه حمل محصولات صادراتی است که با انجام یکسری محاسبات ریاضی می توان نرخ دلاری آن را در طی دو سال مالی اخیر محاسبه کرده و با انجام تعدیلاتی برای سال مالی جاری محاسبات مربوطه را لحاظ کرد، حتماً توجه نمایید که نرخ مزبور هزینه حمل بر اساس هر تن محصول است. و دسته سوم سایر هزینه های اداری که شامل ملزومات اداری و … می شود.

ریسک ها و فرصت های شرکت

 

مواد اولیه شرکت

 

عمده خاک معدنی که ماده اولیه و اصلی فرآور به حساب می آید از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تهیه می گردد و با توجه به افزایش احتمالی تعداد رقبا فرآور مجبور است که به سایر معادن جهت تأمین مواد اولیه اقدام نماید

نوسانات نرخ ارز

 

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتاً صادرات محور بوده و درنتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش بهای تمام شده خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ بهره

 

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه می شویم که شرکت وام سنگینی اخذ نکرده است و درنتیجه ریسک افزایش نرخ بهره برای شرکت وجود ندارد. اما افزایش نرخ بهره به طورکلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالأخص شرکت فرآوری مواد معدنی ایران می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیداکرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله فرآور می گردد.

 

مؤلف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در گروه صنایع کاغذ پارس

فاکتورهای مهم بنیادی در گروه صنایع کاغذ پارس

نام شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس

نماد: چکاپا

نام صنعت: محصولات کاغذی

زیرگروه صنعت: تولید خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا

محصولات شرکت: کاغذ رول سفید، خمیر ویرجین و کاغذ رول فلوتینگ

محصول اصلی: کاغذ رول سفید و خمیر ویرجین

بازار فروش: داخلی و صادراتی

معرفی شرکت صنایع کاغذ پارس

 

این شرکت در سال ۱۳۴۶ باهدف تولید انواع کاغذ، محصولات ساخته شده از انواع کاغذ و هرگونه مواد و محصولات فرعی آن تأسیس و در سال ۱۳۵۵ به سهامی عام تغییر یافت. این شرکت در سال ۱۳۷۹ در اداره ثبت شرکت های شوش ثبت شد و در سال ۱۳۹۴ در بورس پذیرفته شد و از سال ۱۳۹۵ سهام آن در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر این شرکت با توجه به موقعیت مکانی آن در خوزستان دسترسی خوبی به مواد اولیه جهت تولید خمیر ویرجین دارد و از این بابت در ایران منحصربه فرد است و ازین دریچه به دنبال راه اندازی و تولید کاغذ دولایه روسفید به جای کاغذ فلوتینگ می باشد تا ازین دریچه سودآوری قوی تری را محقق نماید. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید این شرکت به شرح زیر است: رول و ورق کاغذ با ظرفیت ۴۰ هزار تن – خمیر ویرجین با ظرفیت ۴۵ هزار تن.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

 

اسامی سهامداران عمده شرکت

 

۱-۱)آقای محمدجواد مقدم

۲-۱)سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن

۳-۱)شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

۴-۱)سایر

سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت

 

این شرکت به صورت عمده در سهام شرکت پارس طبیعت سلولز، شرکت آوان کاغذ پارس دانیال و زیگورات مهر پارس شوش سرمایه گذاری کرده است. نکته حائز اهمیت در بین این شرکت ها در رابطه با سهام شرکت پارس طبیعت سلولز است که در حال حاضر در مرحله قبل از بهره برداری است و این شرکت در حوزه تولید ظروف یک بارمصرف گیاهی فعالیت خواهد کرد و اگر به مرحله بهره برداری برسد، می تواند سودآوری مناسبی را برای چکاپا در پی داشته باشد. لازم به ذکر است که ظروف گیاهی مزبور متقاضیان قوی و بزرگی در شرق آسیا و اروپا دارد و درنتیجه می تواند درآمد صادراتی خوبی را برای پارس طبیعت سلولز و بالطبع چکاپا داشته باشد.

 حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری

 

عمده حساب های دریافتنی شرکت مربوط به مطالبات از مشتریان ایرانی است.

 حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری

 

عمده حساب های پرداختنی چکاپا بابت بدهی به تأمین کنندگان، اداره مالیات و شرکت برق و گاز است که تمامی این موارد از اقلام حیاتی در فرایند تولید شرکت به حساب می آیند.

 فروش شرکت

 

این شرکت درزمینهٔ تولید خمیر ویرجین، رول و ورق کاغذ و کاغذ لوله فلوتینگ فعال است. نکته حائز اهمیت آن است که کاغذ لوله فلوتینگ با توجه به گستردگی عرضه حاشیه سود بسیار پایینی دارد و این شرکت با توجه به دسترسی به گیاه باگاس و سهولت تولید خمیر ویرجین به دنبال تولید کاغذ دولایه سفید یا Top Whiteهست که طبق بررسی های انجام شده دارای حاشیه سود بالاتری است. لازم به ذکر است که یکی از مهم ترین متقاضیان خمیر ویرجین چین و ترکیه می باشد و عموماً بخش قابل توجهی از خمیر ویرجین صادر می گردد. هم چنین تا سال مالی ۱۳۹۶ سیاست شرکت بر فروش عمده رول و ورق کاغذ بوده است اما در سال ۱۳۹۷ سیاست فروش شرکت تغییر کرده و بخش قابل توجهی از فروش شرکت را صادرات خمیر ویرجین تشکیل داده و در آینده نزدیک خط تولید کاغذ دولایه سفید نیز فعال می گردد و بدین ترتیب پتانسیل های جذابی در این شرکت ایجاد خواهد شد.

منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات

 

متأسفانه منبع خاصی جهت مشاهده قیمت صادراتی محصولات شرکت وجود ندارد و معمولاً بایستی به صورت های مالی رجوع کرده و با استفاده از انجام یکسری محاسبات ریاضی نرخ دلاری محصولات را محاسبه نماییم.

سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش

 

۱-۷)از مهم ترین کاربردهای محصولات این شرکت به کارگیری در صنایع مختلفی همچون تولید دستمال کاغذی، انتشارات، تولید ظروف یک بارمصرف و … است. درنتیجه هرگونه توسعه ای که در این صنایع روی دهد، شاهد افزایش تقاضای این محصول خواهیم بود. برای مثال از خمیر ویرجین می توان در تهیه ظروف یک بارمصرف گیاهی استفاده کرد که این نوع از ظروف به شدت در جهان موردتوجه قرارگرفته است. درنتیجه می توان انتظار افزایش تقاضا برای این محصول را داشت( توجه گردد که در ایران تنها چکاپا توانایی تولید خمیر ویرجین را دارد و عموماً سایر شرکت ها از کاغذ آخال و یا واردات خمیر ویرجین به تولید محصول می پردازند درحالی که چکاپا به مواد اولیه این خمیر دسترسی دارد).

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی است درنتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیداکرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور است که کاملاً وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده است بنابراین درزمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور ازجمله گروه صنایع کاغذ پارس داشته باشد.

۷-۴)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملاً تابع عرضه و تقاضا است و درنتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلاً طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولیدکننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما برخلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد. از طرفی چین یکی از بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده محصولات کاغذی بوده که به دلیل الزامات زیست محیطی بسیاری از واحدهای تولیدی را تعطیل یا محدود کرده که همین عامل موجب افزایش نرخ جهانی محصولات گشته است.

مواد اولیه شرکت

 

مواد اولیه شرکت، باگاس خشک، کاستیک مایع(وارداتی)، کاغذ آخال، رزین و سولفات آلومینیوم است. اما با توجه به فرایند تولید چکاپا، باگاس خشک مهم ترین ماده اولیه این شرکت می باشد که طی فرایندی به خمیر ویرجین و سایر محصولات تبدیل می گردد. بر طبق عملکرد گذشته شرکت معمولاً باگاس جهش قیمت شدیدی را تجربه نمی کند ولی هرگاه این اتفاق رخ دهد می تواند منجر به افزایش شدید بهای تمام شده گردد.

بهای تمام شده شرکت

 

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، سربار نیز بخش مهمی را در بهای تمام شده ایفا می کند که آن نیز از هزینه برق و گاز، استهلاک، لوازم و ابزار مصرفی و هزینه حقوق تشکیل می شود.

سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

 

سایر درآمدهای عملیاتی در حال حاضر از سود حاصل از فروش تیشو اثر می پذیرد. هم چنین لازم به ذکر است که در حال حاضر شرکت از زیرمجموعه های خود سود قابل توجهی دریافت نمی کند اما اگر شرکت پارس طبیعت سلولز فعال گردد به احتمال زیاد درآمد قابل توجهی از این شرکت نصیب چکاپا گردد.

ریسک ها و فرصت های شرکت

 

نوسانات نرخ ارز

 

با مراجعه به صورت های مالی شرکت متوجه می شویم که با توجه به سیاست فروش جدید شرکت بایستی شاهد تراز ارزی مثبت در چکاپا باشیم که درنتیجه هرگونه افزایش قیمت ارز می تواند به نفع شرکت تمام شود.

ریسک نوسانات نرخ بهره

 

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(درواقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طورکلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالأخص گروه صنایع کاغذ پارس می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیداکرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله چکاپا می گردد.

ریسک متغیرهای کلان

 

همان طور که پیش ازاین نیز مطرح گردید بخش قابل توجهی از فروش شرکت را صادرات تشکیل می دهد، حال هرگونه مصوبه ازجمله عدم اعطای مجوز صادرات محصولات کاغذی و یا مشتقات آن می تواند به شدت بر فروش و سودآوری شرکت اثر بگذارد.

ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد

 

در حال حاضر بازارهای هدف چکاپا محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نشده است. درصورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

مؤلف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت زرین معدن آسیا

نام شرکت: زرین معدن آسیا

نماد: فزرین

نام صنعت: فلزات اساسی

زیرگروه صنعت: فلزات گرانبهای غیرآهنی

محصولات شرکت: کنسانتره سرب و کنسانتره روی

محصول اصلی: کنسانتره روی

بازار فروش: عمدتا داخلی

معرفی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین)

شرکت زرین معدن آسیا در سال ۱۳۸۳ با هدف تولید و فرآوری مواد معدنی و استخراج و بهره برداری از معادن تاسیس شد و در تاریخ ۱۳۹۰ در لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوذاق بهادار درآمد و از سال ۱۳۹۱ سهام آن در بازار مورد معامله قرار گرفت. در ابتدا ظرفیت تولید این شرکت معادل ۲۵۰۰۰ تن کنسانتره سرب و ۱۷۰۰۰۰ تن کنسانتره روی بوده که از سال ۱۳۹۱ با مجوز وزارت صنعت و معدن به ۲۶۵۰۰۰ تن کنسانتره روی و ۳۶۰۰۰ تن کنسانتره سرب تغییر یافت.

آنچه از رویدادهای مالی فزرین باید بدانید

اسامی سهامداران عمده شرکت

۱-۱) آقای ابراهیم جمیلی

۱-۲) سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان

۱-۳) آقای مصطفی فیروزی نیاکی

۱-۴) آقای تقی کرمی

۱-۵) صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

۱-۶) سایر

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

عمده مطالبات این شرکت از شرکت های زیرمجموعه اش می باشد که به دلیل مجموعه ای از مراودات فیمابین مانند فروش نسیه کنسانتره ایجاد شده است.

سرمایه گذاری های کوتاه و بلندمدت

این شرکت به صورت محدود در سهام شرکت کیمیای زنجان گستران و به صورت کنترلی در سهام شرکت های گسترش صنایع روی ایرانیان, سیمین معدن قزلچه و توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه سرمایه گذاری کرده است.

حساب ها و اسناد پرداختنی

عمده پرداختنی تجاری فزرین به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اصلی ترین تامین کننده مواد اولیه می باشد.

فروش شرکت

۵-۱) این شرکت کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره می فروشد که البته کنسانتره روی سهم اصلی را در فروش شرکت دارد.

۵-۲) عمده فروش شرکت داخلی می باشد با این وجود عوامل زیر نقش مهمی در تعیین نرخ فروش فزرین ایفا می کنند:

الف) مقدار فروش

ب) نرخ جهانی شمش روی

پ) هزینه استحصال (TC) که هر ساله توسط شرکت باید مشخص گردد.

ت) عیار سنگ معدنی که از آن برای تولید کنسانتره استفاده می شود و این عامل نیز هر ساله بایستی توسط شرکت اعلام گردد.

ث) نرخ تسعیر ارز – با توجه به اینکه هر ساله بخشی از فروش شرکت به خارج صادر می گردد.

منابع اصلی جهت تعیین نرخ فروش

بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد کنسانتره روی اصلی ترین محصول شرکت می باشد که برای ما پیش بینی نرخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است.برای مشاهده روزانه نرخ جهانی شمش روی می توان به سایت بورس کالای لندن به نشانی www.lme.com مراجعه کرد و در آن نرخ جهانی تمامی فلزات غیرآهنی را به صورت روزانه رصد کرد و تغییرات آن را بررسی کرد. هم چنین برای دستیابی به هزینه TC و عیار سنگ معدن شرکت می بایست به گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره, عیار خاک معدنی تامین کندده و یا سایر شفاف سازی های منتشره فزرین مراجعه کرد.

عوامل موثر بر فروش

۷-۱) یکی از عواملی که می تواند بر روی قیمت جهانی محصولات غیرآهنی به ویژه روی اثرگذار باشد انجام طرح های عمرانی گسترده در اقتصادهای بزرگ دنیا همچون چین و آمریکا می باشد و در زمان انتشار این اخبار شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت های جهانی در مدت یک الی سه ماهه و در مقابل با انتشار اخبار منفی هم چون آغاز جنگ تجاری به مرور از قیمت آن ها کاسته خواهد شد.

۷-۲) با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد. برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳) نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله زرین معدن آسیا داشته باشد.

۷-۴) باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به هر دلیلی (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.یکی از موارد حائز اهمیت در رابطه با کامودیتی ها اشاره به ذخایر بورس لندن از هر کدام از محصولات من جمله روی می باشد که در نتیجه کاهش عرضه و کمبود ذخایر این بورس زمینه برای افزایش شدید قیمت های کامودیتی ها فراهم می گردد.

مواد اولیه شرکت

فزرین عمدتا خاک معدنی خود را از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تهیه می کند با این وجود به دلیل محدودیت های حاکم به دنبال تامین خاک معدنی از سایر معادن کشور و منطقه خاورمیانه می باشد.

بهای تمام شده شرکت

عمده بهای تمام شده فزرین از مواد اولیه تشکیل شده و ÷س از آن هزینه حقوق و دستمزد دومین آیتم بااهمیت می باشد.

سایر درآمدهای عملیاتی

در این سرفصل سود سهام دریافتی از شرکت گسترش صنایع روی ایران گزارش می گردد که رقم قابل توجهی در ر دوره بوده است.

ریسک ها و فرصت های شرکت زرین معدن آسیا

مواد اولیه فزرین

همانطور که پیش از این ذکر شد این شرکت خود دارای معدن نبوده و خاک معدنی را از شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران تهیه می کند که با توجه به افزایش شرکت های رقیب امکان کاهش سهمیه برای این شرکت وجود دارد و در نتیجه فزرین بایستی به دنبال تامین ماده اولیه از شرکت ها و معدن های دیگر باشد که البته شرکت در این رابطه اقداماتی را انجام داده که در مراحل اولیه قرار دارد.

نوسانات نرخ ارز

توجه فرمایید که حدود ۱۰ درصد از فروش ریالی کل شرکت صادراتی بوده که با توجه به افشاییات شرکت در کشور مقصد معادل ریالی فروش را دریافت می کند و در حساب ها منظر می نماید که البته این خود یک نوع ریسک برای شرکت به حساب می آید.

ریسک نوسانات نرخ بهره

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده و به همین دلیل ریسک نرخ بهره (در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد. اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص زرین معدن آسیا می گردد. در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله فزرین می گردد.

تحریم های اقتصادی ایران

یکی از مباحثی که همواره شرکت های ایرانی با آن درگیر می باشند بحث تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا می باشد. البته همانطور که بیان گردید عمده فروش فزرین داخلی می باشد از طرفی شرکت اعلام کرده که به محصولات این شرکت در داخل به شدت نیاز می باشد و به همین دلیل این موضوع می تواند اثر تحریم های خارجی را کمرنگ نماید.

مالیات و عوارض

یکی از تهدیدها بحث عوارض آلایندگی می باشد که در صورت جدی شدن این مورد می تواند هزینه سنگینی را به فزرین وارد آورد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت آسان پرداخت پرشین

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ

نام شرکت: آسان پرداخت پرشین

نماد: آپ

نام صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن

زیرگروه صنعت: مشاوره و تهیه نرم افزار

محصولات شرکت: اجاره دستگاه های کارتخوان و دستگاه های POS و کارمزد دریافتی از شاپرک

بازار فروش: داخلی

 معرفی شرکت آپ

 

شرکت آسان پرداخت پرشین در سال 1388 با هدف ارایه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات مخابراتی در خوزه پرداخت الکترونیک و PSP و قرارداد با شرکت ها تاسیس شد و در سال 1395 در لیست شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

سایت های مرتبط :

Cbi.ir

http://asanpardakht.ir

Codal.ir

https://shaparak.ir/

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

 

 اسامی سهامداران عمده شرکت:

 

1-1)آقای مهدی شهیدی

2-1)آقای حامد منصوری

3-1)گسترش فناوری های نوین گشاورزی

4-1)موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه

و …

سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

 

این شرکت به صورت محدود در سهام شرکت های آتیه داده پرداز و سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاری کرده است و گاها بخشی از موجودی نقد خود را جهت خرید و فروش سهام صرف می نماید و اقدام به شناسایی سود حاصل از سرمایه گذاری می نماید.

حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

 

عمده حساب های دریافتنی این شرکت مربوط به مطالبات از بانک ها بابت تسویه کارمزد خدمات ایجاد شده با دستگاه های آپ می باشد.

موجودی کالا:

 

با توجه به گردش بسیار زیاد پین شارژ سیم کارت های مختلف از سوی این شرکت، عمده موجودی کالای آپ را پین شارژ تشکیل می دهد.

حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

 

عمده پرداختنی های تجاری آپ بابت بدهی به نمایندگان این شرکت (بدهی بابت کارکرد آنها و درخواست کارمزد ) و هم چنین بدهی به شرکت های مخابراتی بابت خرید پین شارژ می باشد.

لازم به ذکر است که بدهی شرکت بابت سود مصوب سهام در سرفصلی با همین نام گزارش می گردد.

فروش شرکت:

 

درآمد این شرکت از سه بخش تشکیل می گردد:

بخش اول، درآمد حاصل از اجاره دستگاه های کارتخوان می باشد که از بانک ها دریافت می گردد، لازم به ذکر است که این آیتم در صورت های مالی تحت سرفصل پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی گزارش می گردد.

بخش دوم، کارمزد دریافتی از شاپرک، در نتیجه عملیات اینترنتی می باشد.

بخش سوم، درآمد حاصل از شارژ سیم کارت های اعتباری می باشد که بیش از 80 درصد از فروش شرکت را تشکیل می دهد که این آیتم به طور قابل توجهی از طریق خدمات تلفن همراه ( سامانه *733#) و پایانه های فروشگاهی محقق می شود.

منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

 

با توجه به ماهیت و سطح اهمیت عملکرد شرکت های PSP نرخ درآمد آن ها به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد. هم چنین سود حاصل از فروش پین شارژ نیز طبق قرارداد بین آپ و شرکت های مخابراتی تعیین می گردد.

سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

 

8-1)یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سودآوری آپ، بحث افزایش تعداد دستگاه های کارتخوان اجاره داده شده و یا افزایش شدید عملیات اینترنتی می باشد، بنابراین هرگونه اخباری که در این رابطه منتشر می شود می تواند موجب رشد قیمت این شرکت گردد.

8-2)هر گاه نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا می کند و از طرفی تراز ارزی شرکت مثبت می باشد(دارایی های ارزی بیش از بدهی های ارزی باشد) می تواند موجب رشد سودآوری این شرکت گردد.

8-3)هر گاه دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ درآمدی شرکت های PSP منتشر شود، می تواند تاثیر بسزایی در سودآوری این شرکت ها گردد.

8-4)فروش شارژ سیم کارت ها علی رغم حجم بالای آن در درآمد شرکت های حوزه PSP، اما به دلیل برگشت بخش اعظم درآمد این بخش به شرکت های مخابراتی، کمترین حاشیه سود را برای آن ها دارد.

8-5)معمولا از سالی به سال دیگر حجم تراکنش های اینترنتی و در نتیجه درآمد کارمزد شاپرک به دلیل افزایش حجم نقدینگی در جامعه و از طرفی توسعه فرهنگ استفاده از خرید اینترنت افزایش پیدا می کند که می توان این نکته را به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در این زمینه برشمرد.

بهای تمام شده شرکت:

 

بخش اعظم بهای تمام شده مربوط به اعتبار دریافت شده جهت فروش پین شارژ از اپراتورهای تلفن همراه می باشد و پس از آن هزینه استهلاک دستگاه های اجاره داده شده و کارمزد نمایندگان بخش قابل توجهی از بهای تمام شده را تشکیل می دهد.

توجه: بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی و اداری و فروش آپ را تبلیغات تشکیل می دهد که همواره بایستی به این نکته توجه داشت.

سایر درآمدهای غیرعملیاتی:

 

سایر درآمدهای غیرعملیاتی عمدتا از سود ناشی از سپرده ها و سرمایه گذاری های شرکت ناشی می شود.

 ریسک ها و فرصت های شرکت

 

 نوسانات نرخ ارز

 

افزایش نرخ ارز علی رغم مثبت بودن تراز ارزی به دلیل افزایش نرخ خرید دستگاه های کارتخوان و هم زمان افزایش هزینه های استهلاک، می تواند در میانمدت به ضرر شرکت گردد مگر آنکه نرخ درآمد کارمزد دریافتی از سوی بانک مرکزی افزایش مناسبی پیدا کند.

 ریسک نوسانات نرخ بهره

 

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص آسان پرداخت پرشین می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله آپ می گردد.

 افزایش تعداد رقیبان

 

یکی از مهم ترین ریسک هایی که آپ را تهدید می کند افزایش تعداد رقیبان شرکت و ظهور شرکت های جدید در حوزه PSP می باشد و این عامل در صورت تحقق، می تواند درآمدهای شرکت را محدودتر کند و یا هزینه های زیادی را جهت حفظ سطح فعلی درآمدی ایجاد نماید.

 ریسک کلان

 

همانطور که پیش از این ذکر شد منبع اصلی سودآوری شرکت وابسته به دستورالعمل بانک مرکزی جهت تعیین نرخ کارمزد می باشد، در شرایط فعلی زمان تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی زیاد می باشد و این می تواند اثر منفی بر وضعیت شرکت های این حوزه داشته باشد. هم چنین با توجه به وارداتی بودن بسیاری از دستگاه ها و رول های مصرفی شرکت، تحریم های اقتصادی در بدترین حالت می تواند منجر به ایجاد اختلال در فرایند عملیاتی شرکت کرده و ددرآمد شرکت را کاهش دهد.

 ریسک امنیت اطلاعات

 

یکی از مهم ترین وظایفی که بر عهده شرکت های حوزه PSP می باشد تامین فضای امنیتی مناسب جهت انجام مبادلات غیرفیزیکی است در نتیجه هرگونه دستبرد به این سیستم و ایجاد اختلال در این سیستم می تواند موجب کاهش درآمدهای شرکت گردد.

 ریسک تغییر تکنولوژی

 

یکی از ریسک های بزرگی که شرکت های این صنعت را با تهدید جدی روبه رو می کند تغییرات سریع در تکنولوژی مورد استفاده می باشد، بدین صورت که با رایج شدن تکنولوژی جدید و از مد افتادن رویه های سابق می تواند شرکت پیش رو در متد جدید را با جهش سودآوری و باقی شرکت ها را با مشکلات عدیده ای مواجه نماید تا زمانی که آن شرکت ها نیز خود را با تکنولوژی جدید وفق داده و مجددا به مدار سودآوری سابق خود بازگردند.

مولف: احمد لحیم گرزاده

 

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

معرفی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ

نام شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان

نماد: رتاپ

نام صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن

زیرگروه صنعت: مشاوره و تهیه نرم افزار

محصولات شرکت: اجاره دستگاه های کارتخوان و دستگاه های POS و کارمزد دریافتی از شاپرک

بازار فروش: داخلی

معرفی شرکت رتاپ

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال ۱۳۷۹ با هدف ارایه خدمات الکترونیک کارت اعتباری و تجارت الکترونیک غیرهرمی و هم چنین ارایه نرم افزارهای مرتبط با این حوزه و انجام تحقیق و توسعه در این زمینه تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۸۹ در فرابورس و در سال ۱۳۹۰ در بورس پذیرفته شد و از شهریور ۱۳۹۰ معاملات آن در بازار بورس آغاز شد.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به موجب مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارایه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین از وزارت صنایع و معادن در زمینه تولید نرم افزار، فعالیت های خود را عمدتاً در زمینه تأمین، نصب و پشتیبانی از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت مجازی از طریق اینترنت و موبایل، صدور و شخصی سازی انواع کارت های پیش پرداخت و اعتباری، ارائه سیستم های نرم افزاری در حوزه مدیریت تراکنش های پرداخت و خدمات سوئیچ به بانک ها و مؤسسات مالی و … متمرکز ساخته است. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ۷۰ %از سهام شرکت تابان آتی پرداز را به عنوان شرکت فرعی دارا می باشد.

سایت های مرتبط:

Cbi.ir

pec.ir

Codal.ir

 آنچه از رویدادهای مالی نماد رتاپ باید بدانید

 اسامی سهامداران عمده رتاپ:

۱-۱) گروه داده پردازی بانک پارسیان

۲-۱) بانک تجارت – سهامی عام

۳-۱) شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس

۴-۱) سایر

 سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

عمده سرمایه گذاری کوتاه مدت رتاپ از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک های مختلف و گواهی های سپرده تشکیل شده است.

هم چنین این شرکت در سهام شرکت هایی با دید بلنمدمت سرمایه گذاری کرده است که از آن جمله می توان به شرکت های لیزینگ پارسیان، تابان آتی پرداز، آتی شهر هوشمند ایرانیان و آتیه پارسیس پارس اشاره کرد.

 حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شرکت مربوط به مطالبات از سازمان هایی است که جهت ارایه کارت خرید و هدیه به کارمندان خود به رتاپ بدهکار می باشند. هم چنین بخش قابل توجهی از این حساب مربوط به شرکت های زیرمجموعه می باشد که جهت اجرایی شدن فعالیت هایشان از رتاپ وجوهی دریافت کرده و هنوز پرداخت نکرده اند، هم چنین بابت سود سهام مصوب پرداخت نشده نیز می باشد.

 موجودی کالا:

عمده موجودی کالا مربوط به شارژ تلفن همراه می باشد و موجودی ملزومات فنی و مصرفی در رده دوم قرار دارد.

 حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های پرداختنی تجاری شرکت به دو موضوع مربوط می باشد:

حساب های دارندگان کارت که مربوط به وجوه پرداخت شده از سوی مراکز و سازمان ها و اشخاص می باشد که جهت ارایه کارت هدیه و کارت خرید پرداخت شده و هنوز استفاده نشده است.

حساب های پذیرندگان کارت که به پرداخت های انجام شده بابت قبوض و خریدهای انجام شده است که در تاریخ تهیه صورت های مالی با واحدهای مربوطه تسویه نشده است.

 فروش شرکت:

درآمد این شرکت از سه بخش تشکیل می گردد:

بخش اول، درآمد حاصل از اجاره دستگاه های کارتخوان می باشد که از بانک ها دریافت می گردد.

بخش دوم، کارمزد دریافتی از شاپرک، در نتیجه عملیات اینترنتی می باشد.

بخش سوم، درآمد حاصل از شارژ سیم کارت های اعتباری می باشد که بیش از ۵۰ درصد از فروش شرکت را تشکیل می دهد.

 منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

با توجه به ماهیت و سطح اهمیت عملکرد شرکت های PSP نرخ درآمد آن ها به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد.

هم چنین نرخ کارمزد خرید پین شارژ نیز به صورت قراردادی بین رتاپ و شرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی انجام می پذیرد.

 سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۸-۱) یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سودآوری رتاپ، بحث افزایش تعداد دستگاه های کارتخوان اجاره داده شده و یا افزایش شدید عملیات اینترنتی می باشد، بنابراین هرگونه اخباری که در این رابطه منتشر می شود می تواند موجب رشد قیمت رتاپ گردد.

۸-۲) هر گاه نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا می کند و از طرفی تراز ارزی شرکت مثبت می باشد(دارایی های ارزی بیش از بدهی های ارزی باشد) می تواند موجب رشد سودآوری این شرکت گردد.

۸-۳) هر گاه دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ درآمدی شرکت های PSP منتشر شود، می تواند تاثیر بسزایی در سودآوری این شرکت ها گردد.

۸-۴) فروش شارژ سیم کارت ها علی رغم حجم بالای آن در درآمد شرکت های حوزه PSP، اما به دلیل برگشت بخش اعظم درآمد این بخش به شرکت های مخابراتی، کمترین حاشیه سود را برای آن ها دارد.

 بهای تمام شده شرکت:

بخش اعظم بهای تمام شده مربوط به اعتبار دریافت شده جهت فروش پین شارژ از اپراتورهای تلفن همراه می باشد و پس از آن هزینه استهلاک دستگاه های اجاره داده شده و هزینه های نمایندگی جهت جذب مشتری و تراکنش بخش قابل توجهی از بهای تمام شده را تشکیل می دهد.

 توجه: این شرکت سالانه هزینه سنگینی را صرف تبلیغات می کند که این آیتم را در سرفصل هزینه های عمومی و اداری و فروش گزارش می نماید.

 

 سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی:

عمده سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی رتاپ به سود حاصل از سپرده گذاریها، تسعیر ارز و در بخش غیر عملیاتی به سرمایه گذاری ها، فروش دارایی ثابت و فروش سرمایه گذاری بلند مدت شرکت اشاره دارد.

 ریسک ها و فرصت های رتاپ

 

 نوسانات نرخ ارز:

افزایش نرخ ارز علی رغم مثبت بودن تراز ارزی به دلیل افزایش نرخ خرید دستگاه های کارتخوان و هم زمان افزایش هزینه های استهلاک، می تواند در میانمدت به ضرر شرکت گردد مگر آنکه نرخ درآمد کارمزد دریافتی از سوی بانک مرکزی افزایش مناسبی پیدا کند.

 ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص تجارت الکترونیک پارسیان می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله رتاپ می گردد.

 افزایش تعداد رقیبان:

یکی از مهم ترین ریسک هایی که رتاپ را تهدید می کند افزایش تعداد رقیبان شرکت و ظهور شرکت های جدید در حوزه PSP می باشد و این عامل در صورت تحقق، می تواند درآمدهای شرکت را محدودتر کند و یا هزینه های زیادی را جهت حفظ سطح فعلی درآمدی ایجاد نماید.

 ریسک کلان:

همانطور که پیش از این ذکر شد منبع اصلی سودآوری شرکت وابسته به دستورالعمل بانک مرکزی جهت تعیین نرخ کارمزد می باشد، در شرایط فعلی زمان تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی زیاد می باشد و این می تواند اثر منفی بر وضعیت شرکت های این حوزه داشته باشد.

 ریسک امنیت اطلاعات:

یکی از مهم ترین وظایفی که بر عهده شرکت های حوزه PSP می باشد تامین فضای امنیتی مناسب جهت انجام مبادلات غیرفیزیکی است در نتیجه هرگونه دستبرد به این سیستم و ایجاد اختلال در این سیستم می تواند موجب کاهش درآمدهای شرکت گردد.

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کارت اعتباری ایران کیش

معرفی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش

نام شرکت: کارت اعتباری لیران کیش

نماد: رکیش

نام صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن

زیرگروه صنعت: مشاوره و تهیه نرم افزار

محصولات شرکت: اجاره دستگاه های کارتخوان و دستگاه های POS و کارمزد دریافتی از شاپرک

بازار فروش: داخلی

معرفی شرکت کارت اعتباری ایران کیش

 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال 1382 با هدف ایجاد و اداره شبکه های گسترده رایانه ای، ارایه خدمات پرداخت و هم چنین اجاره و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش و … تاسیس شد و در 23 اسفند 1390 در بازار بورس پذیرفته شد.

سایت های مرتبط

Cbi.ir

Irankish.com

Codal.ir

آنچه از رویدادهای مالی رکیش باید بدانید

 

  اسامی سهامداران عمده شرکت:

 

1-1)شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

2-1)بانک تجارت – سهامی عام

3-1)سرمایه گذاری خوارزمی – سهامی عام

4-1)سرمایه گذاری گوهران امید – سهامی عام

و …

 حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی رکیش بابت مطالبات از بانک های مختلف بابت اجاره دستگاه های کارتخوان و شرکت شاپرک بابت عملیات اینترنتی می باشد.

 موجودی کالا:

مهم ترین قلم موجودی کالای رکیش در کنار تجهیزات جانبی پایانه های فروش، موجودی دستگاه های M-POS یا همان موبایل پوز می باشد. این دستگاه ها یکی از جدیدترین تکنولوژی های پرداخت می باشد که در صورت راه اندازی در آینده نزدیک می تواند رکیش را با سود خوبی همراه نماید.

 حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده پرداختنی های رکیش مربوط به بدهی این شرکت به تامین کنندگان تجهیزات و اداره مالیات می باشد. لازم به ذکر است که بدهی بابت سود سهام مصوب مجمع در سرفصل مربوط به این آیتم گزارش می گردد.

 فروش شرکت:

درآمد این شرکت از سه بخش تشکیل می گردد:

بخش اول، درآمد حاصل از اجاره دستگاه های کارتخوان و پایانه های فروش می باشد که از بانک ها دریافت می گردد.

بخش دوم، کارمزد دریافتی از شاپرک، در نتیجه عملیات اینترنتی می باشد.

بخش سوم، درآمد حاصل از شارژ سیم کارت های اعتباری می باشد.

 منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

با توجه به ماهیت و سطح اهمیت عملکرد شرکت های PSP نرخ درآمد آن ها به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد.

 سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

7-1)یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سودآوری رکیش، بحث افزایش تعداد دستگاه های کارتخوان و پایانه های فروش اجاره داده شده و یا افزایش شدید عملیات اینترنتی می باشد، بنابراین هرگونه اخباری که در این رابطه منتشر می شود می تواند موجب رشد قیمت این سهم گردد.

7-2)هر گاه نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا می کند و از طرفی تراز ارزی شرکت می باشد(دارایی های ارزی بیش از بدهی های ارزی باشد) می تواند موجب رشد سودآوری این شرکت گردد.

7-3)هر گاه دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ درآمدی شرکت های PSP منتشر شود، می تواند تاثیر بسزایی در سودآوری این شرکت ها گردد.

7-4)فروش شارژ سیم کارت ها علی رغم حجم بالای آن در درآمد شرکت های حوزه PSP، اما به دلیل برگشت بخش اعظم درآمد این بخش به شرکت های مخابراتی، کمترین حاشیه سود را برای آن ها دارد.

 بهای تمام شده شرکت:

بخش اعظم بهای تمام شده این شرکت مربوط به استهلاک تجهیزات اجاره داده شده، هزینه پیمانکاران، حقوق و دستمزد و حساب های مربوط به آن می باشد.

 سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی:

سایر درآمدهای غیرعملیاتی از سود ناشی از سپرده ها و سرمایه گذاری های شرکت ناشی می شود. هم چنین سایر درآمدهای عملیاتی شرکت بابت فروش پین شارژ سیم کارت می باشد.

ریسک ها و فرصت های رکیش

 

 نوسانات نرخ ارز:

افزایش نرخ ارز علی رغم مثبت بودن تراز ارزی به دلیل افزایش نرخ خرید دستگاه های کارتخوان و هم زمان افزایش هزینه های استهلاک، می تواند در میانمدت به ضرر شرکت گردد مگر آنکه نرخ درآمد کارمزد دریافتی از سوی بانک مرکزی افزایش مناسبی پیدا کند.

 ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص کارت اعتباری ایران کیش می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله رکیش می گردد.

 افزایش تعداد رقیبان:

یکی از مهم ترین ریسک هایی که رکیش را تهدید می کند افزایش تعداد رقیبان شرکت و ظهور شرکت های جدید در حوزه PSP می باشد و این عامل در صورت تحقق، می تواند درآمدهای شرکت را محدودتر کند و یا هزینه های زیادی را جهت حفظ سطح فعلی درآمدی ایجاد نماید.

 ریسک کلان:

همانطور که پیش از این ذکر شد منبع اصلی سودآوری شرکت وابسته به دستورالعمل بانک مرکزی جهت تعیین نرخ کارمزد می باشد، در شرایط فعلی زمان تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی زیاد می باشد و این می تواند اثر منفی بر وضعیت شرکت های این حوزه داشته باشد.

 ریسک امنیت اطلاعات:

یکی از مهم ترین وظایفی که بر عهده شرکت های حوزه PSP می باشد تامین فضای امنیتی مناسب جهت انجام مبادلات غیرفیزیکی است در نتیجه هرگونه دستبرد به این سیستم و ایجاد اختلال در این سیستم می تواند موجب کاهش درآمدهای شرکت گردد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

 

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت تولید و صادرات ریشمک

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت تولید و صادرات ریشمک

نام شرکت: تولید و صادرات ریشمک

نماد: ریشمک

نام صنعت: مواد و محصولات دارویی

زیرگروه صنعت: تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

محصولات شرکت: پودر شیرین بیان و عصاره قالبی شیرین بیان

محصول اصلی : پودر شیرین بیان

بازار فروش: تماما صادراتی

معرفی شرکت ریشمک

این شرکت در سال ۱۳۴۸ تاسیس و در سال ۱۳۹۵ در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته و در سال ۱۳۹۶ عرضه گردید و معاملات آن در آن سال آغاز گردید. هدف از تاسیس آن ایجاد، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی در حوزه انواع فرآؤرده های گیاهی، غذایی و دارویی و نیز اقدام به تمامی فعالیت های بازرگانی اعم از وارداتی و صادراتی در این حوزه می باشد.ظرفیت اسمی تولید عصاره شیرین بیان ۱۶۰۰۰۰۰ کیلوگرم و عصاره قالبی شیرین بیان ۶۰۰۰۰۰ کیلوگرم می باشد. هم چنین این شرکت پروژه کارخانه لپویی را در دست ساخت دارد که با هدف خروج کارخانه از سطح شهر و انتقال به حومه می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

 

 اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)شرکت سرمایه گذاری تدبیر

۲-۱)سرمایه گذاری پویا

۳-۱)سرمایه گذاری پردیس

۴-۱)سایر

سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

شامل سرمایه گذاری در بازار پول – سپرده بانکی می باشد. از طرفی این شرکت بخش قابل توجهی از وجوه مازاد خود را در واحدهای صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا سرمایه گذاری کرده که البته با توجه به شرایط اقنصادی و یا نیاز شرکت ممکن است مبلغ آن کاهش یا افزایش پیدا کند.

 حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی ریشمک مربوط به مطالبات آن از مشتریانش می باشد.

 فروش شرکت:

محصول اصلی تولید و صادرات ریشمک عصاره شیرین بیان و دومین محصول آن که به لحاظ ارزش ریالی اندک می باشد عصاره قالبی شیرین بیان است و تمام محصولات خود را صادر می نماید.

منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

با استناد به صورت مالی حسابرسی شده شرکت، متوجه می شویم که صرفا بر اساس قرارداد منعقد شده بین ریشمک و مشتریان آن نرخ فروش تعیین می گردد و بنابراین مرجع خاصی را نمی توان برای آن یافت و صرفا با انجام محاسبات ریاضی می بایست به نرخ مبنا دست یافت.

 سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۶-۱)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله تولید و صادرات ریشمک داشته باشد.

 مواد اولیه شرکت:

ریشه شیرین بیان تنها ماده اولیه این شرکت می باشد که بخش عمده ای از آن از ترکمنستان و مابقی از ایران تامین می گردد.

بهای تمام شده شرکت:

ماده اولیه بیش از ۷۵ درصد از بهای تمام شده بوده و تقریبا سایر آیتم های بهای تمام شده از هزینه حقوق و دستمزد و موارد مرتبط با آن تشکیل شده است.

 سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی:

سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا از سود و زیان ناشی از تسعیر ارز تشکیل می شود، توجه فرمایید که با توجه به ماهیت فعالیت شرکت عمده حساب های دریافتنی تجاری شرکت به صورت ارزی می باشد و ازین محل سود یا زیان سنگینی را در زمان نوسانات زیاد نرخ ارز شناسایی خواهد کرد. اما سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیرعملیاتی از سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذر و سود سپرده بانکی اثر می پذیرد.

 ریسک ها و فرصت های شرکت :

 

 نوسانات نرخ ارز:

بر اساس رویه جاری شرکت، حدود ۵۰ درصد بهای تمام شده از ترکمنستان تهیه می گردد در حالی که تمام صادرات ریشمک به این کشور صادر می گردد در نتیجه همواره تراز ارزی شرکت مثبت بوده و هرگونه افزایش نرخ ارز موجب افزایش سودآوری عملیاتی شرکت خواهد شد. در ضمن تا حال حاضر شرکت وام ارزی دریافت نکرده است.

 ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص تولید و صادرات ریشمک می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله ریشمک می گردد.

 ریسک متغیرهای کلان:

مهم ترین ریسک مطرح برای این شرکت مساله تحریم های اقتصادی می باشد که با توجه به بازار هدف فعلی ریسک خاصی از بابت کاهش فروش مقداری متصور نیستیم اما مساله دریافت وجوه ارزی مشکلی است که شرکت ممکن است با آن مواجه گردد.

 ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد:

در حال حاضر بازارهای هدف ریشمک محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نداشته است در صورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد سپ

نام شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش

نماد: سپ

نام صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن

زیرگروه صنعت: مشاوره و تهیه نرم افزار

محصولات شرکت: اجاره دستگاه های کارتخوان و دستگاه های POS و کارمزد دریافتی از شاپرک

بازار فروش: داخلی

 معرفی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در سال 1382 با هدف ارایه خدمات الکترونیک پرداخت اعم از بانکی و غیربانکی تاسیس شد و در سال 1396 مجوز ورود به بورس را گرفت و در سال 1397 به بازار بورس راه یافت و سهام آن از 13 خرداد 1397 در بازار عرضه شد. ارایه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه بستر فنی رایانه ای و مخابراتی  برای گسترش انواع کارت ها اعم از Debit، Credit، prepaid و loyalty cards و … می باشد.

سایت های مرتبط:

Cbi.ir

Sep.ir

Codal.ir

 آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

 

اسامی سهامداران عمده شرکت:

1-1)بانک سامان – سهامی عام

2-1)بانک رفاه کارگران– سهامی عام

3-1)شرکت بیمه سامان – سهامی عام

4-1)گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان

و …

 سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

بر اساس سابقه این حساب در سپ، از مبالغ سپرده شده نزد بانک ها با نرخ سود ثابت و یا سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های با درآمد ثابت تشکیل شده است.

تجارت الکترونیک سامان کیش در سهام ارتباطات ماهواره ای سامان، کیش سل پارس و نرم افزاری تندر نور با هدف بلندمدت سرمایه گذاری کرده است و هم چنین مالکیت توسعه تجارت الکترونیک سامانه کیش به میزان 49 درصد داراست که البته این شرکت منحل شده است.

حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

مطالبات سپ از شاپرک مهم ترین قلم حساب های دریافتنی تجاری می باشد و مابقی عمدتا مطالبات از بانک های طرف قرارداد می باشد.

 موجودی کالا:

عمده موجودی کالا از موجودی ولت ( که شامل میزان اعتبار سپ نزد سه اپراتور تلفن همراه می باشد که با واریز وجه توسط سپ افزایش و با خرید شارژ توسط مشتریان از میزان اعتبار کاهش می یابد) و موجودی ملزومات می باشد.

 حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده پرداختنی های سپ بابت بدهی به سازمان های دولتی  به دلیل شارژ کارت هدیه و کارت های خرید می باشد.

 فروش شرکت:

درآمد این شرکت از سه بخش تشکیل می گردد:

بخش اول، درآمد حاصل از اجاره دستگاه های کارتخوان می باشد که از بانک ها دریافت می گردد.

بخش دوم، کارمزد دریافتی از شاپرک، در نتیجه عملیات اینترنتی می باشد.

بخش سوم، درآمد حاصل از شارژ سیم کارت های اعتباری می باشد که بیش از 50 درصد از فروش شرکت را تشکیل می دهد.

 منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

با توجه به ماهیت و سطح اهمیت عملکرد شرکت های PSP نرخ درآمد آن ها به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد.

 سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

8-1)یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سودآوری سپ، بحث افزایش تعداد دستگاه های کارتخوان اجاره داده شده و یا افزایش شدید عملیات اینترنتی می باشد، بنابراین هرگونه اخباری که در این رابطه منتشر می شود می تواند موجب رشد قیمت سپ گردد.

8-2)هر گاه نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا می کند و از طرفی تراز ارزی شرکت می باشد(دارایی های ارزی بیش از بدهی های ارزی باشد) می تواند موجب رشد سودآوری این شرکت گردد.

8-3)هر گاه دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ درآمدی شرکت های PSP منتشر شود، می تواند تاثیر بسزایی در سودآوری این شرکت ها گردد.

8-4)فروش شارژ سیم کارت ها علی رغم حجم بالای آن در درآمد شرکت های حوزه PSP، اما به دلیل برگشت بخش اعظم درآمد این بخش به شرکت های مخابراتی، کمترین حاشیه سود را برای آن ها دارد.

 بهای تمام شده شرکت:

بخش اعظم بهای تمام شده مربوط به اعتبار دریافت شده جهت فروش پین شارژ از اپراتورهای تلفن همراه می باشد و پس از آن هزینه استهلاک دستگاه های اجاره داده شده بخش قابل توجهی از بهای تمام شده را تشکیل می دهد.

 سایر درآمدهای غیرعملیاتی:

سایر درآمدهای غیرعملیاتی عمدتا از سود ناشی از سپرده ها و سرمایه گذاری های شرکت ناشی می شود.

 ریسک ها و فرصت های شرکت

 

 نوسانات نرخ ارز:

افزایش نرخ ارز علی رغم مثبت بودن تراز ارزی به دلیل افزایش نرخ خرید دستگاه های کارتخوان و هم زمان افزایش هزینه های استهلاک، می تواند در میانمدت به ضرر شرکت گردد مگر آنکه نرخ درآمد کارمزد دریافتی از سوی بانک مرکزی افزایش مناسبی پیدا کند.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پرداخت الکترونیک سامان کیش می گردد. در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله سپ می گردد.

افزایش تعداد رقیبان:

یکی از مهم ترین ریسک هایی که سپ را تهدید می کند افزایش تعداد رقیبان شرکت و ظهور شرکت های جدید در حوزه PSP می باشد و این عامل در صورت تحقق، می تواند درآمدهای شرکت را محدودتر کند و یا هزینه های زیادی را جهت حفظ سطح فعلی درآمدی ایجاد نماید.

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد سپ

ریسک کلان:

همانطور که پیش از این ذکر شد منبع اصلی سودآوری شرکت وابسته به دستورالعمل بانک مرکزی جهت تعیین نرخ کارمزد می باشد، در شرایط فعلی زمان تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی زیاد می باشد و این می تواند اثر منفی بر وضعیت شرکت های این حوزه داشته باشد.

 ریسک امنیت اطلاعات:

یکی از مهم ترین وظایفی که بر عهده شرکت های حوزه PSP می باشد تامین فضای امنیتی مناسب جهت انجام مبادلات مالی غیرفیزیکی است در نتیجه هرگونه دستبرد به این سیستم و ایجاد اختلال در این سیستم می تواند موجب کاهش درآمدهای شرکت گردد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت هلدینگ رنا

معرفی هلدینگ سرمایه گذاری رنا

نام شرکت: هلدینگ سرمایه گذاری رنا

نماد:ورنا

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در صنایع خودروسازی و شرکت های سرمایه گذار در صنعت خودرو

معرفی شرکت:

این شرکت با هدف سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی و خرید و فروش سهام شرکت ها و شرکت های فرعی آن مشارکت در امر پروژه های ساختمانی و عملیات مربوطه.طبق ماهیت شرکت های سرمایه گذاری, عمده درآمد آن ها از محل سود سهام دریافتی و گاها از محل فروش سهام زیرمجموعه می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)سرمایه گذاری سایپا – سهامی عام

۲-۱)گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

۳-۱)سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری – سهامی عام

۴-۱)صندوق بازنشستگی کشوری

۵-۱)سایر

 

۲)پرتفوی سرمایه گذاری ورنا:

حدود ۹۰% از پرتفوی بورسی ورنا از دو سهم خودروسازی سایپا و پارس خودرو تشکیل شده است.

هم چنین پرتفوی غیربورسی این شرکت که در مجموع حدود ۱۰% از کل سبد سرمایه گذاری را تشکیل می دهد غالبا از سه سهم توسعه سرمایه رادین, توسغه بازرگانی برنا و توسعه گسنر برنا تشکیل یافته است.

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت هلدینگ رنا

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت هلدینگ رنا

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

همانطور که از حوزه فعالیت شرکت نیز برداشت می شود بخش قابل توجهی از حساب های دریافتنی ورنا از سود سهام مصوب دریافت نشده تشکیل شده است.البته طبق آخزین گزارش منتشر شده بابت یک سری مطالبات از شرکت های زیرمحموعه اقلام دیگری نیز در این حساب رویت می گردد.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

تمام رویدادها و معاملاتی که در طی ۱۲ ماه به صورت گزارش عملکرد یکماهه توسط شرکت در سایت کدال گزارش می گردد تجمیع شده و به صورت یکجا تحت این سرفصل در صورت مالی های حسابرسی شده ارایه می گردد که می توان اطلاعات کلی را از آن برداشت کرد و مبنای تحلیل برای ما همان گزارش های یکماهه خواهد بود.

۵)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

این حساب عمدتا شامل بدهی هایی غیر از سود سهام پرداختنی می باشد که البته مقدار آن چندان قابل توجه نیست و بدهی اصلی شرکت در قالب سود سهام پرداختنی گزارش شده است.

۶)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

عمده درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری ورنا از شرکت های توسعه گستر برنا و سایپا می باشد.

۷)سایر اقلام عملیاتی :

عمدتا مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و برگشت آن می باشد.لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).

۸)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد.

۹)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام ورنا:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه ورنا را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

الف)توسعه گستر برنا:

این شرکت به سرمایه گذاری در سهام مختلف اقدام کرده و عمده سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت از محل ورنا و لیزینگ رایان سایپا بدست می آید.در نتیجه می توان چنین نتیجه گیری کرد که عملا ورنا از محل سرمایه گذاری های خارج از خود سود چندانی محقق نمی کند.

ب)سایپا:

شرکت خودروسازی سایپا همانطور که مشخص است در حوزه تولید انواع خودروهای داخلی و مونتاژ خودروهای خارجی فعالیت دارد.با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات ایهن شرکت دستوری می باشد و ار طرفی هزینه های مالی سنگینی برای این شرکت وجود دارد کسب سود مناسب برای سایپا تا زمان حال وجود نداشته است و هرگونه مصوبه ای از سوی دولت که به نفع خساپا باشد می تواند منجر به افزایش سودآوری این شرکت گردد.

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق منجر به رشد قیمت سهام ورنا خواهد شد.هرچند هرگاه پتانسیل رشد قیمت در سایپا, پارس خودرو, توسعه سرمایه رادین و شرکت های فوق تقویت شود رشد قیمت سرمایه گذاری رنا محقق خواهد شد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نام شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نماد: خگستر

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در صنعت بانکداری و خودروسازی

معرفی شرکت:

خگستر با هدف سرمایه گذاری در شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو با هدف فروش و صادرات انواع محصولات خودرو. البته توجه اصلی این شرکت سرمایه گذاری در طرح های گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)ایران خودرو – سهامی عام

۲-۱)بانک پارسیان – سهامی عام

۲)پرتفوی سرمایه گذاری خگستر:

حدود ۶۵ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری شرکت؛ بورسی است. بانک پارسیان, صنعتی نیرومحرکه و مهرکام پارس مهم ترین سهام بورسی و سرمایه گذاری سمند, ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو و صنایع ریخته گری ایران خودرو مهم ترین شرکت های غیربورسی خگستر می باشند.

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

همانطور که از حوزه فعالیت شرکت نیز برداشت می شود عمده حساب های دریافتنی شرکت شامل حساب های دریافتنی تجاری بوده که آن نیز شامل سود سهام مصوب شرکت های زیرمجموعه می باشد.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

تمام رویدادها و معاملاتی که در طی ۱۲ ماه به صورت گزارش عملکرد یکماهه توسط شرکت در سایت کدال گزارش می گردد تجمیع شده و به صورت یکجا تحت این سرفصل در صورت مالی های حسابرسی شده ارایه می گردد که می توان اطلاعات کلی را از آن برداشت کرد و مبنای تحلیل برای ما همان گزارش های یکماهه خواهد بود.

۵)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

این حساب عمدتا شامل سود سهام مصوبی است که خگستر بایستی به شرکت ایران خودرو پرداخت کند و تا حال حاضر پرداخت نکرده است.

۶)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

عمده درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری خگستر از شرکت های خدمات بیمه ایران خودرو, سرمایه گذاری سمند و شرکت گسترش سیسنم های نوین آرا می باشد.لازم به ذکر است که سودآوری شرکت عمدتا از محل سود خاصل از فروش سهام بوده است( در طی سال های ۹۵ و ۹۶).

۷)سایر اقلام عملیاتی :

عمدتا مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و برگشت آن می باشد.لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).

۸)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد.

۹)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام خگستر:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه خگستر را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

الف)خدمات بیمه ای ایران خودرو:

این شرکت در امر ارایه خدمات بیمه ای به محصولات خودرویی به ویژه محصولات ایران خودرو مبادرت می ورزد و ازین دریچه همواره سودآوری مناسبی را محقق کرده است.

ب)بانک پارسیان:

همانطور که می دانید بانک پارسیان همچون سایر بانکی ها بر اساس تغییرات روی داده در نظام بانکی با تغییرات گسترده ای همراه شده و به همین دلیل طی چند سال اخیر عملکرد گذشته را ندارد, اما با گذشت چند سال با قدرت بیشتری سودآوری خواهد داشت و زمینه را برای تقسیم DPSهای بزرگتر  فراهم می نماید.

پ)شرکت سیستم های نوین آرا:

این شرکت به سرمایه گذاری در سهام بورسی و غیربورسی فعالیت دارد اما عمده سود محقق شده ناشی از فروش سهام در طی سال می باشد( مطابق یادداشت های توضیحی سال های ۹۵ و ۹۶).

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق منجر به رشد قیمت سهام خگستر خواهد شد.هرچند هرگاه پتانسیل رشد بانک پارسیان, نیرو محرکه, مهرکام پارس, سرمایه گذاری سمند, ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو و صنایع ریخته گری ایران خودرو تقویت شود با رشد شدید قیمت در سهام گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مواجه خواهیم شد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت گروه بهمن

معرفی شرکت گروه بهمن

نام شرکت: گروه بهمن

نماد: خبهمن

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در صنایع خودروسازی و ساخت قطعات, ماشین آلات و تجهیزات, واسطه گری های مالی و مواد و محصولات شیمیایی

معرفی شرکت:

خودروسازی بهمن در سال ۱۳۳۱ تاسیس و طی چندین مرحله با تغییر نام و ماهیت همراه و در نهایت در سال ۱۳۷۷ به گروه بهمن تغییر نام داد. موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق اساسنامه اشتغال به کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی در صنعت خودرو و ایجاد شعبه و نمایندگی جهت فروش محصولات و هم چنین ارایه انواع خدمات فنی و مهندسی در این حوزه می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)شرکت فن پردازان بهمن

۲-۱)شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا

۳-۱)شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور

۴-۱)سایر

 فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت گروه بهمن

۲)پرتفوی سرمایه گذاری خبهمن:

۵۰ درصد پرتفوی خبهمن بورسی است. مهم ترین شرکت های بورسی آن سرمایه گذاری بهمن, بهمن دیزل, گسترش نفت و گاز پارسیان, بهمن لیزینگ, تراکتورسازی ایران و بیمه ملت و مهم ترین شرکت های خارج از بورس نیز بهمن موتور, بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم, گروه انرژی آپادانا, شاسی ساز ایران, سرمایه گذاری ارزش آفرینان و ایران دوچرخ می باشد.

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

بر اساس صورت های مالی گروه بهمن بیش از ۹۰ درصد حساب های دریافتنی تجاری مربوط به سودهای مصوب پرداخت نشده می باشد.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

تمام رویدادها و معاملاتی که در طی ۱۲ ماه به صورت گزارش عملکرد یکماهه توسط شرکت در سایت کدال گزارش می گردد تجمیع شده و به صورت یکجا تحت این سرفصل در صورت مالی های حسابرسی شده ارایه می گردد که می توان اطلاعات کلی را از آن برداشت کرد و مبنای تحلیل برای ما همان گزارش های یکماهه خواهد بود.

۵)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

این حساب در نتیجه مبادلات فیمابین شرکت اصلی و شرکت های زیرمجموعه و هم چنین مبادلات شرکت های زیرمجموعه با شرکت های خارج از گروه بهمن ایجاد شده است. همچنین شرکت بابت سودهای مصوب سال های مالی قبل بدهی به سهامدار عمده دارد که در سرفصل سود سهام پرداختنی گزارش کرده است.

۶)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

عمده درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری خبهمن از شرکت های بهمن دیزل, کیا مهستان, بهمن لیزینگ, سرمایه گذاری بهمن, بهمن موتور, نفت و گاز پارسیان, بیمه ملت و تراکتورسازی ایران می باشد.

۷)سایر اقلام عملیاتی :

عمدتا مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و برگشت آن می باشد.لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).

۸)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد.

۹)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام خبهمن:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه خبهمن را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

الف)سرمایه گذاری بهمن:

این شرکت عمده سبد خود را به سهام خودرویی, پتروشیمی و پالایشی و معدنی اختصاص داده است.در نتیجه در زمانی که اوضاع این دسته از شرکت ها روبه رشد باشد این سهم نیز رشد کرده و به دنبال آن وضعیت خبهمن نیز رو به رشد خواهد شد.

ب)بهمن دیزل:

این شرکت در حوزه تولید ماشین آلات سنگین فعالیت دارد و از نظر بنیادی در چند سال اخیر در شرایط مطلوبی قرار دارد. بنابراین از منظر سودآوری شرایط مطلوبی داشته و این برای خبهمن مناسب می باشد.

پ)گسترش نفت و گاز پارسیان:

این شرکت سرمایه گذاری که تمرکز خود را در صنعت پتروشیمی قرار داده و در ایامی که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی یا نرخ ارز افزایش پیدا می کند شرایط برای این سهم و به تبع آن خبهمن ایده آل خواهد بود.

ت)تراکتورسازی ایران:

این شرکت همانطور که از نام آن پیداست در صنعت تولید تراکتور فعالیت داشته و هرگونه بهبود شرایط در وضعیت این شرکت همچون کاهش بهای تمام شده یا افزایش شدید نرخ فروش به بهبود وضعیت این شرکت کمک خواهد کرد.

ث)بهمن لیزینگ:

این شرکت در زمینه خدمات لیزینگ محصولات گروه بهمن اشتغال دارد و در ایامی که تولیدات شرکت های خودروسازی افزایش پیدا کند یا قیمت خودروها به گونه ای تغییر یابد ک مردم به صورت لیزینگی خودرو خریداری کنند وضعیت این شرکت بهبود خواهد یافت و سودآوری این شرکت ها دو چندان خواهد شد.

 

ج)بهمن موتور:

بهمن موتور در زمینه تولید و فروش وانت سواری تک کابین و دو کابین , وانت کاپرا و سایر انواع خودروهای سواری فعالیت می کند.بنابراین تمام ویژگی هایی که برای شرکت های خودروساز وجود دارد بزای این شرکت نیز حکمفرماست. مواردی همچون افزایش نرخ یا مقدار فروش؛ کاهش بهای تمام شده محصولات, آزادسازی نرخ فروش محصولات و … .

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق افزایش یابد و علنی گردد منجر به رشد قیمت سهام خبهمن خواهد شد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت سرمایه گذاری بهمن

معرفی سرمایه گذاری بهمن

نام شرکت: سرمایه گذاری بهمن

نماد: وبهمن

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در صنایع خودروسازی و ساخت قطعات, فلزات اساسی , استخراج کانه های فلزی و مواد و محصولات شیمیایی

معرفی شرکت:

سرمایه گذاری بهمن در سال ۱۳۸۱ تاسیس و در سال ۱۳۸۳ در بورس پذیرفته شد. موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های لیزینگی, کارگزاری و تولیدی می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت سرمایه گذاری بهمن باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)گروه بهمن – سهامی عام

۲-۱)سرمایه گذاری سامان مجد

۳-۱)بیمه ملت – سهامی عام

۴-۱)سایر

 

۲)پرتفوی سرمایه گذاری وبهمن:

حدود ۹۰ درصد پرتفوی وبهمن بورسی است. مهم ترین سهام بورسی این شرکت ایران خودرو, گروه بهمن, ملی صنایع مس, گسترش نفت و گاز پارسیان, فولاد مبارکه اصفهان, پتروشیمی مبین و ارتباطات سیار و مهم ترین سهام غیربورسی از منظر بهای تمام شده گروه انرژی آریا دانا, سرزمایه گذاری اوین, سرمایه گذاری ارزش آفرینان و کارگزاری بهمن می باشد.

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت سرمایه گذاری بهمن

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

عمده حساب های دریافتنی سرمایه گذاری بهمن در طی سالیان مختلف مربوط به سودهای مصوب دریافت نشده از شرکت های زیرمجموعه می باشد.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

تمام رویدادها و معاملاتی که در طی ۱۲ ماه به صورت گزارش عملکرد یکماهه توسط شرکت در سایت کدال گزارش می گردد تجمیع شده و به صورت یکجا تحت این سرفصل در صورت مالی های حسابرسی شده ارایه می گردد که می توان اطلاعات کلی را از آن برداشت کرد و مبنای تحلیل برای ما همان گزارش های یکماهه خواهد بود.

۵)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

این حساب در نتیجه مبادلات فیمابین شرکت اصلی و شرکت های زیرمجموعه و هم چنین مبادلات شرکت های زیرمجموعه با شرکت های خارج از سرمایه گذاری بهمن ایجاد شده است. همچنین شرکت بابت سودهای مصوب سال های مالی قبل بدهی به سهامدار عمده دارد که در سرفصل سود سهام پرداختنی گزارش کرده است.

۶)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

عمده درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری وبهمن از شرکت های گروه بهمن, پتروشیمی مبین, گسنرش نفت و گاز پارسیان, ارتباطات سیار ایران و گروه انرژی آریا دانا می باشد.

۷)سایر اقلام عملیاتی :

عمدتا مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و برگشت آن می باشد.لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).

۸)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد.

۹)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام وبهمن:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه وبهمن را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

الف)گسترش نغت و گاز پارسیان:

این شرکت سرمایه گذاری که تمرکز خود را در صنعت پتروشیمی قرار داده و در ایامی که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی یا نرخ ارز افزایش پیدا می کند شرایط برای این سهم و به تبع آن خبهمن ایده آل خواهد بود.

ب)گروه بهمن:

این شرکت یک شرکت سرمایه گذاری بوده که تمرکز خود را بر روی صنایع خودروسازی و ساخت قطعات, مواد و محصولات شیمیایی و ماشین آلات و تجهیزات متمرکز کرده است و می توان گفت که از بنیاد خوبی برخوردار می باشد.

پ)ارتباطات سیار ایران:

این شرکت در خوزه خدمات مخابراتی فعال بوده و جزو شرکت های بالغ بورس ایران به حساب می آید که همواره DPS پرداختی آن از سطح مشخصی پایین تر نیامده است.بنابراین سرمایه گذاری در این سهم یک سرمایه گذاری ایمن محسوب می گردد.

ت)پتروشیمی مبین:

این شرکت در حوزه تامین گاز خوراک و یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی فعالیت دارد و چون مرجع نرخ گذاری آن دولت می باشد بنابراین این شرکت نیز از ثبات نسبی برخوردار بوده و جز در مواقع خاصی همواره DPS خوبی را محقق کرده است و بنابراین این سهم نیز جزو سرمایه گذاری های ایمن محسوب می گردد.

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق افزایش یابد و علنی گردد منجر به رشد قیمت سهام وبهمن خواهد شد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

معرفی شرکت توکارنگ فولاد سپاهان

نام شرکت: توکارنگ فولاد سپاهان

نماد: شتوکا

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید رنگ، بتونه و جوهر

محصولات شرکت: انواع رنگ پلی استر و اپوکسی استر

محصول اصلی: انواع رنگ پلی استر

بازار فروش: تماما داخلی

معرفی شرکت:

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان در سال ۱۳۸۵ به صورت سهامی خاص با هدف تولید و تامین رنگ های صنعتی، دریایی و ساختمانی برای مصارف گوناگون تاسیس شد و در سال ۱۳۹۴ در لیست بازار اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و سهام آن مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر ظرفیت اسمی این شرکت معادل ۱۴۷۷ تن در سال می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری توکا فولاد – سهامی عام

۲-۱)سرمایه گذاری توسعه توکا

۳-۱)توکا تولید اسپادان

۴-۱)آتیه تولید نقش جهان

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

شامل سپرده گذاری در بانک می باشد که البته در وثیقه بانک نیز می باشد تا شتوکا به تعهدات خود به شرکت فولاد مبارکه عمل نماید. هم چنین توکا رنگ در شرکت توکا پارسیان پیشرو و شرکت تاراز چهارمحال به رویکرد بلندمدت سرمایه گذاری کرده است.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شتوکا از طلب این شرکت از فولاد مبارکه تشکیل شده است. توجه فرمایید که در حال حاضر عمده فروش شتوکا به شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام می پذیرد.

۴)فروش شرکت:

انواع رنگ پلی استر و اپوکسی استر از محصولات اصلی شرکت می باشند و البته سهم اصلی و اثرگذار بر فروش را رنگ های پلی استر ایفا می کند. هم چنین باید به این نکته توجه داشت که تمامی فروش شتوکا داخلی بوده و بیش از ۸۵ درصد از فروش سالیانه به شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام می پذیرد.

۵)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

از آنجایی که تمام فروش شتوکا داخلی و عمدتا به فولاد مبارکه می باشد بنابراین مرجع خاصی جز صورت های مالی و گزارش های ماهینه شرکت وجود ندارد.

۶)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۶-۱) بخشی از مواد اولیه شتوکا از خارج تامین می گردد به همین دلیل در نگاه نخستین، افزایش نرخ ارز موجب افزایش نرخ مواد اولیه شده و موجب کاهش بهای تمام شده شرکت خواهد شد اما پس از مدتی منجر به افزایش نرخ محصولات این شرکت شده و رویکرد منفی اولیه نسبت به شرکت را جبران خواهد کرد.

۶-۲) عمده فروش شرکت به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد به همین دلیل این امر در مقاطع زمانی مختلف می تواند موجب ایجاد امتیاز منفی یا مثبت برای شتوکا گردد، هم چنین اگر این توافق بین طرفین برهم بخورد می تواند برای مدتی فروش شتوکا را محدودیت جدی روبه رو نماید تا زمانی که مجددا بتواند مشتریان جدیدی را بیابد.

۷)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت که بخش مهمی از بهای تمام شده شرکت را ایفا می کند هم از داخل و هم از خارج دریافت می گردد. یکی از مشکلات تحلیلی شتوکا نبود مرجع واحد برای تعیین نرخ مواد اولیه این شرکت می باشد، در این شرایط تنها می توان با اتکا به داده های صورت های مالی شرکت اقدام به برآورد این موضوع کرد.

۸)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، سربار نیز بخش مهمی را در بهای تمام شده ایفا می کند که آن نیز از هزینه حقوق، مواد غیرمستقیم، استهلاک و … تشکیل می شود.

۹)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۹-۱)هرگونه افزایش قیمت نرخ ارز هزینه های شتوکا را افزایش و در نتیجه حاشیه سود ناخالص شرکت را کاهش خواهد داد.

۹-۲)عمده هزینه های عمومی و اداری و فروش شتوکا را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می دهد که تغییرات آن تابع قوانین و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۹-۳)سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا از فروش بشکه و پالت مستعمل تشکیل می شود. اما سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیرعملیاتی از سود سپرده بانکی که پیش ازین در مورد آن توضیح داده شد تشکیل یافته است.

ریسک ها و فرصت های شرکت

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با هزینه ها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب کاهش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص توکا رنگ فولاد سپاهان می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شتوکا می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

از جمله مواردی که می تواند ضربه سنگینی را به این شرکت وارد نماید افزایش قیمت جهانی نفت می باشد که می تواند هزینه های این شرکت را به شدت افزایش دهد.

از طرفی در صورت وقوع جنگ تجاری مانند زمان حاضر( شهریور ۹۷) کالاهای کم کیفیت و ارزان شرکت های چینی به بازار سرازیر می شود و این موضوع عرصه را بر شرکت هایی مثل توکا رنگ تنگ می کند.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت بهداشتی ساینا

معرفی شرکت صنایع بهداشتی ساینا

نام شرکت: صنایع بهداشتی ساینا

نماد: ساینا

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید شوینده ها، عطر و مواد آرایشی

محصولات شرکت: انواع شوینده ها

محصول اصلی : مایع ظرفشویی

بازار فروش: عمدتا داخلی

معرفی شرکت:

شرکت ساینا در سال ۱۳۸۰ تاسیس و راه اندازی شد و در سال ۱۳۹۴ وارد تابلوی معاملات بورس اوراق بهادار گردید.هدف از تاسیس شرکت، تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.این شرکت تنوع زیادی در محصولات تولیدی خود دارد و در مجموع حدود ۱۹۲ هزار عدد ظرفیت اسمی تولید ساینا می باشد.

سایت های مرتبط :

http://sainaco.com/

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر – سهامی خاص

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

سرمایه گذاری کوتاه مدت ساینا شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد که البته در وثیقه بانک جهت وام های دریافتی می باشد، هم چنین سرمایه گذاری بلندمدت شرکت شامل سرمایه گذاری محدود در شرکت های گلتاش و پاکسان، آلی شیمی قم، تعاونی تولیدکنندگان شوینده بهداشتی می باشد.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

از آنجایی که عمده فروش شرکت داخلی و از طریق شرکت به پخش انجام می پذیرد به همین دلیل عمده حساب های دریافتنی ساینا در رابطه با طلب این شرکت از به پخش می باشد.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

شرکت پاکسان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان ساینا است و در ضمن از حق لیسانس محصولات این شرکت نیز متعلق به پاکسان می باشد به همین دلیل بخش بزرگی از بدهی شرکت به پاکسان می باشد و مابقی برای سایر تامین کنندگان من جمله شرکت شوینده توسعه صنایع بهشهر می باشد.

۵)فروش شرکت:

همانطور که پیش ازین نیز ذکر گردید عمده فروش شرکت از محل مایع ظرفشویی می باشد و ژل ظرفشویی و مایع نرم کننده و سفیدکننده در رتبه های بعدی از نظر ارزش ریالی قرار دارند.

یکی از نکات حائز اهمیت در رابطه با فروش شرکت، تخفیفات نقدی سنگین فروش می باشد که در راتای استراتژی ساینا به منظور افزایش سهم بازار محصولات شرکت می باشد.توجه فرمایید که چندین سال است که ساینا تنها در سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کند.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

مرجع نرخ گذاری در داخل و خارج مصوبات هیئت مدیره بر اساس گشش بازار می باشد.اما برای افراد تحلیلگر می توان با توجه به پیدا کردن نرخ سالانه چند سال اخیر و تغییرات روی داده درنرخ تورم نرخ استانداردی را تعیین نمود.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۷-۱)در صورتی که ساینا بتواند به طور بهینه ای گستره بازار هدف خود را توسعه دهد و از تثبیت جایگاه خود اطمینان حاصل نماید در این صورت ضمن افزایش سطح تولید و فروش خود نسبت به سطوح فعلی، از میزان تخفیفات نقدی خود نیز خواهد کاست و در نتیجه سود خالص بیشتری را محقق خواهد کرد.

۸)مواد اولیه شرکت:

اسید سولفونیک، پلی اتیلن و پت، فتی الکل خام و دی اتانول آمین جزو مهم ترین مواد اولیه شرکت می باشند که تنها مرجع محاسبه نرخ مواد اولیه صورت های مالی ساینا می باشد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

اصلی ترین آیتم بهای تمام شده کالای فروش رفته مواد اولیه می باشد و علاوه بر آن هزینه حقوق و دستمزد کارگران نیز در رتبه دوم اهمیت قرار دارد.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱۰-۱) هزینه های عمومی و اداری و فروش علاوه بر هزینه حقوق که سهم نزدیک به ۵۰ درصدی در آن دارد از آیتم های زیر تشکیل شده است: اول حق لیسانس پاکسان که تا سقف ۴۳۶ میلیارد ریال فروش ساینا معادل ۵ درصد فروش و مازاد بر آن ۲٫۵ درصد فروش تعیین شده است. دوم هزینه حمل و نقل محصولات که طبق توافق میان به پخش و ساینا هزینه حمل از درب کارخانه تا مراکز پخش به عهده ساینا می باشد.

۱۰-۲)سایر درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه از سود سپرده بانکی و سود و زیان ناشی از اقلام ناگهانی اثر می پذیرد.

۱۰-۳)در طی چند سال اخیر قدرت خرید مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در صورتی که شاهد روند نزولی شدید در این زمینه باشیم می تواند در میانمدت بر فروش و سودآوری شرکت اثر بگذارد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که در حدود ۱۰ درصد از فروش هرساله شرکت صادراتی می باشد بنابراین هرگونه افزایش شدید در نرخ تسعیر ارز منجر به افزایش درآمد صادراتی شرکت خواهد شد.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه می شویم که شرکت وام های سنگینی اخذ کرده و در حال حاضر در حال تسویه می باشد و لازم به ذکر است که شاهد روند نزولی هزینه های مالی می باشیم.بنابراین با توجه به مطالب فوق افزایش نرخ تسهیلات، می تواند هزینه های مالی و به تبع آن سود خالص ساینا را تحت تاثیر قرار دهد.از طرفی افزایش نرخ بهره بانکی، خود اثرات منفی بر P/E شرکت های بورسی من جمله ساینا می گذارد و انگیزه های سرمایه گذاری فعال در این سهام را کاهش می دهد.

۳)ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد:

در حال حاضر بازارهای هدف ساینا محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نشده است در صورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

۴)ریسک سهم بازار:

شرکت ساینا در یک بازار به شدت رقابتی فعالیت می کند و این را از مقایسه ظرفیت عملی و اسمی تولید این شرکت را نیز به وضوح درک کرد. از طرفی به دلیل ورود تعدادی از برندهای خارجی بهداشتی به ایران عرصه بر این شرکت می تواند تنگ تر گردد. بنابراین همواره این نکته را در زمان تحلیل این شرکت مدنظر قرار داد.

۵)تحریم های اقتصادی ایران :

همانطور که مطرح گردید حدود ۱۰ درصد ارزش ریالی فروش شرکت صادراتی می باشد و در نتیجه تحریم های اقتصادی آمریکا می تواند فروش صادراتی ساینا به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.توجه فرمایید که فروش این شرکت به کشورهای عراق، گرجستان، تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان و بحرین انجام می پذیرد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پتروشیمی آبادان

معرفی پتروشیمی آبادان

نام شرکت: پتروشیمی آبادان

نماد: شپترو

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید محصولات شیمیایی – پلاستیک اولیه و مواد ترکیبی

محصولات شرکت: PVC، DDB و سود محرق

محصول اصلی : PVC

بازار فروش: داخلی و صادراتی

معرفی شرکت:

شرکت پتروشیمی آبادان در سال ۱۳۴۵ تاسیس و در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و طبق اساسنامه هدف از ایجاد آن تولید PVC، DDB و سود محرق می باشد. ظرفیت اسمی تولید این شرکت برای PVC معادل ۱۱۰۰۰۰ تن درسال، DDB با ۱۰۰۰۰ تن در سال و سود سوزآور ۲۳۰۰۰ تن در سال می باشد مشروط بر آنکه روزانه در سه شیفت کاری فعالیت شرکت ادامه پیدا کند.

اطلاعاتی در رابطه با PVC :

Mavared Masraf

سایت های مرتبط :

www.sunsirs.com

دیاگرام تولید PVC:

created_PVC

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) – سهامی عام

۲-۱)سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری – سهامی عام

۳-۱)بیمه مرکزی ایران

۴-۱)تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

شامل سرمایه گذاری در بازار پول – سپرده بانکی می باشد. از طرفی سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت نمایانگر مالکیت بیش از ۹۰ درصدی شپترو در دو شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین و شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد می باشد.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شپترو از شرکت های زیرمجموعه به ویژه شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین می باشد.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده پرداختنی های شپترو بابت بدهی به تامین کنندگان کالا و مواد اولیه و هم چنین بدهی به شرکت های تابع وزارت نفت می باشد.

۵)فروش شرکت:

۵-۱)محصول اصلی شغدیر PVC  و  DDB و سود محرق(سود سوزآور) می باشد. این شرکت معمولا نصف فروش PVC و تمام فروش سود سوزآور را در داخل و ومابقی را صادر می نماید، هم چنین DDB را نیز فقط صادر می کند.بسته به این موضوع که تغییرات نرخ جهانی PVC و نرخ دلار چگونه باشد سهم فروش داخلی از ۵۰ تا ۷۰ درصد متغیر می باشد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

بایستی به این نکته توجه داشته باشید که عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد برای مشاهده قیمت جهانی محصول شپترو به نشریه PLATTS رجوع نمایید که با جستجوی این عبارت در تلگرام می توانید به نشریه مربوطه که به صورت هفتگی منتشر می شود دسترسی پیدا کنید.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی PVC و به تبع آن قیمت داخلی آن  از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت PVC  نیز هم رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی هااثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی آبادان داشته باشد.

۷-۴)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت از اتیلن، کلر، EDC و VCM می باشد که بیش از ۹۰ درصد آن از شرکت های داخلی تامین می گردد که به سه شیوه می توان نرخ آن را محاسبه کرد:

استفاده از نرخ های بورس کالا. دوم رجوع به آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت و محاسبه نرخ هر کدام از مواد اولیه و اعمال تغییراتی در آن در صورت نیاز. سوم استفاده از روش تحلیل افقی در محاسبه ارزش مواد اولیه که این آیتم را می بایست با روش دوم تلفیق کرد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، سربار نیز بخش مهمی را در بهای تمام شده ایفا می کند که آن نیز از هزینه برق و گاز، استهلاک، لوازم و ابزار مصرفی و هزینه حقوق تشکیل می شود.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)هرگونه افزایش در قیمت محصولات اتیلن، کلر، EDC و VCM می تواند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص گردد.

۲)با توجه به کاربرد گسترده PVC در صنایع مختلف مانند صنعت پوشاک، ساخت بطری، تجهیزات پزشکی و … می توان چنین برداشت کرد که هرگونه گسترش فعالیت این صنایع می تواند منجر به افزایش تقاضای این محصول شده و در نهایت به افزایش سودآوری این شرکت ها کمک نماید.

۳)در صورت اجرایی شدن طرح های عمرانی گسترده در کشورهای مختلف جهان من جمله چین و آمریکا به عنوان دو ابر قدرت اقتصادی در دنیا می تواند قیمت جهانی PVC را افزایش دهد.

۱۱)هزینه های عمومی و اداری و فروش:

عمده هزینه های عمومی و اداری و فروش شپترو را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می دهد که تغییرات آن تابع دو آیتم می باشد:

اول مصوبات دولتی در این زمینه است، دوم افزایش یا کاهش تعداد کارکنان این شرکت.

عوارض آلایندگی تشکیل شده که آن هم تابع تصمیمات دولتی می باشد و در صورت افزایش نرخ این آیتم با افزایش هزینه ها روبه رو خواهد شد.

۱۲)سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی:

سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا از سود و زیان ناشی از تسعیر ارز تشکیل می شود. اما سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیرعملیاتی از آیتمی تحت عنوان هزینه مستمری کارکنان بازنشسته قبل از موعد اثر می پذیرد.

۱۳)سایر نکات بااهمیت:

شرکت در حال تکمیل واحد کاربری تکنولوژی واحد کلر آلکالی می باشد که پیرو آن کلر دریافتی شرکت به میزان ۲٫۵ برابر افزایش خواهد یافت و در نتیجه EDC تولیدی نیز رشد و در نهایت VCM و سود سوزآور افزایش بیشتری از نظر مقداری خواهد داشت.

یکی از برنامه های مهم و بسیار اثرگذار شرکت تغییر در واحد الفینی شرکت به منظور تبدیل به پروپیلن می باشد در حالی که در حال حاضر DDB به عنوان یک محصول منسوخ شده تولید می گردد.شرکت در حال برنامه ریزی برای جابه جایی از محصول DDB به پروپیلن است و به دنبال ایجاد واحدی با ظرفیت ۱۳۲۰۰ تن می باشد و در این صورت شاهد جهش فوق العاده ای در این سهم خواهیم بود.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است پس هیچ نکته منفی در این رابطه نمی توان منظور کرد.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی آبادان می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شپترو می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

همانطور که پیش از این مطرح شد بخشی از محصولات شرکت صادر و بخش دیگر از طریق بورس کالا به فروش می رسد.بنابراین مسائل تحریم اقتصادی و برخی تصمیمات دولت در رابطه با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا می تواند بر افزایش یا کاهش شدید قیمت محصولات شپترو موثر واقع شود.

۴)ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد:

در حال حاضر بازارهای هدف شپترو محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نشده است در صورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن ایران

معرفی شرکت کربن ایران

نام شرکت: کربن ایران

نماد: شکربن

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید سایر محصولات شیمیایی

محصول اصلی : دوده صنعتی

بازار فروش: عمدتا داخلی

معرفی شرکت

شرکت کربن ایران در سال ۱۳۵۱ با هدف احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی و فروش و صادرات انواع دوده صنعتی تاسیس شد و در سال ۱۳۷۳ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار گرفت و در همان سال معاملات آن در بورس آغاز گردید.ظرفیت اسمی تولید دوده صنعتی شکربن ۳۶۰۰۰ تن می باشد که شرکت در چند سال اخیر در ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت نموده است.لازم به ذکر است که ظرفیت تولیدی شرکت در دو فاز انجام می پذیرد که فاز ۱ مشتمل بر ۱۶۰۰۰ تن دوده صنعتی سخت و فاز دو شامل ۲۰ هزار تن دوده صنعتی نرم می باشد.

اطلاعاتی در مورد دوده صنعتی

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن ایران

موارد مصرف دوده صنعتی

 

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن ایران

سایت های مرتبط :

http://www.iran-carbon.com/default.aspx?lang=fa

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی – ( فارس)

۲-۱)شرکت دوده صنعتی پارس – (شدوص)

۳-۱)سرمایه گذاری ملی ایران – (ونیکی)

۴-۱)گسترش تجارت هامون – سهامی خاص

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت به صورت محدود در برخی سهام بازار بورس می باشد در حالی که حساب سرمایه گذاری بلندمدت شرکت از مالکیت مدیریتی شکربن بر روی شرکت های دوده صنعتی پارس، صنایع لاستیکی سهند، کربن پاسارگاد و سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی دارد.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شکربن از مشتریان خود که در صنعت لاستیک فعال هستند تشکیل شده است.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های پرداختنی شرکت کربن ایران بابت بدهی به شرکت های تامین کننده کالا من جمله پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت می باشد. از طرفی شرکت بدهی بابت حقوق پرسنل مامور وزارت نفت دارد که سهم قابل توجهی از بدهی های شرکت را تشکیل می دهد.

۵)فروش شرکت:

محصول شرکت دوده صنعتی می باشد که نرخ فروش داخلی بر اساس کمیته فروش و از طریق بورس کالا و فروش صادراتی نیز بر اساس مصوبات هیئت مدیره انجام می گیرد. هم چنین باید توجه داشته باشید که عمده فروش شرکت در داخل انجام می پذیرد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

همانطور که پیش ازین ذکر شد عمده فروش شکربن داخلی است و از آنجایی که این محصول در بورس کالا عرضه می شود بنابراین می توان از نرخ های بورس کالا به عنوان مرجع اصلی شرکت جهت تحلیل بهره برد.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی دوده صنعتی و به تبع آن قیمت داخلی آن  از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت این محصول  نیز رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله کربن ایران داشته باشد.

۷-۴)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت مشتمل بر روغن های فورفورال، cfo، co، قطران و مواد بسته بندی می باشد که عمدتا از پالایشگاه آبادان، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی شازند، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی جم خریداری می نماید. برای تعیین نرخ مواد اولیه می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

استفاده از نرخ های بورس کالا. دوم رجوع به آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت و محاسبه نرخ هر کدام از مواد اولیه و اعمال تغییراتی در آن در صورت نیاز. سوم استفاده از روش تحلیل افقی در محاسبه ارزش مواد اولیه که این آیتم را می بایست با روش دوم تلفیق کرد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، هزینه های حقوق و دستمزد بخش قابل توجهی را در بهای تمام شده دارد و در حدود ۱۵ درصد از بهای تمام شده را دارد و البته با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه می تواند این درصد تغییر یابد.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)هرگونه افزایش در قیمت در قیمت مواد اولیه یعنی روغن های فورفورال، cfo و co می تواند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص گردد.

۲)با توجه به کاربرد گسترده دوده صنعتی در صنعت تایرسازی در صورت رونق این صنعت و در نقطه مقابل رکود شدید نیز به لحاظ فروش مقداری، شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۱۱)سایر نکات بااهمیت:

با توجه به الزامات دولتی مبنی بر خروج شرکت ها از شهر اهواز و موقعیت جغرافیایی شکربن در شهر اهواز در آینده شاهد جابه جایی شرکت خواهیم بود که البته هنوز در این مورد تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.

ریسک ها و فرصت های شرکت کربن ایران

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است پس هیچ نکته منفی در این رابطه نمی توان منظور کرد.هم چنین ذکر این نکته ضروریست که به لحاظ ارزش ریالی فروش، حدود ۲۰ درصد فروش صادراتی می باشد.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص کربن ایران می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شکربن می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

همانطور که پیش از این مطرح شد بخشی از محصولات شرکت صادر و بخش دیگر از طریق بورس کالا به فروش می رسد.بنابراین مسائل تحریم اقتصادی و برخی تصمیمات دولت در رابطه با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا می تواند بر افزایش یا کاهش شدید قیمت محصولات کربن ایران موثر واقع شود.هم چنین توجه فرمایید که در صورت وضع تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران فروش شرکت می تواند با تغییرات قابل توجهی همراه گردد.

۴)ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد:

در حال حاضر بازارهای هدف شکربن محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نشده است در صورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت دوده صنعتی پارس

معرفی شرکت دوده صنعتی پارس

نام شرکت: دوده صنعتی پارس

نماد: شدوص

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید سایر محصولات شیمیایی

محصول اصلی : گریدهای مختلف دوده صنعتی

بازار فروش: بیش از ۹۰ درصد داخلی

معرفی شرکت:

شرکت دوده صنعتی پارس در سال ۱۳۶۳ با هدف تاسیس کارخانه تولید دوده صنعتی و فروش داخلی و صادراتی محصولات تولید شده تاسیس گردید و در سال ۱۳۷۸ در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و وارد تابلوی معاملات گردید.ظرفیت اسمی تولید این شرکت معادل ۱۵۰۰۰ تن دوده صنعتی نرم و ۱۵ هزار تن دوده صنعتی سخت می باشد.

اطلاعاتی در مورد شرکت دوده صنعتی پارس

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت دوده صنعتی پارس

 

سایت های مرتبط

http://dsp.co.ir/

موارد مصرف دوده

فاکتورهای مهم بنیادی شرکت دوده صنعتی پارس

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی – ( فارس)

۲-۱)شرکت کربن ایران – (شکربن)

۳-۱)سرمایه گذاری کروه توسعه ملی – ( وتوسم)

۴-۱)سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در چندین شرکت بورسی می باشد که به صورت محدود در هر کدام سرمایه گذاری کرده است.لازم به ذکر است که در سرفصل سرمایه گذاری بلندمدت شرکت شاهد سرمایه گذاری ۲ درصدی شدوص در شرکت کربن ایران و زیر یک درصدی در صنایع لاستیکی سهند هستیم.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شدوص از مشتریان خود که در صنعت لاستیک فعال هستند تشکیل شده است.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های پرداختنی شدوص مربوط به تامین کننده مواد اولیه یعنی شیمی بافت و هم چنین هزینه های تحمل شده و پرداخت نشده مانند هزینه گاز مصرفی و هزینه حمل و نقل می باشد.

۵)فروش شرکت:

محصول شرکت دوده صنعتی می باشد که نرخ فروش داخلی بر اساس کمیته فروش و از طریق بورس کالا و فروش صادراتی نیز بر اساس مصوبات هیئت مدیره انجام می گیرد. هم چنین باید توجه داشته باشید که عمده فروش شرکت در داخل انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که عمده فروش شرکت در چهار گرید ۵۵۰، ۶۶۰، ۳۳۹ و ۳۳۰ انجام می پذیرد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

همانطور که پیش ازین ذکر شد عمده فروش شدوص داخلی است و از آنجایی که این محصول در بورس کالا عرضه می شود بنابراین می توان از نرخ های بورس کالا به عنوان مرجع اصلی شرکت جهت تحلیل بهره برد.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی دوده صنعتی و به تبع آن قیمت داخلی آن  از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت این محصول  نیز رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله دوده صنعتی پارس داشته باشد.

۷-۴)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت مشتمل بر روغن های فورفورال، cfo، co، قطران و مواد بسته بندی می باشد که عمدتا از آرین شیمی، پتروشیمی آبادان، سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول خریداری می نماید. برای تعیین نرخ مواد اولیه می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

استفاده از نرخ های بورس کالا. دوم رجوع به آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت و محاسبه نرخ هر کدام از مواد اولیه و اعمال تغییراتی در آن در صورت نیاز. سوم استفاده از روش تحلیل افقی در محاسبه ارزش مواد اولیه که این آیتم را می بایست با روش دوم تلفیق کرد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه استهلاک بخش قابل توجهی از بهای تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل داده است.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)هرگونه افزایش در قیمت در قیمت مواد اولیه یعنی روغن های فورفورال، cfo و co می تواند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص گردد.

۲)با توجه به کاربرد گسترده دوده صنعتی در صنعت تایرسازی در صورت رونق این صنعت و در نقطه مقابل رکود شدید نیز به لحاظ فروش مقداری، شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۱۱)سایر اقلام عملیاتی:

در شرکت دوده صنعتی پارس هزینه های جذب نشده تولید سنگینی وجود دارد که به صورت سالانه در این آیتم گزارش می گردد.

۱۲)سایر نکات بااهمیت:

یکی از اهداف شرکت عملیاتی کردن طرح توسعه ای است که به دنبال آن ظرفیت تولید یکی از فازهای شرکت به ۲۰ هزار تن افزایش پیدا خواهد کرد و از طرفی موجب بهبود فرایند عملیاتی شرکت و کاهش هزینه های تولید می گردد که البته در حال حاضر فاصله زیادی تا عملیاتی شدن دارد.

ریسک ها و فرصت های شرکت دوده صنعتی پارس

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است پس هیچ نکته منفی در این رابطه نمی توان منظور کرد.البته توجه فرمایید که این شرکت به دنبال اخذ وام های ارزی جهت تامین مالی طرح های توسعه خود می باشد که در صورت تحقق، هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند اثر منفی بر سود شرکت خواهد داشت.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص دوده صنعتی پارس می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شدوص می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

همانطور که پیش از این مطرح شد بخشی از محصولات شرکت صادر و بخش دیگر از طریق بورس کالا به فروش می رسد.بنابراین مسائل تحریم اقتصادی و برخی تصمیمات دولت در رابطه با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا می تواند بر افزایش یا کاهش شدید قیمت محصولات شدوص موثر واقع شود.هم چنین توجه فرمایید که با توجه به سهم پایین صادرات در این شرکت، تحریم ها تاثیر چندانی بر وضعیت شرکت نخواهد داشت.

۴)ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید:

همانطور که پیش ازین ذکر شد تجهیزات تولیدی شدوص قدیمی می باشد و به همین دلیل هزینه های تولید را افزایش و کیفیت محصولات را پایین می آورد.به همین جهت همواره ریسک پایین بودن محصولات شرکت به عنوان یک تهدید برای این شرکت محسوب می شود به ویژه اینکه واردات دوده صنعتی رو به فزونی است و تعرفه های قابل ملاحظه ای برای آن وضع نمی شود.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پتروشیمی شیراز

معرفی پتروشیمی شیراز

نام شرکت: پتروشیمی شیراز

نماد: شیراز

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید مواد شیمیایی پایه – کود

محصولات شرکت: اوره، نیترات صنعتی و …

محصول اصلی : اوره

بازار فروش: بیش از ۵۰ درصد صادراتی

معرفی شرکت:

این شرکت در سال ۱۳۴۳ تاسیس و در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و هدف از تاسیس آن تولید، بازاریابی و فروش محصولات شیمیایی و هم چنین واردات و صادرات آن می باشد. طبق اعلام شرکت ظرفیت اسمی تولید مهم ترین محصولات شرکت به شرح ذیل می باشد:

اوره ۱۵۶۷۰۰۰ تن در سال

آمونیاک ۱۰۰۵۰۰۰ تن در سال

فرایند تولید اوره و آمونیاک:

جهت مطالعه فرایند تولید اوره و آمونیاک به فایل زیر مراجعه نمایید:

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پتروشیمی شیراز

Farayand Tolid Ure Va Amuniac

سایت های مرتبط :

http://fertilizerworks.com/

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/fertilizer/urea-granular-fob-middle-east.html

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ) – بورسی ـ ۵۱٫۶۷ درصد

۱-۲) سرمایه گذاری مدیران اقتصاد

۱-۳)سرمایه گذاری هامون سپاهان

۱-۴)گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) – ۲٫۲ درصد

۲)دریافتنی های تجاری و غیرتجاری:

عمده مطالبات شرکت از دو محل می باشد:

اول سازمان امور مالیاتی بابت برگشت بخشی از مالیات پرداختی توسط شرکت که در نتیجه اعتراض پتروشیمی شیراز رای به نفع شرکت داده شده است.

دوم مطالبات شرکت از شرکت های وابسته به صنایع خرید کود نیترات که این عامل بیشترین سهم را دارد.

۳)موجودی مواد و کالا:

همچون سایر شرکت های پتروشیمی عمده موجودی مواد و کالای شرکت مربوط به قطعات و لوازم یدکی می باشد.

۴)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

عمده بدهی شرکت به سه دسته زیر تقسیم می شود:

اول بدهی به پارسان بابت سود سهام مصوب پرداخت نشده.

دوم بدهی به شرکت گاز استان فارس بابت تامین گاز خوراک شرکت جهت راه اندازی فرایند تولید.

سوم بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت تامین مالی ارزی انجام شده جهت خرید طرح اوره و آمونیاک سوم.

توجه فرمایید که بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزی بوده و بر اساس صورت ۱۲ ماهه ۹۶ نرخ تسعیر با ارز دولتی انجام شده اما در آن سال تفاوتی بین نرخ ارز آزاد و دولتی وجود نداشته است و ممکن است در نتیجه تغییرات سال ۹۷ و به دلیل اختلاف فی مابین ارز دولتی و آزاد، به احتمال زیاد شرکت را مجبور به تسعیر با ارز بازار ثانویه نمایند در نتیجه زیان تسعیر ارز را خواهیم داشت.

۵)تسهیلات مالی:

شرکت پتروشیمی شیراز حجم سنگینی از وام ارزی دارد که شرکت را با ریسک افزایش نرخ ارز به طور قابل ملاحظه ای روبه رو کرده و می تواند در کنار آیتم فوق با زیان سنگین ناشی از تسعیر بدهی های ارزی روبه رو کند.

۶)فروش شرکت:

شیراز علاوه بر اوره به عنوان محصول اصلی خود، آمونیاک، نیترات و تعدادی دیگر از محصولات را درر داخل به فروش می رساند این در حالست که اوره تنها محصول صادراتی شرکت می باشد.

از نظر ریالی سهم اوره صادراتی بیش از ۵۰ درصد از کل فروش شرکت را تشکیل می دهد.

از طرفی ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی تابع قوانین تعیین شده از سوی دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی یا با نرخ دولتی و یا نرخ آزاد تسعیر می گردد.

بخشی از اوره تولیدی در پتروشیمی شیراز به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در داخل فروخته می شود.در این رابطه ذکر این نکته اهمیت دارد که تا زمان حال بز اساس مصوبه ای در سال ۹۲ نرخ فروش داخلی به ازای هر کیلوگرم ۶۱۲۵ ریال بوده اما از مرداد ۹۶ می بایستی بر اساس ۹۵٪ قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری انجام شود که تا زمان حال حاضر این امر تحقق نیافته است و مسائل حقوقی آن پابرجاست.

۷)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

قیمت اوره را می توان از سایت fertilizerwork به صورت هفتگی برداشت کرد که معمولا نرخ میانگین آن هفته را در پایان هفته گزارش می نماید.

همچنین با توجه به اینکه ارزش ریالی فروش آمونیاک و دیگر محصولات شرکت به جز اوره نسبت به کل فروش شرکت ناچیز می باشد می توانید با انجام یکسری محاسبات ریاضی نرخ دلاری هر تن را بدست آورده و با انجام تعدیلاتی نرخ مبنا را در تحلیل خود اعمال نمایید.

۸)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۸)قیمت جهانی اوره و به تبع آن قیمت داخلی اوره از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت اوره نیز رشد پیدا می کند به طوری که در سال ۲۰۰۸ زمانی که قیمت جهانی نفت به مرز ۱۳۳ دلار رسید قیمت اوره در سطح ۷۷۰ دلار قرار گرفته بود.

۲-۸)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی هااثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۸)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی شیراز داشته باشد.

۴-۸)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۵-۸)از آنجایی که از اوره به وفور در کشاورزی استفاده می شود در صورت رونق کشاورزی عموما در دنیا و یا اجرای برنامه های خاص حمایت از صنعت کشاورزی در داخل می تواند زمینه رشد قیمت اوره جهانی و داخلی را بالا ببرد.

۶-۸)از آنجا که در چین از زغالسنگ به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره استفاده می گردد به همین دلیل افزایش شدید قیمت زغالسنگ می تواند بر قیمت جهانی اوره اثرگذار باشد.از طرفی عموما گاز طبیعی در سطح جهان به جز چین به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره و آمونیاک استفاده می شود به همین دلیل افزایش جهانی نرخ گاز خوراک طبیعی می تواند بر قیمت جهانی اوره نیز تاثیر گذاشته و در میانمدت موجب رشد قیمتی آن گردد چون با افزایش هزینه های تولید این محصول به احتمال زیاد شرکت های اوره ساز اقدام به افزایش نرخ فروش اوره کرده تا حاشیه سود خود را حفظ نمایند.

۹)مواد اولیه شرکت:

گاز خوراکی عمده ماده اولیه پتروشیمی شیراز می باشد که با توجه به نقش استراتژیک آن در ایران نرخ گذاری آن کاملا تابع مصوبات دولت می باشد.

۱۰)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر گاز مصرفی، حقوق و دستمزد و هزینه سوخت و استهلاک از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین بهای تمام شده شرکت می باشند.

۱۱)هزینه های عمومی و اداری و فروش:

این حساب را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

اول هزینه های حقوق و دستمزد و مشتقات مربوط به آن که کاملا تابع مصوبات وزارت کار می باشد.البته در صورت افزایش بیش از حد تعداد نیروهای شرکت می توان انتظار افزایش غیرمنطقی این هزینه را داشت.

دوم هزینه حمل اوره صادراتی می باشد که این عامل کاملا وابسته به وضعیت حمل و نقل دریایی ایران دارد و قطعا در شرایط تحریم به شدت با افزایش نرخ دلاری آن روبه رو خواهیم شد. لازم به ذکر است که معمولا این هزینه را با نرخ ارز آزاد تسعیر می کنند.

۱۲)سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

این سرفصل تحت تاثیر زیان یا سود ناشی از تسعیر بدهی های ارزی و تعهد بابت کارکنان وزارت نفت به صندوق بازنشستگی معمولا رقم سنگینی را گزارش می کند و به شدت کاهنده سود شرکت می باشد.

۱۳)نکته بسیار مهم:

با توجه به زیان انباشته سنگین شرکت و مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، پتروشیمی شیراز بایستی در طی سال جاری مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدد ارزیابی دارایی ها اعمال کند و یا اینکه تصمیم به انحلال بگیرد که دومین نکته تقریبا محل است در نتیجه در صورت عدم برگزاری مجمع احتمال تنزل به بازار پایه را دارد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

شرکت پتروشیمی شیراز به شدت اهرمی بوده و وام سنگین ارزی و ریالی را دریافت کرده است.در نتیجه ریسک مالی شرکت به شدت افزایش پیدا کرده است و از آنجا که بخش سنگینی از وام به صورت ارزی می باشد در نتیجه افزایش نرخ ارز نیز می تواند به شدت اثر بدی بر وضعیت شرکت خواهد گذاشت و حتی در شرایط فعلی نیز امکان استقراض شرکت بسیار پایین آمده است.از طرفی افزایش نرخ بهره در کشور نیز می تواند بر نسبت P/E شرکت اثر منفی بگذارد.

 

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

معرفی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

نماد: سمگا

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در شرکت های فعال در حوزه گردشگری و ساخت ساختمان های اداری و هتل

معرفی شرکت:

این شرکت به عنوان اولین هلدینگ تخصصی در زمینه گردشگری در ایران است و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری محسوب می شود و شناسایی فرصت های بهینه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و ساز هتل ها مکان هایگردشگری و اقامتی و بازسازی و ترمیم مکان های تاریخی جزو اهداف فعالیت این شرکت محسوب می شود.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)پاتین بین الملل پردیس

۲-۱)فراز عمران آریانا

۳-۱)گردشگری سفر خوشکام

۴-۱)توسعه تجارت تبیان

۵-۱)سایر

توجه فرمایید که هیچکدام از سهامداران این شرکت مالکیت بیش از ۹ درصد را ندارند و به جز شرکت سرمایه گذاری الوند هیچ شرکت بورسی مالکیت آن را در اختیار ندارد و مالکیت اکثر سهام سمگا در اختیار شرکت های با ماهیت سهامی خاص می باشد.

۲)پرتفوی سرمایه گذاری سمگا:

حدود ۸۷ درصد از پرتفوی سمگا غیربورسی است و مهم ترین شرکت های زیرمجموعه بورسی و غیربورسی آن به شرح زیر می باشد:

غیربورسی:

نگین افق کیش – سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان – توسعه گردشگری آریا زیگورات – توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا – تندیس تجارت باختر – توسعه مجنمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات – لیزینگ شید و …

بورسی:

بانک گردشگری – بیمه حافظ – صنایع شیمیایی لردگان – لیزینگ رایان سایپا – کارتن ایران و …

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

همانطور که از حوزه فعالیت شرکت نیز برداشت می شود عمده حساب های دریافتنی شرکت شامل حساب های دریافتنی تجاری بوده که آن نیز شامل سود سهام مصوب شرکت های زیرمجموعه می باشد و تا تاریخ آخرین صورت مالی منتشر شده سمگا وصول نشده است.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

تمام رویدادها و معاملاتی که در طی ۱۲ ماه به صورت گزارش عملکرد یکماهه توسط شرکت در سایت کدال گزارش می گردد تجمیع شده و به صورت یکجا تحت این سرفصل در صورت مالی های حسابرسی شده ارایه می گردد که می توان اطلاعات کلی را از آن برداشت کرد اما مبنای تحلیل برای ما همان گزارش های یکماهه خواهد بود.

۵)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

عمده بدهی های این شرکت مربوط به شرکت آریا زیگورات می باشد.

۶)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

عمده درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری سمگا از شرکت های توسعه تجارت بین الملل آریا زیگورات، توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا و نگین گردشگری ایرانیان می باشد.

۷)سایر اقلام عملیاتی :

عمدتا مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و برگشت آن می باشد.لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند). هم چنین سود(زیان) ناشی از فروش سهام و درآمد سود تضمین شده که عمدتا در نتیجه سپرده های سرمایه گذاری بانک ها می باشد.

۸)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام سمگا:

همانطور که گفته شد این سهم در حوزه خدمات و ساخت و ساز اماکن اقامتی و گردشگری فعالیت دارد و در واقع خود شرکت در این حوزه مشارکت مستقیم نداشته و از طریق سرمایه گذاری در شرکت های فعال در این حوزه سهم خویش را ایفا می کند.حال وقتی به شرکت های اصلی این شرکت توجه می کنیم متوجه می شویم که تمامی آن شرکت ها درگیر پروژه های ساختمانی متعدد و یا ارایه خدمات مختلف گردشگری همچون هتلداری می باشند.در نتیجه در صورت رونق صنعت گردشگری و یا تکمیل و فروش یا آغاز بکار پروژه های در دست اقدام و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت های زیرمجوعه؛ می تواند زمینه ساز رشد قیمت سهم سمگا گردد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت معادن بافق

معرفی اجمالی از معادن بافق

نام شرکت: معادن بافق

نماد: کبافق

نام صنعت: استخراج کانه های فلزی

زیرگروه صنعت: استخراج کانه های فلزی غیرآهنی

محصولات شرکت: کنسانتره سرب و کنسانتره روی

محصول اصلی : کنسانتره روی

بازار فروش: تماما صادراتی

معرفی شرکت

این شرکت در سال ۱۳۴۵ با هدف بهره برداری از معدن سرب و روی کوشک تاسیس و در سال ۱۳۷۵ وارد معاملات بورس شده است.هدف اصلی شرکت استخراج و بهره برداری و صادرات و واردات محصولات معدنی می باشد. ظرفیت اسمی تولید این شرکت معادل ۲۰ هزار تن کنسانتره روی و ۴۰۰۰ تن کنسانتره سرب می باشد، با این وجود در طی سالیان اخیر ظرفیت عملی کبافق به طور میانگین حدود ۱۸۰۰۰ تن کنسانتره روی و ۲۰۰۰ تن کنسانتره سرب می باشد که البته با توجه به صادراتی بودن این شرکت می تواند با گسترش یا محدودیت بازار هدف این شرکت این ظرفیت تغییر نماید.

سایت های مرتبط :

www.lme.com

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر – ۷۶٪

۲)بندهای بااهمیت حسابرس مستقل:

۱-۲)بابت خریدهای انجام گرفته طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ مالیات ارزش افزوده ای پرداخت شده که به حساب هزینه منظور شده و چون شرکت تماما صادرات محور می باشد در نتیجه هیچ مالیات بر ارزش افزوده ای برای وی منظور نمی گردد به همین دلیل از اداره مالیاتی مالیات های پرداخت شده را مطالبه کرده و اداره مالیات آن را پذیرفته است، با این وجود هیچ ثبتی انجام نشده و چون مبلغ دقیقی از سوی طرفین تایید نشده به همین دلیل درصورت تایید نهایی طرفین، سودد انباشته شرکت افزایش خواهد یافت.

۲-۲)تمامی عملیات خارجی اعم از فروش محصولات، تامین مواد اولیه از خارج، صدور صورتحساب برای خریدار و انجام امور بانکی به شرکت واسطه ای به نام نوین آلیاژ سمنان واگذار شده است که ازین بابت ریسک فعالیت و وصول مطالبات وجود دارد مگر تحرم ها به طور کامل برطرف گردد.

۳)حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری:

همانطور که پیش از این ذکر شد عمده حساب های دریافتنی شرکت با توجه به ماهیت فروش شرکت(حق العمل کاری) از شرکت نوین آلیاژ سمنان تشکیل شده است.

۴)دارایی های در جریان تکمیل:

شرکت طرح توسعه ای را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرده که با عملیاتی شدن آن ظرفیت تولید شرکت ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و بنابراین ظرفیت تولید کنسانتره روی سولفوره به ۲۸۰۰۰ تن و کنسانتره سرب سولفوره به ۵۶۰۰ تن خواهد رسید که در صورتی که بتواند تمامی افزایش ظرفیت تولیدی را صادرات کند می تواند اثر بااهمیتی بر روی سودآوری شرکت داشته باشد.

۵)حساب ها و اسناد پرداختنی:

عمده حساب های پرداختنی شرکت مربوط به سود تقسیمی پرداخت نشده به سهامدار عمده یعنی بازرگانی پیمان امیر و بدهی به دولت بابت حقوق مالکانه معادن می باشد.

۶)فروش شرکت:

۱-۶)این شرکت کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره می فروشد که البته کنسانتره روی سهم اصلی را در فروش شرکت دارد.

۲-۶)تمامی فروش شرکت صادراتی بوده و به همین دلیل فروش کبافق از سه آیتم زیر اثر می پذیرد:
الف) مقدار فروش

ب)نرخ جهانی شمش روی

پ)هزینه استحصال(TC ( که هر ساله توسط شرکت باید مشخص گردد).

ت)عیار سنگ معدنی که از آن برای تولید کنسانتره استفاده می شود و این عامل نیز هر ساله بایستی توسط شرکت اعلام گردد.

ث)نرخ تسعیر ارز

۷)منابع اصلی جهت تعیین نرخ فروش:
بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد شمش روی اصلی ترین محصول شرکت می باشد که برای ما پیش بینی نرخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است.برای مشاهده روزانه نرخ جهانی شمش روی می توان به سایت بورس کالای لندن به نشانی www.lme.com مراجعه کرد و در آن نرخ جهانی تمامی فلزات غیرآهنی را به صورت روزانه رصد کرد و تغییرات آن را بررسی کرد. هم چنین برای دستیابی به هزینه TCو عیار سنگ معدن شرکت می بایست به گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره و یا سایر شفافسازی های منتشره کبافق مراجعه کرد.

۸)عوامل موثر بر فروش:

۱-۸)یکی از عواملی که می تواند بر روی قیمت جهانی محصولات غیرآهنی به ویژه روی اثرگذار باشد انجام طرح های عمرانی گسترده در اقتصادهای بزرگ دنیا همچون چین و آمریکا می باشد و در زمان انتشار این اخبار شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت های جهانی در مدت یک الی سه ماهه و در مقابل با انتشار اخبار منفی هم چون آغاز جنگ تجاری به مرور از قیمت آن ها کاسته خواهد شد.

۲-۸)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۸)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله معدنی بافق داشته باشد.

۴-۸)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به هر دلیلی (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.یکی از موارد حائز اهمیت در رابطه با کامودیتی ها اشاره به ذخایر بورس لندن از هر کدام از محصولات من جمله روی می باشد که در نتیجه کاهش عرضه و کمبود ذخایر این بورس زمینه برای افزایش شدید قیمت های کامودیتی ها فراهم می گردد.

۵-۸)صادرات این شرکت به کشور چین می باشد در نتیجه مادامی که در دوران تحریم کشور چین با ایران مراودات و مبادلات خود را حفظ نماید خطری این شرکت را تهدید نخواهد کرد.

۹)مواد اولیه شرکت:

کبافق خود دارای معدن می باشد و در نتیجه هزینه کمتری را نسبت سایر شرکت ها که مواد اولیه را می خرند دارد.

۱۰)بهای تمام شده شرکت:

عمده بهای تمام شده شرکت شامل حقوق و دستمزد و هزینه های مرتبط با آن می باشد. یکی از نکات بااهمیت برای شرکت هایی که خود دارای معدن می باشند مسئله حق مالکیت معدن است که دولت با توجه به سیاست هایی که در دست دارد هر ساله نرخ های متفاوتی را برای آن تعیین می کند و در سال ۹۶ و ۹۷ نرخ آن در حد ۱۵ درصد می باشد. هم چنین تمامی شرکت های معدنی بر طبق دستورالعمل مشخصی که دریافت می کنند معمولا سالانه به میزان مشخصی حق برداشت دارند و اگر مازاد بر آنچه به آنها اعلام شده برداشت نمایند مشمول جریمه خواهند شد و این نکته ای است که باید به آن توجه داشت.

۱۱)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱-۱۱)یکی از نکاتی که تولید و فروش کبافق را تهدید می کند مساله کمبود آب می باشد.

یکی از نکات حائزاهمیت در فرایند تولید این شرکت استفاده از آب و منابع آبی می باشد که برای این منظور طبق افشاییات صورت مالی شرکت حق انشعاب آب را نیز خریداری کرده با این وجود چون طرف کبافق دولت می باشد و از طرفی کم آبی به شدت ایران را تهدید می کند در نتیجه می تواند باعث اختلالاتی در فروش شرکت شود.

۲-۱۱) با بررسی حساب هزینه های عمومی و اداری و فروش دو نکته توجه ما را به خود جلب می کند:

اول بحث هزینه حق العمل کاری فروش می باشد، همانطور که پیش ازین نیز ذکر شد کبافق برای فروش محصولات از یک شرکت فرعی استفاده می نماید و در نتیجه درصدی از فروش خود را به صورت حق العمل کاری به آن شرکت پرداخت میی کند و چون درصدی از ارزش ریالی فروش می باشد به همین دلیل با افزایش نرخ هر تن از محصولات، نرخ پرداختی به آن شرکت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

دوم بحث هزینه حمل محصولات به آن شرکت است که این مورد نیز با توجه به تناژ ارسالی سال به سال متفاوت خواهد بود.

ریسک ها و فرصت های شرکت

۱)معادن تحت اختیار شرکت:

همانطور که پیش ازین ذکر شد شرکت خود دارای معدن می باشد و این عامل یک مزیت به حساب می آید.اما دو نکته شرکت را تهدید می کند:

اول بحث حق مالکانه دولت می باشد که در صورتی که دولت تصمیم به افزایش نرخ حق مالکانه بگیرد می تواند بر سودآوری شرکت اثر بااهمیت بگذارد.

دوم اجبار شرکت به تعطیلی معادن تحت اختیارش و در نتیجه کبافق مجبور به تامین مواد اولیه از دیگر شرکت ها و یا کشورها شود که در این صورت بهای تمام شده شرکت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه فرمایید که شرکت تماما صادرات محور بوده و در نتیجه تصمیمات ارزی دولت به شدت بر سودآوری این شرکت اثر خواهد گذاشت.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده بلکه از سال ۹۲ به بعد اقدام به تسویه وام های خود نماید و به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص معادن بافق می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله کبافق می گردد.

۴)تحریم های اقتصادی ایران:

یکی از مباحثی که همواره شرکت های ایرانی با آن درگیر می باشند بحث تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا می باشد.البته همانطور که بیان گردید کبافق تمام صادرات خود را به چین انجام می دهد بنابراین مادامی که چین مراودات خود را با ایران حفظ نماید مشکل چندانی برای فروش شرکت پیش نخواهد آمد و تنها مشکل تاخیر در دریافت وجوه خواهد بود.، اما در صورتی که چین نیز به آمریکا بپیوندد و ایران را تحریم نماید در این صورت مشکلات عدیده ای برای کبافق پیش خواهد آمد.

۵)مالیات و عوارض:

در حال حاضر مالیات بر صادرات با هدف تشویق شرکت ها به انجام صادرات صفر بوده است.یکی از نکات اثرگذار وضع مالیات بر فروش حتی برای محصولات صادراتی می باشد که در این صورت هزینه سنگینی را به سهامداران این شرکت ها وارد خواهد آمد.

هم چنین یکی دیگر از تهدیدها بحث عوارض آلایندگی می باشد که در صورت جدی شدن این مورد می تواند هزینه سنگینی را به کبافق وارد آورد. همینطور بحث مالیات و عوارض بر محصولات وارداتی از سوی چین نیز می تواند درآمد فروش را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی خراسان

معرفی پتروشیمی خراسان

نام شرکت: پتروشیمی خراسان

نماد: خراسان

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید مواد شیمیایی پایه – کود

محصولات شرکت: اوره، آمونیاک و ملامین

محصول اصلی : اوره و ملامین

بازار فروش: بیش از ۵۰ درصد صادراتی

معرفی شرکت:

این شرکت در سال ۱۳۶۹ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و هدف از تاسیس آن تولید، بازاریابی و فروش محصولات شیمیایی و هم چنین واردات و صادرات آن می باشد. طبق اعلام شرکت ظرفیت اسمی تولید مهم ترین محصولات شرکت به شرح ذیل می باشد:

اوره ۴۹۵۰۰۰ تن در سال

آمونیاک ۳۳۰۰۰۰ تن در سال

ملامین ۲۰۰۰۰ تن در سال

و البته ظرفیت اسمی فوق بر اساس ۳۳۰ روز فعالیت در سال می باتشد.

فرایند تولید اوره و آمونیاک:

جهت مطالعه فرایند تولید اوره و آمونیاک به فایل زیر مراجعه نمایید:

فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی خراسان

فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی خراسان

 

فاکتورهای مهم بنیادی پتروشیمی خراسان

 

Farayand Tolid Mahsulat Khorasan

 

سایت های مرتبط :

http://fertilizerworks.com/

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/fertilizer/urea-granular-fob-middle-east.html

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) – سهامی عام – ۴۱٫۶۱٪

۱-۲) پترو فرهنگ

۱-۳)گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( پاترسان) – سهامی عام – ۱۳٫۲۳٪

۱-۴)سرمایه گذاری آتیه صبا

 

۲)سرمایه گذاری های شرکت:

سرمایه گذاری های شرکت تماما مربوط به سپرده های باکی می باشد که سود ناشی از آن در قسمت سایر درآمدهای غیرعملیاتی گزارش می گردد.

 

۳)دریافتنی های تجاری و غیرتجاری:

عمده مطالبات شرکت از دو محل می باشد:

اول سازمان امور مالیاتی بابت برگشت بخشی از مالیات پرداختی توسط شرکت که در نتیجه معافیت مالیات اوره صتدراتی می باشد.

دوم مطالبات از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بابت سود سهام می باشد.در این رابطه لازم به ذکر است که پتروشیمی خراسان به شرکت های دولتی فروش انجام داده و طبق توافقات فیمابین قرار بر این شده تا از محل سودهای تقسیمی سال های مالی آتی پارسان این بدهی تسویه گردد.

 

۴)موجودی مواد و کالا:

همچون سایر شرکت های پتروشیمی عمده موجودی مواد و کالای شرکت مربوط به قطعات و لوازم یدکی می باشد.

 

۵)فروش شرکت:

خراسان هم چون سایر شرکت های اوره ساز اوره و آمونیاک را هم در داخل و هم به خارج می فروشد، اما تفاوت اصلی این شرکت نسبت به سایرین تولید ملامین می باشد که یکی از محصولات گران قیمت به حساب می آید و ارزش حدود ۵ تا ۷ برابر قیمت اوره دارد ر حالی که از اوره بدست می آید.

از نظر ریالی سهم اوره صادراتی بیش از ۳۰ درصد از کل فروش شرکت را تشکیل می دهد و ملامین در مرتبه دوم ارزش فروش قرار دارد.

از طرفی ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی تابع قوانین تعیین شده از سوی دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی یا با نرخ دولتی و یا نرخ آزاد تسعیر می گردد.

بخشی از اوره تولیدی در پتروشیمی خراسان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در داخل فروخته می شود.در این رابطه ذکر این نکته اهمیت دارد که تا زمان حال بز اساس مصوبه ای در سال ۹۲ نرخ فروش داخلی به ازای هر کیلوگرم ۶۱۲۵ ریال بوده اما از مرداد ۹۶ می بایستی بر اساس ۹۵٪ قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری انجام شود که تا زمان حال حاضر این امر تحقق نیافته است و مسائل حقوقی آن پابرجاست.

 

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

قیمت اوره را می توان از سایت fertilizerwork به صورت هفتگی برداشت کرد که معمولا نرخ میانگین آن هفته را در پایان هفته گزارش می نماید.

همچنین با توجه به اینکه ارزش ریالی فروش آمونیاک و دیگر محصولات شرکت به جز اوره نسبت به کل فروش شرکت ناچیز می باشد می توانید با انجام یکسری محاسبات ریاضی نرخ دلاری هر تن را بدست آورده و با انجام تعدیلاتی نرخ مبنا را در تحلیل خود اعمال نمایید.

برای محاسبه نرخ دلاری و ریالی فروش ملامین نیز می توانید از گزارش های عملکرد ماهانه پتروشیمی خراسان استفاده نمایید.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۸)قیمت جهانی اوره و به تبع آن قیمت داخلی اوره از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت اوره نیز رشد پیدا می کند به طوری که در سال ۲۰۰۸ زمانی که قیمت جهانی نفت به مرز ۱۳۳ دلار رسید قیمت اوره در سطح ۷۷۰ دلار قرار گرفته بود.

۲-۸)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی هااثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۸)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی خراسان داشته باشد.

۴-۸)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۵-۸)از آنجایی که از اوره به وفور در کشاورزی استفاده می شود در صورت رونق کشاورزی عموما در دنیا و یا اجرای برنامه های خاص حمایت از صنعت کشاورزی در داخل می تواند زمینه رشد قیمت اوره جهانی و داخلی را بالا ببرد.

۶-۸)از آنجا که در چین از زغالسنگ به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره استفاده می گردد به همین دلیل افزایش شدید قیمت زغالسنگ می تواند بر قیمت جهانی اوره اثرگذار باشد.از طرفی عموما گاز طبیعی در سطح جهان به جز چین به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره و آمونیاک استفاده می شود به همین دلیل افزایش جهانی نرخ گاز خوراک طبیعی می تواند بر قیمت جهانی اوره نیز تاثیر گذاشته و در میانمدت موجب رشد قیمتی آن گردد چون با افزایش هزینه های تولید این محصول به احتمال زیاد شرکت های اوره ساز اقدام به افزایش نرخ فروش اوره کرده تا حاشیه سود خود را حفظ نمایند.

 

۸)مواد اولیه شرکت:

گاز خوراکی عمده ماده اولیه پتروشیمی خراسان می باشد که با توجه به نقش استراتژیک آن در ایران نرخ گذاری آن کاملا تابع مصوبات دولت می باشد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر گاز مصرفی، حقوق و دستمزد، برق و سوخت و گاز و تلفن و هزینه تعمیرات ماشین آلات از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین بهای تمام شده شرکت می باشند.

۱۰)هزینه های عمومی و اداری و فروش:

این حساب را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

اول هزینه های حقوق و دستمزد و مشتقات مربوط به آن که کاملا تابع مصوبات وزارت کار می باشد.البته در صورت افزایش بیش از حد تعداد نیروهای شرکت می توان انتظار افزایش غیرمنطقی این هزینه را داشت.

دوم هزینه حمل اوره و ملامین صادراتی می باشد که این عامل کاملا وابسته به وضعیت حمل و نقل دریایی ایران دارد و قطعا در شرایط تحریم به شدت با افزایش نرخ دلاری آن روبه رو خواهیم شد. لازم به ذکر است که معمولا این هزینه را با نرخ ارز آزاد تسعیر می کنند.

سوم هزینه مربوط به عوارض آلایندگی می باشد که علی رغم ناچیز بودن ارزش ریالی آن نسبت به کل هزینه های عمومی و اداری اما در صورت افزایش نرخ مربوطه می تواند به شدت بر سودآوری خراسان اثرگذار باشد.

۱۱)سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی و عملیاتی:

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتا بابت سود و زیان ناشی از دارایی ها و بدهی های ارزی می باشد و سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی عمدتا مربوط به سود سپرده بانکی شرکت می باشد.

۱۲)نکته بسیار مهم:

طبق اظهارنظر حسابرس جهت دریافت وجوه ارزی، شرکت با پرداخت کارمزد به شرکت واسط ماکرو اینترنشنال با سرعت بیشتری نسبت به سایرین وجوه را دریافت می نماید که با توجه به شدت تحریم ها می تواند مشکلاتی را برای شرکت در دریافت وجوه ارزی اایجاد نماید.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت وام سنگینی را دریافت نکرده و به همین دلیل در صورت شرایط نرمال تجاری افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی بر وضعیت سودآوری شرکت ندارد اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی خراسان می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله خراسان می گردد.

 

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی غدیر (شغدیر)

معرفی پتروشیمی غدیر

نام شرکت: پتروشیمی غدیر

نماد: شغدیر

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود

محصول اصلی : PVC

بازار فروش: داخلی و صادراتی

معرفی شرکت:

شغدیر در ابتدا و با نام بازرگانی فرآورد کارون جنوب کار خود را آغاز و در سال ۱۳۸۰ به شرکت پتروشیمی غدیر تغییر نام داد. این شرکت در سال ۱۳۹۷ در فرابورس پذیرفته شد. در حال حاضـر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی نفت وگاز تامین بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد . مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است.

فعالیت اصلی شرکت ایجاد و اداره واحدهای تولیدی در زمینه های صنایع شیمیایی، نفت و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور و همکاری با سایر شرکت ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت شرکت اثرگذار و یا می توانند مفید باشد، است.

نام محصول تولیدی آن وینیل کلراید مونومر (VCM) با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن و پلی ونیل کلراید (PVC) با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن در سال است که در ساخت انواع لوله ها، شیلنگ ها، عایق های الکتریکی، چارچوب درب و پنجره، کابینت و صنایع خودروسازی و … کاربرد دارد.

اطلاعاتی در رابطه با PVC:

برای تولید PVC، ابتدا ترکیب اتیلن و کلر،EDC   را به وجود می آورد. در مرحله بعدی EDC به VCM تبدیل شده و در آخرین مرحله این ماده به PVC تبدیل می گردد. شرکت در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن VCM و ۱۲۰ هزار تن PVC را دارا می باشد.

Mavared Masraf

created_PVC

سایت های مرتبط :

www.sunsirs.com/

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱) اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱) سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) – سهامی عام

۲-۱) پتروشیمی بندر امام

۲) سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

شامل سرمایه گذاری در بازار پول – سپرده بانکی می باشد.

۳) حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

این حساب عمدتا لز دو بخش تشکیل شده است:

اول حساب های دیافتنی تجاری است که همان طلب از مشتریان شرکت است.

دوم سپرده های موقت است که شرکت به صورت ضمانت در بانک قرار داده تا بتواند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه نماید.

۴) حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

این حساب عمدتا به بدهی پتروشیمی غدیر به تامین کنندگان مواد اولیه اشاره دارد که تعدادی از طلبکاران شرکت های وابسته و مابقی شرکت های مستقل می باشند.

۵) فروش شرکت:

۵-۱) محصول اصلی شغدیر PVC 65 (گرید ۶۵) می باشد و در تعداد محدود PVC-OFF  تولید می نماید که به لحاظ ارزش ریالی بیش از ۹۵ درصد از فروش شرکت متعلق به PVC 65 می باشد.

۵-۲) از نظر ارزش ریالی، حدود ۶۰ درصد از فروش شرکت داخلی و مابقی صادراتی می باشد.

۶) منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

بایستی به این نکته توجه داشته باشید که عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد برای مشاهده قیمت جهانی محصول شغدیر به نشریه PLATTS رجوع نمایید که با جستجوی این عبارت در تلگرام می توانید به نشریه مربوطه که به صورت هفتگی منتشر می شود دسترسی پیدا کنید.

۷) سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷) قیمت جهانی PVC و به تبع آن قیمت داخلی آن  از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت PVC  نیز هم رشد پیدا می کند.

۲-۷) با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی هااثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۷) نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی غدیر داشته باشد.

۴-۷) باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸) مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت از اتیلن، کلر، EDC و VCM می باشد که بیش از ۹۰ درصد آن از شرکت های داخلی تامین می گردد که به سه شیوه می توان نرخ آن را محاسبه کرد:

استفاده از نرخ های بورس کالا

دوم رجوع به آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت و محاسبه نرخ هر کدام از مواد اولیه و اعمال تغییراتی در آن در صورت نیاز.

سوم استفاده از روش تحلیل افقی در محاسبه ارزش مواد اولیه که این آیتم را می بایست با روش دوم تلفیق کرد.

۹) بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، سربار نیز بخش مهمی را در بهای تمام شده ایفا می کند که آن نیز از هزینه برق و گاز، استهلاک، لوازم و ابزار مصرفی و هزینه حقوق تشکیل می شود.

۱۰) سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱) هرگونه افزایش در قیمت محصولات اتیلن، کلر، EDC و VCM می تواند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص گردد.

۲) با توجه به کاربرد گسترده PVC در صنایع مختلف مانند صنعت پوشاک، ساخت بطری، تجهیزات پزشکی و … می توان چنین برداشت کرد که هرگونه گسترش فعالیت این صنایع می تواند منجر به افزایش تقاضای این محصول شده و در نهایت به افزایش سودآوری این شرکت ها کمک نماید.

۳) در صورت اجرایی شدن طرح های عمرانی گسترده در کشورهای مختلف جهان من جمله چین و آمریکا به عنوان دو ابر قدرت اقتصادی در دنیا می تواند قیمت جهانی PVC را افزایش دهد.

توضیحات بالا بدین معنی است که، شرکت پتروشیمی غدیر به میزان قابل توجهی اهرمی بوده، به این معنی که کوچکترین تغییر در نرخ دلار، نرخ جهانی PVC یا نرخ جهانی اتیلن منجر به تغییرات زیادی در حاشیه سود و سودآوری شرکت خواهد شد. همچنین این شرکت همچنان در معرض تامین کاتالیست برای تولید محصول خود قرار داشته و ریسک های پنهان ناشی از تحریم نیز برای شرکت قابل تصور است.

۱۱) هزینه های عمومی و اداری و فروش:

عمده هزینه های عمومی و اداری و فروش شغدیر را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می دهد که تغییرات آن تابع دو آیتم می باشد:

اول مصوبات دولتی در این زمینه است

دوم افزایش یا کاهش تعداد کارکنان این شرکت.

۱۲) سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی:

سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی شرکت از عوارض آلایندگی تشکیل شده که آن هم تابع تصمیمات دولتی می باشد و در صورت افزایش نرخ این آیتم با افزایش هزینه ها روبه رو خواهد شد.

سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیرعملیاتی عمدتا از سود سپرده بانکی و سود و زیان ناشی از تسعیر ارز تشکیل می شود.

ریسک ها و فرصت های شرکت پتروشیمی غدیر:

۱) نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است پس هیچ نکته منفی در این رابطه نمی توان منظور کرد.

۲) ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی غدیر می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شغدیر می گردد.

۳) ریسک متغیرهای کلان:

همانطور که پیش از این مطرح شد بخشی از محصولات شرکت صادر و بخش دیگر از طریق بورس کالا به فروش می رسد. بنابراین مسائل تحریم اقتصادی و برخی تصمیمات دولت در رابطه با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا می تواند بر افزایش یا کاهش شدید قیمت محصولات شغدیر موثر واقع شود.

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی کرمانشاه

نام شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نماد: کرماشا

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیر گروه: تولید کود و ترکیبات نیتروژن

محصولات شرکت: اوره و آمونیاک

محصول اصلی : اوره

بازار فروش: عمدتا صادراتی

معرفی شرکت:

این شرکت با هدف احداث؛ راه­ اندازی و بهره ­برداری و انجام فرایندهای مختلف شیمیایی و پتروشیمیایی و فروش محصول نهایی می باشد. ظرفیت اسمی تولید این شرکت معادل ۶۶۰ هزار تن اوره و ۳۹۶ هزار تن آمونیاک می باشد با این وجود کرماشا در سطحی بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید و فروش دارد.

فرایند تولید اوره و آمونیاک:

جهت مطالعه فرایند تولید اوره و آمونیاک به فایل زیر مراجعه نمایید:

فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی کرمانشاه

Farayand Tolid Ure Va Amuniac

سایت های مرتبط :

http://fertilizerworks.com/

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/fertilizer/urea-granular-fob-middle-east.html

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ) – بورسی ـ ۴۶٫۲٪

۲-۱)گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) – بورسی – ۲۱٫۶۹٪

۲)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی کرماشا مربوط به مطالبات این شرکت از اداره مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ می باشد.لازم به ذکر است که در مصوبه ی اخیر مالیات ارزش افزوده اخذ شده از فروش صادراتی بایستی به شرکت ها بازگردانده شود.

۳)فروش شرکت:

پتروشیمی کرمانشاه دو محصول اوره و آمونیاک را تولید و عمدتا به به خارج از کشور صادر می کند..البته لازم به ذکر است که به لحاظ ارزش ریالی فروش اوره سهم اصلی و بیش از ۹۵٪ را به خود اختصاص داده است.لازم به ذکر است که بین ۵۰ تا ۶۵ درصد از اوره تولیدی این شرکت صادر می گردد.توجه گردد که سهم مهمی از فروش داخلی شرکت به سازمان خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های ایران انجام می گیرد که قیمت گذاری آن تابع دستور ذیل می باشد.

بخشی از اوره تولیدی در پتروشیمی پردیس به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در داخل فروخته می شود.در این رابطه ذکر این نکته اهمیت دارد که تا زمان حال بز اساس مصوبه ای در سال ۹۲ نرخ فروش داخلی به ازای هر کیلوگرم ۶۱۲۵ ریال بوده اما از مرداد ۹۶ می بایستی بر اساس ۹۵٪ قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری انجام شود که تا زمان حال حاضر این امر تحقق نیافته است.

۴)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

قیمت اوره را می توان از سایت fertilizerwork به صورت هفتگی برداشت کرد که معمولا نرخ میانگین آن هفته را در پایان هفته گزارش می نماید.

همچنین با توجه به اینکه ارزش ریالی فروش آمونیاک نسبت به کل فروش شرکت ناچیز و زیر ۱۰ درصد می باشد می توانید با انجام یکسری محاسبات ریاضی نرخ دلاری هر تن آمونیاک را بدست آورده و با انجام تعدیلاتی نرخ مبنا را در تحلیل خود اعمال نمایید.

۵)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۵)قیمت جهانی اوره و به تبع آن قیمت داخلی اوره از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت اوره نیز رشد پیدا می کند به طوری که در سال ۲۰۰۸ زمانی که قیمت جهانی نفت به مرز ۱۳۳ دلار رسید قیمت اوره در سطح ۷۷۰ دلار قرار گرفته بود.

۲-۵)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۵)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی کرمانشاه داشته باشد.

۴-۵)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۵-۵)از آنجایی که از اوره به وفور در کشاورزی استفاده می شود در صورت رونق کشاورزی عموما در دنیا و یا اجرای برنامه های خاص حمایت از صنعت کشاورزی در داخل می تواند زمینه رشد قیمت اوره جهانی و داخلی را بالا ببرد.

۶-۵)از آنجا که در چین از زغالسنگ به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره استفاده می گردد به همین دلیل افزایش شدید قیمت زغالسنگ می تواند بر قیمت جهانی اوره اثرگذار باشد.از طرفی عموما گاز طبیعی در سطح جهان به جز چین به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره و آمونیاک استفاده می شود به همین دلیل افزایش جهانی نرخ گاز خوراک طبیعی می تواند بر قیمت جهانی اوره نیز تاثیر گذاشته و در میانمدت موجب رشد قیمتی آن گردد چون با افزایش هزینه های تولید این محصول به احتمال زیاد شرکت های اوره ساز اقدام به افزایش نرخ فروش اوره کرده تا حاشیه سود خود را حفظ نمایند.

۶)مواد اولیه شرکت:

گاز خوراک و گاز اکسیژن  به عنوان اصلی ترین مواد اولیه شرکت به حساب می آیند که قیمت گذاری هر دو بر اساس نرخ دستوری تعیین شده توسط وزارت نفت می باشد، لازم به ذکر است که تامین کننده اصلی گاز خوراک و یوتیلیتی شرکت ملی گاز ایران می باشد.لازم به ذکر است که از گاز اکسیژن به عنوان سوخت استفاده می شود که این آیتم در بخش سربار گزارش می گردد.

۷)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر دو ماده فوق؛ یوتیلیتی، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک (آیتم های موجود در سربار) در مجموع اثر بااهمیتی بر بهای تمام شده کل دارند که دو مورد اول تابع تصمیمات دولتی و مورد سوم یک آیتم حسابداری بوده که نیازمند برآورد نزدیک به واقعیت می باشد و برای این منظور می توانیم از صورت های مالی سال های پیش شرکت کمک بگیریم.

۸)هزینه های عمومی و اداری و فروش:

توجه شود که در این سرفصل هزینه حمل رویت می شود اما هزینه حمل مربوط به انتقال محصول صادراتی از انبار شرکت تا بندر امام خمینی می باشد بنابراین تماما ریالی بوده و نیازی به محاسبات جداگانه ندارد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱) گاز خوراک و گاز اکسیژن مورد نیاز شرکت تنها از طریق شرکت ملی گاز ایران تامین می­گردد.در نتیجه یکی از ریسک های مهمی که شرکت را تهدید می کند اعمال محدودیت هایی از سوی این شرکت برای کرماشا می باشد که در صورت وقوع می تواند محدودیت های جدی در فرایند عملیاتی شرکت ایجاد نماید.هم چنین مبنای نرخ گذاری مواد اولیه شرکت ملی گاز است به همین دلیل زمانی که مبنای دلاری یا نرخ تسعیر ارز مبنا جهت تعیین نرخ گاز خوراک و سایر مواد اولیه افزایش پیدا کند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص می گردد.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت وام سنگینی را دریافت نکرده و به همین دلیل در صورت شرایط نرمال تجاری افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی بر وضعیت سودآوری شرکت ندارد اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی کرمانشاه می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله کرماشا می گردد.

۴)نرخ فروش اوره داخلی:

با توجه به سطح با اهمیت فروش داخلی اوره(از منظر ریالی) در صورتی که نرخ فروش داخلی اوره از حالت دستوری به آزاد تغییر پیدا کند می تواند سودآوری این شرکت را بهبود بخشد و در نقطه مقابل بازگشت به حالت دستوری سودوری کرماشا را محدودتر خواهد کرد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی پردیس

نام شرکت: پتروشیمی پردیس

نماد: شپدیس

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیر گروه: تولید کود و ترکیبات نیتروژن

محصولات شرکت: اوره و آمونیاک

محصول اصلی : اوره

بازار فروش: عمدتا صادراتی

معرفی شرکت:

این شرکت با هدف احداث؛ راه ­اندازی و بهره­ برداری و انجام فرایندهای مختلف شیمیایی و پتروشیمیایی و فروش محصول نهایی می باشد.تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ این شرکت ظرفیت تولید ۱۳۶۰۰۰۰ تن آمونیاک و ۲۱۵۰۰۰۰ تن اوره داشته است اما از آبان ۹۶ ظرفیت تولید به ترتیب ۲۰۴۰۰۰۰ تن آمونیاک و ۳۱۵۰۰۰۰ تن اوره رسیده است که در سه فاز تولید می کند.

فرایند تولید اوره و آمونیاک:

جهت مطالعه فرایند تولید اوره و آمونیاک به فایل زیر مراجعه نمایید:

فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی پردیس

Farayand Tolid Ure Va Amuniac

سایت های مرتبط :

http://fertilizerworks.com/

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/fertilizer/urea-granular-fob-middle-east.html

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ) – بورسی ـ ۶۸٫۶۷

۲-۱)شرکت بازرگانی پتروشیمی

۳-۱)توسعه و مدیریت سرمایه صبا

۴-۱)سرمایه گذاری سپه (وسپه) – ۱٫۳۹

۵-۱)بانک تجارت (وتجارت) – ۱٫۱۷

۶-۱)گروه مالی ملت

۲)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

بر اساس قرارداد فیمابین شپدیس و شرکت پتروشیمی مبین به ازای تامین مواد اولیه و یوتیلیتی شرکت مبین صورتحساب ارسال کرده و بر اساس صورتحساب صادره بدهی ایجاد و پرداخت می گردد.

۳)فروش شرکت:

شپدیس دو محصول اوره و آمونیاک را تولید و عمدتا به خارج از کشور صادر می کند..البته لازم به ذکر است که به لحاظ ارزش ریالی، فروش اوره سهم اصلی و در حدود ۸۵٪ را به خود اختصاص داده است.تقریبا حدود ۸۰ درصد فروش اوره شرکت و تمام آمونیاک تولیدی شرکت به خارج از کشور و عمدتا به چین، امارات و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون آلمان صادر می کند.

از طرفی ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی تابع قوانین تعیین شده از سوی دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی یا با نرخ دولتی و یا نرخ آزاد تسعیر می گردد.

بخشی از اوره تولیدی در پتروشیمی پردیس به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در داخل فروخته می شود.در این رابطه ذکر این نکته اهمیت دارد که تا زمان حال بز اساس مصوبه ای در سال ۹۲ نرخ فروش داخلی به ازای هر کیلوگرم ۶۱۲۵ ریال بوده اما از مرداد ۹۶ می بایستی بر اساس ۹۵٪ قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری انجام شود که تا زمان حال حاضر این امر تحقق نیافته است و مسائل حقوقی آن پابرجاست.

۴)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

قیمت اوره را می توان از سایت fertilizerwork به صورت هفتگی برداشت کرد که معمولا نرخ میانگین آن هفته را در پایان هفته گزارش می نماید.

همچنین با توجه به اینکه ارزش ریالی فروش آمونیاک نسبت به کل فروش شرکت ناچیز و زیر ۱۰ درصد می باشد می توانید با انجام یکسری محاسبات ریاضی نرخ دلاری هر تن آمونیاک را بدست آورده و با انجام تعدیلاتی نرخ مبنا را در تحلیل خود اعمال نمایید.

۵)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۵)قیمت جهانی اوره و به تبع آن قیمت داخلی اوره از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت اوره نیز رشد پیدا می کند به طوری که در سال ۲۰۰۸ زمانی که قیمت جهانی نفت به مرز ۱۳۳ دلار رسید قیمت اوره در سطح ۷۷۰ دلار قرار گرفته بود.

۲-۵)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۵)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی پردیس داشته باشد.

۴-۵)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۵-۵)از آنجایی که از اوره به وفور در کشاورزی استفاده می شود در صورت رونق کشاورزی عموما در دنیا و یا اجرای برنامه های خاص حمایت از صنعت کشاورزی در داخل می تواند زمینه رشد قیمت اوره جهانی و داخلی را بالا ببرد.

۶-۵)از آنجا که در چین از زغالسنگ به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره استفاده می گردد به همین دلیل افزایش شدید قیمت زغالسنگ می تواند بر قیمت جهانی اوره اثرگذار باشد.از طرفی عموما گاز طبیعی در سطح جهان به جز چین به عنوان ماده اولیه جهت تولید اوره و آمونیاک استفاده می شود به همین دلیل افزایش جهانی نرخ گاز خوراک طبیعی می تواند بر قیمت جهانی اوره نیز تاثیر گذاشته و در میانمدت موجب رشد قیمتی آن گردد چون با افزایش هزینه های تولید این محصول به احتمال زیاد شرکت های اوره ساز اقدام به افزایش نرخ فروش اوره کرده تا حاشیه سود خود را حفظ نمایند.

۶)مواد اولیه شرکت:

گاز خوراک و گاز اکسیژن  به عنوان اصلی ترین مواد اولیه شرکت به حساب می آیند که قیمت گذاری هر دو بر اساس نرخ دستوری تعیین شده توسط وزارت نفت می باشد، لازم به ذکر است که تامین کننده اصلی گاز خوراک و یوتیلیتی شرکت پتروشیمی مبین می باشد.لازم به ذکر است که بخار، آب خنک کننده مدار بسته و برق اکتیو از دیگر مواد اولیه مورد استفاده شپدیس می باشد که به تنهایی مقدار قابل توجهی را ندارند

۷)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر دو ماده فوق؛ یوتیلیتی، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک (آیتم های موجود در سربار) در مجموع اثر بااهمیتی بر بهای تمام شده کل دارند که دو مورد اول تابع تصمیمات دولتی و مورد سوم یک آیتم حسابداری بوده که نیازمند برآورد نزدیک به واقعیت می باشد و برای این منظور می توانیم از صورت های مالی سال های پیش شرکت کمک بگیریم.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱) گاز خوراک و گاز اکسیژن مورد نیاز شرکت تنها از طریق شرکت پتروشیمی مبین تامین می­ گردد.در نتیجه یکی از ریسک های مهمی که شرکت را تهدید می کند توقف یا کاهش تولید شرکت پتروشیمی مبین می باشد که در صورت وقوع می تواند محدودیت های جدی در فرایند عملیاتی شرکت ایجاد نماید.هم چنین مبنای نرخ گذاری مواد اولیه وزارت نفت می باشد به همین دلیل زمانی که مبنای دلاری یا نرخ تسعیر ارز مبنا جهت تعیین نرخ گاز خوراک و سایر مواد اولیه افزایش پیدا کند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص می گردد.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت وام سنگینی را دریافت نکرده و به همین دلیل در صورت شرایط نرمال تجاری افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی بر وضعیت سودآوری شرکت ندارد اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی پردیس می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شپدیس می گردد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی فن آوران

معرفی پتروشیمی فن آوران

نام شرکت: پتروشیمی فن آوران

نماد: شفن

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود

محصولات شرکت: متانول، اسید استیک، مونواکسید کربن و هیدروژن

محصول اصلی : متانول

بازار فروش: عمدتا صادراتی

معرفی شرکت:

این شرکت در سال ۱۳۷۷ با هدف تاسیس و راه اندازی کارخانجات جهت بازاریابی و فروش محصولات شیمیایی تاسیس شده است و ظرفیت اسمی تولیدات این شرکت به شرح ذیل می باشد:

متانول با یک میلیون تن،  اسید استیک با ۱۵۰ هزار تن و مونواکسید کربن با ۱۴۰ هزار تن

البته با توجه به محدودیت های موجود پتروشیمی فن آوران در سطح ۸۰ درصد ظرفیت اسمی متانول فعالیت می کند.

مصارف متانول:

جهت مطالعه کاربردها و فرایند تولید متانو، اسید استیک و مونواکسید کربن فایل زیر را مطالعه نمایید:

Usage & PP Of Product

سایت های مرتبط :

https://www.platts.com/latest-news/petrochemicals/singapore/cfr-china-methanol-hits-35-month-high-on-tight-27769174

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو) – بورسی ـ ۵۰٪

۲-۱)سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)  – بورسی – ۱۶٫۳۶٪

۳-۱)پتروشیمی تابان فردا

۴-۱)سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) – بورسی – ۳٫۴۲

۲)بندهای بااهمیت حسابرس مستقل:

۱-۲)عملیات ارزی شفن از طریق دو کارگزاری indico و golden galaxy انجام می گیرد و حجم زیادی از ارز ناشی از فروش شرکت نزد این دو کارگزاری می باشد که دلیل اصلی آن شرایط تحریمی مصوب آمریکا و مشکلات انتقال ارز می باشد.

۲-۲)شرکت های پتروالفین فن آوران و در پی آن شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر که هر دو شرکت های وابسته شفن می باشند با هدف راه اندازی فاز دو تولید متانول تاسیس شده اند که تا زمان حال حاضر هنوز به بهره برداری نرسیده است.

۳)سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

این شرکت در سهام پتروشیمی خارک و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سرمایه گذاری کرده است.

هم چنین مالکیت حدود ۱۶ درصدی پتروشیمی مرجان و ۴۹ درصدی پتروشیمی فارابی را داراست.هم چنین ۴۹ درصد پتروشیمی نوین و ۶۰ درصد پتروالفین فن آوران و پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر را نیز در در پرتفوی سرمایه گذاری بلندمدت خود دارد

۴)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

حساب های دریافتنی شرکت عمدتا بابت مطالبات شرکت از مشتریان داخلی و به  ویژه خارجی می باشد و در نتیجه سهم حدود ۵۰ درصدی مطالبات از شرکت های خارجی، ریسک عدم وصول مطالبات ناشی از شرایطی هم چون تحریم وجود دارد.

۵)حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های پرداختنی شرکت ناشی از خدمات دریافتی پتروشیمی فجر بابت ارایه سرویس های جانبی و خدمات عمومی می باشد.

۶)فروش شرکت:

۱-۶)به لحاظ ارزش ریالی فروش حدود ۲۵ درصد فروش شرکت داخلی و مابقی صادراتی می باشد.

۲-۶)عمده فروش داخلی شفن را متانول و اسید استیک تشکیل می دهد در حالی که این دو محصول نیز تماما فروش صادراتی شرکت را تشکیل می دهند.

۳-۶)همانطور که پیش از این نیز ذکر شد به لحاظ ریالی سهم متانول داخلی و صادراتی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از فروش کل شرکت می باشد.

۷)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

بایستی به این نکته توجه داشته باشید که عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد و به همین دلیل شما باید به دنبال نرخ متانول در چین که معروف به CFR China می باشد بوده و به برآورد قیمت صادراتی برای این شرکت باشید.توجه کنید که قیمت متانول در سایر مناطق همچون کره و تایوان و … وجود دارد.برای این منظور می توانید قیمت متانول چین یا CFR China methanol جستجو کنید.البته نشریه معتبر Platts نیز وجود دارد که به صورت هفتگی قیمت محصولات پتروشیمی را ارایه می کند که در تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.هم چنین می توانید با جستجوی عبارت meyarbot در تلگرام قیمت هفتگی متانول در عرصه جهانی را رصد کنید.

هم چنین برای محاسبه فروش داخلی متانول با مراجعه به سایت بورس کالای ایران از نرخ های چندین ماهه متانول داخلی اطلاع پیدا کنید.

با توجه به سطخ اهمیت پایین سایر محصولات شرکت جهت محاسبه و برآورد فروش آن ها می توان با استفاده از برخی محاسبات ریاضی مقدار ریالی فروش آن ها را لحاظ کرد.

۸)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۸)قیمت جهانی متانول و به تبع آن قیمت داخلی متانول از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت متانول نیز هم رشد پیدا می کند.

۲-۸)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۸)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی فن آوران داشته باشد.

۴-۸)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۹)مواد اولیه شرکت:

گاز خوراک به عنوان ماده اولیه اصلی شرکت می باشد که نرخ آن به صورت دستوری توسط وزارت نفت تعیین می شود.با توجه به فرایند تولید سایر محصولات شرکت، از متانول، گاز دی اکسید کربن و مونواکسید کربن نیز استفاده می گردد.

۱۰)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه فوق، شرکت هزینه سنگینی را بابت گاز، آب،برق بخار و هوای تخصیصی و هم چنین لوازم و قطعات یدکی می پردازد که نرخ مرجعی ازین بابت وجود ندارد، البته ناگفته نماند که طبق افشاییات شرکت، این مواد از پتروشیمی فجر تهیه می گردد.

۱۱)هزینه های عمومی و اداری و فروش:

این هزینه خود به دو بخش تقسیم می گردد:

اول هزینه های حقوق و مشتقات آن که تابع افزایش نرخ مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشد

دوم هزینه حمل محصولات صادراتی می باشد که برای این منظور بایستی بر اساس آخرین صورت مالی شرکت و با انجام یکسری محاسبات ریاضی نرخ هزینه حمل هر تن از محصولات را بطور میانگین باید محاسبه کرد.

۱۲)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱-۱۲)در حال حاضر واحدهای ایرانی تولیدکننده متانول از گاز خوراک به عنوان ماده اولیه جهت تولید متانول استفاده می کنند در حالی که در چین با بزرگترین بازار عرضه و تقاضا عمدتا از ذغالسنگ به عنوان ماده اولیه تولید متانول استفاده می کنند؛ در نتیجه لازم است همواره نیم نگاهی به قیمت ذغالسنگ و اثرات احتمالی آن بر قیمت متانول نیز داشته باشیم هر چند در حال حاضر – سال ۹۷ ـ چنین اهمیتی احساس نشده است.

۲-۱۲)افزایش قیمت ذغالسنگ می تواند موجب افزایش بهای تمام شده متانول سازان چینی شده و در نتیجه افزایش قیمت متانول چین گردد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)گاز خوراک و گاز اکسیژن مورد نیاز شرکت تنها از طریق شرکت پتروشیمی فجر تامین می­گردد.در نتیجه یکی از ریسک های مهمی که شرکت را تهدید می کند توقف یا کاهش تولید شرکت پتروشیمی فجر می باشد که در صورت وقوع می تواند محدودیت های جدی در فرایند عملیاتی شرکت ایجاد نماید.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

به یک رویداد تاریخی مرتبط با نوسانات نرخ ارز در رابطه با شرکت پتروشیمی فن آوران توجه نمایید:

ـ در سال ۹۶ دلار حتی تا ۵۰۰۰ تومان و بالاتر رفت و همین عامل یک رویکرد مثبت نسبت به رشد شدید فروش این شرکت داشت در حالی که نرخ ارزی گاز خوراک تغییر نکرده و بر اساس دلار مبادله ای تسعیر می گردید.اما به یکباره در سال ۹۷ و پس از تصویب ارز تک نرخی در کشور؛ نرخ تسعیر فروش کاهش حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی و از طرفی نرخ تسعیر گاز خوراک افزایش حدود ۵۰۰ تومانی را تجربه کرد که معاملات این سهم را با شوک شدیدی مواجه کرد که البته بیشتر جنبه روانی داشت تا جنبه تحلیلی.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده بلکه از سال ۹۲ به بعد اقدام به تسویه وام های خود نماید و به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی فن آوران می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شفن می گردد.

 

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کالسیمین

معرفی کالسیمین

نام شرکت: کالسیمین

نماد: فاسمین

نام صنعت: فلزات اساسی

زیرگروه صنعت: فلزات گرانبهای غیرآهنی

محصولات شرکت: کنسانتره روی خام و کنسانتره سرب؛ شمش روی و شمش سرب و شمش زاماک

محصول اصلی : شمش روی صادراتی

بازار فروش: عمدتا صادراتی

معرفی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، خرد کردن و شستشو و دانه بندی و تغلیظ و تلکیس و ذوب مواد معدنی و تاسیس کارخانه مربوطه و در نهایت صدور سنگ ها، مواد و فراورده های معدنی و فروش انواع تولیدات شرکت به هر نوع، حالت و مرحله

ظرفیت عملی تولید انواع محصولات شرکت:

شمش روی معمولا در سطح ۳۵۰۰۰ تن و کنسانتره سرب در سطح ۲۵۰۰۰ تن تولید و به فروش می رسد.

کاربرد فلز روی(به عنوان محصول اصلی فاسمین):

جهت مطالعه کاربردهای فلز روی فایل زیر را دانلود نمایید:

Zinc

سایت های مرتبط :

http://www.kitcometals.com/charts/zinc_historical_large.html

https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Zinc#tabIndex=0

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=zinc

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)توسعه معادن روی ایران – بورسی ( ۵۷٫۳۱٪)

۲-۱)گروه مالی بانک مسکن

۳-۱)مجتمع ذوب و احیا روی قشم

۲)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شرکت شامل مطالبات از شرکت های زیرمجموعه می باشد و به همین جهت ریسک کمتری نسبت به شرکت هایی دارد که مطالبات آن ها از مشتریان خارجی می باشد.

۳) موجودی مواد و کالا:

بر طبق اطلاعات واصله از صورت های مالی شرکت پسماندهای حاصل از تولید ورق روی( ضایعات واحد الکترولیز) که از آن به کیک لیچ یاد می شود از ابتدای تاسیس فاسمین تا زمان حال حاضر دپو و نگهداری می گردد که عیار ۴ تا ۸ درصدی دارد و از آن می تواند به عنوان ماده اولیه در تولید استفاده نماید و البته نیازمند بکارگیری تکنولوژی خاصی می باشد که جزو برنامه های آتی شرکت بوده و در صورت تحقق می تواند هزینه های شرکت را کاهش دهد.

 ۳)سرمایه گذاری های بلندمدت:

این شرکت مالک بیش از ۸۰ درصدی مجتمع ذوب و احیای روی قشم، اسیدسازان زنجان و کاتالیست پارسیان و مالک کمتر از ۵۰ درصدی تولید روی ایران، بازرگانی توسعه صنعت روی، تولیدی سرب و روی البرز و کالسیمین ترابر می باشد که از بین تمامی شرکت های فوق عمده سود تقسیمی دریافتی مربوط به مجتمع ذوب و احیای روی قشم می باشد.توجه نمایید که عمده درآمد مجتمع ذوب و احیای روی قشم ناشی از فروش شمش روی صادراتی می باشد، در نتیجه در صورت افزایش قیمت جهانی شمش روی یا افزایش نرخ تسعیر ارز سودآوری این شرکت افزایش دو چندانی را تجربه خواهد کرد که در نهایت می تواند منجر به افزایش درآمدهای سرمایه گذاری شرکت گردد.

۴)فروش شرکت:

۱-۴)عموما کنسانتره سرب و روی و شمش روی سهم اصلی فروش داخلی شرکت را تشکیل می دهند که عموما تابع توافق طرفین بوده و البته از قیمت های جهانی اثر می پذیرد.

۲-۴)فروش صادراتی شرکت عموما از کنسانتره سرب و شمش سرب و شمش روی می باشد که تماما بر اساس نرخ های جهانی می باشد.

توجه نمایید که به لحاظ ارزش ریالی فروش که مهم ترین فاکتور برای ما می باشد، شمش روی صادراتی مهم ترین محصول شرکت می باشد.

۵)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد شمش روی اصلی ترین محصول شرکت می باشد که برای ما پیش بینی نرخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است.برای مشاهده روزانه نرخ جهانی شمش روی می توان به سایت بورس کالای لندن به نشانی www.lme.com مراجعه کرد و در آن نرخ جهانی تمامی فلزات غیرآهنی را به صورت روزانه رصد کرد و تغییرات آن را بررسی کرد.

۶)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۶)یکی از عواملی که می تواند بر روی قیمت جهانی محصولات غیرآهنی به ویژه مس اثرگذار باشد انجام طرح های عمرانی گسترده در اقتصادهای بزرگ دنیا همچون چین و آمریکا می باشد و در زمان انتشار این اخبار شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت های جهانی در مدت یک الی سه ماهه و در مقابل با انتشار اخبار منفی هم چون آغاز جنگ تجاری به مرور از قیمت آن ها کاسته خواهد شد.

۲-۶)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۶)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله کالسیمین داشته باشد.

۴-۶)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به هر دلیلی (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان به دلیل اعتصاب کارگران آن معدن تعطیل می گردد) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.یکی از موارد حائز اهمیت در رابطه با کامودیتی ها اشاره به ذخایر بورس لندن از هر کدام از محصولات من جمله روی می باشد که در نتیجه کاهش عرضه و کمبود ذخایر این بورس زمینه برای افزایش شدید قیمت های کامودیتی ها فراهم می گردد.

۷)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت خاک معدنی بوده و از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران(معدن انگوران) تامین می گردد.

۸)بهای تمام شده شرکت:

بهای تمام شده شرکت عمدتا از مواد اولیه و سربار اثر می پذیرد.پیش از این در رابطه با مواد اولیه توضیح داده شد، اما سربار شرکت عمدتا از آیتم هایی تشکیل شده است که می توان در مجموع با نرخ رشد حقوق و دستمزد سالیانه مصوب وزارت کار افزایش داد و تفکیک خاصی را نمی توان قائل گردید.

۹)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)فولاد گالوانیزه  از جمله صنایعی است که در آن به وفور از روی استفاده می گردد به همین دلیل افزایش قیمت این محصول فولادی منجر به افزایش قیمت روی خواهد شد.

۱۰)سود حاصل از سرمایه گذاری ها:

فاسمین همانطور که پیش از این نیز ذکر گردید در شرکت های مجتمع ذوب و احیای روی قشم، اسیدسازان زنجان و کاتالیست پارسیان سهامدار عمده و در تعدادی دیگر مالکیت بیش از ۲۰ درصد دارد.از میان شرکت های مزبور کالسیمین از محل مجتمع ذوب و احیای روی قشم سودآوری اصلی را دارد و سود دریافتی از مجتمع مزبور سهم اصلی درآمدهای سرمایه گذاری فاسمین را ایفا می کند.

۱۱)هزینه های عمومی و اداری و فروش:

هزینه های عمومی و اداری و فروش این شرکت به سه دسته تقسیم می شود:

دسته اول مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد و تمامی موارد مرتبط با آن است که می توان آن را متناسب با افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوب وزارت کار افزایش داد.

دسته دوم هزینه های مربوط به آلایندگی محیط زیست می باشد که لحاظ نکردن آن تاثیر چندانی در محاسبات ما ندارد

دسته سوم هزینه حمل محصولات صادراتی می باشد که با انجام یکسری محاسبات ریاضی می توان نرخ دلاری آن را در طی دو سال مالی اخیر محاسبه کرده و با انجام تعدبلاتی برای سال مالی جاری محاسبات مربوطه را محاسبه کرد، حتما توجه نمایید که نرخ مزبور هزینه حمل بر اساس هر تن محصول می باشد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)عمدتا خاک معدنی مورد نیاز شرکت که ماده اولیه شرکت به حساب می آید از معدن انگوران اخذ می شده که با توجه به سهمیه بندی های انجام شده به دلیل ورود رقبای جدید، شرکت را مجبور به تامین خاک معدنی از دیگر نقاط ایران و کشور ترکیه نموده است که در صورت بروز هر گونه اختلالی در این زمینه می تواند فروش شرکت را محدود نماید.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش بهای تمام شده خواهد شد.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه می شویم که شرکت وام سنگینی را اخذ نکرده است.هم چنین بر اساس گزارش تفسیری مدیریت شرکت در زمان فروش محصولات خود بخش قابل توجهی از مبلغ قرارداد را به صورت نقدی دریافت می کند که به همین دلیل چندان نگرانی از بابت اخذ وام و تحمل هزینه های سنگین را متصور نیستیم مگر آنکه نرخ فروش محصولات برای مدت طولانی در سطح بسیار پایینی قرار گیرد به طوری که شرکت حتی نتواند هزینه های جاری خود را پاسخگو باشد و یا شرایط سیاسی و اقتصادی به گونه ای پیش برود که شرکت را مجبور به اخذ وام های متعدد نماید.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص شرکت کالسیمین می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله فاسمین می گردد.

 

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

معرفی سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

نماد: گوهران

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در صنایع رایانه،مواد و محصولات شیمیایی،چندرشته صنعتی و استخراج کانه های فلزی

معرفی شرکت:

این شرکت با هدف سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها، موسسات و صندوق های سرمایه گذاری به منظور کسب انتفاع تشکیل شده است. هم چنین سرمایه گذاری در اوراق مشارکت؛ مسکوکات و سرمایه گذاری نزد بانک ها و سایر موسسات اعتباری.

 

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)مدیریت سرمایه گذاری امید – وامید ( ۹۴٫۱۴٪)

۲-۱)سایر

توجه نمایید علی رغم مالکیت بیش از ۹۰٪ گوهران توسط وامید، گوهران تنها حدود ۳٪ از پرتفوی مدیریت سرمایه گذاری امید را تشکیل می دهد به همین دلیل افت یا رشد شدید گوهران تاثیر چندانی بر روی وامید نخواهد داشت.

۲)پرتفوی سرمایه گذاری گوهران:

حدود ۹۷٪ از پرتفوی سرمایه گذاری گوهران بورسی می باشد.

کارت اعتباری ایران کیش(رکیش)؛ مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید)، پتروشیمی جم(جم)؛ گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان)، پتروشیمی مبین(مبین)، شنگ آهن گل گهر(کگل)، گروه مپنا(رمپنا) و سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو) از مهم ترین و تاثیرگذارترین سهام موجود در پرتفوی گوهران می باشد.البته زاگرسٰ وهور؛فارس و مارون نیز از دیگر نمادهایی است که در پرتفوی این شرکت دیده می شود.

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

همانطور که از حوزه فعالیت شرکت نیز برداشت می شود عمده حساب های دریافتنی شرکت شامل حساب های دریافتنی تجاری بوده که آن نیز شامل سود سهام مصوب شرکت های زیرمجموعه می باسد و تا تاریخ آخرین صورت مالی منتشر شده گوهران وصول نشده است.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

تمام رویدادها و معاملاتی که در طی ۱۲ ماه به صورت گزارش عملکرد یکماهه توسط شرکت در سایت کدال گزارش می گردد تجمیع شده و به صورت یکجا تحت این سرفصل در صورت مالی های حسابرسی شده ارایه می گردد که می توان اطلاعات کلی را از آن برداشت کرد و مبنای تحلیل برای ما همان گزارش های یکماهه خواهد بود.

۴)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

این حساب عمدتا شامل سود سهام مصوبی است که گوهران بایستی به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید پرداخت کند و تا حال حاضر پرداخت نکرده است.

۵)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

عمده درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری گوهران از شرکت های مدیریت سرمایه گذاری امید؛ کارت اعتباری ایران کیش؛ پتروشیمی مبین؛ پتروشیمی جم، سرمایه گذاری دارویی تامین و گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.

۶)سایر اقلام عملیاتی :

عمدتا مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و برگشت آن می باشد.لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).

۷)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد.

۸)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام گوهران:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه گوهران را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

 

الف)کارت اعتباری ایران کیش:

همانطور که واقفید این شرکت در حوزه خدمات الکترونیک پرداخت هم چون USSD  و دستگاه های پوز فعالیت می کند.با توجه به فضای دستوری حاکم در این حوزه (تحت نظارت بانک مرکزی می باشد) عامل رشد سود هر سهم آن تابع گسترش استفاده از دستگاه های پوز و خدمات مربوط به این شرکت می باشد.

 

۲)مدیریت سرمایه گذاری امید:

که یک شرکت چندرشته ای – چند رشته ای می باشد که البته سهم بالایی از سرمایه گذاری هایش در صنعت استخراج کانه های فلزی ـ کگل و کچاد – و واسطه گری  مالی اختصاص داده است.

 

۳)گسترش نفت و گاز پارسیان:

که عمده سرمایه گذاری های خود را در صنعت پتروشیمی و پالایشی نجام داده است و در نتیجه با توجه به اثرپذیری شرکت های این صنایع از نرخ های جهانی و قیمت دلار(نرخ تسعیر)؛ دو آیتم مزبور را برای گوهران حائز اهمیت می کند.

 

۴)سنگ آهن گل گهر:

این شرکت که به استخراج سنگ آهن پرداخته و صادرات هم انجام می دهد به قیمت جهانی سنگ آهن و قیمت دلار نیز حساسیت بالایی دارد.لازم به ذکر است که نرخ محصولات کگل درصد ثابتی از میانگین نرخ فروش فخوز می باشد.

 

۵)پتروشیمی جم:

این شرکت نیز در زمینه تولید اتیلن، پلی اتیلن سبک و سنگین؛ و پروپیلن و … فعالیت دارد و از آنجایی که قیمت گذاری این محصولات از قیمت های جهانی اثر می پذیرد لازمه رشد این شرکت نیز توجه به قیمت های جهانی و قیمت های بورس کالا می باشد و با توجه به سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی فروش صادراتی نرخ تسعیر ارز نیز در افزایش سود هر سهم پتروشیمی جم اثرگذار است.

 

 

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق منجر به رشد قیمت سهام گوهران خواهد شد.هرچند هرگاه پتانسیل رشد کارت اعتباری ایران کیش تقویت شود احتمال افزایش شدیدتر گوهران بیشتر خواهد بود.

 

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در سرمایه گذاری پارس توشه

معرفی سرمایه گذاری پارس توشه

نام شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

نماد: وتوشه

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: در صنایع لوازم خانگی، مواد شیمیایی و مواد غذایی

معرفی شرکت:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های صنعتی،تجاری و عملیاتی و به ویژه صنایع لوازم خانگی؛ لامپ روشنایی و سیم کابل برق و یا مخابراتی و تولید مواد شیمیایی و تولید و کشش انواع فولاد و سایر صنایع مفتولی می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)شرکت کوشا پیشه

۲-۱)سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

همانطور که مشاهده می کنید سهامدار عمده وتوشه یک شرکت غیربورسی باشد و بنابراین افزایش شدید قیمت سهم وتوشه تاثیری بر روی سایر سهام بورسی ندارد.

۲)پرتفوی سرمایه گذاری پارس توشه:

حدود ۷۳٪ از پرتفوی سرمایه گذاری وتوشه بورسی می باشد.

لامپ پارس شهاب؛ بیمه پارسیان، بانک خاورمیانه، بانک پاسارگاد، صنعتی بهشهر، صنعتی پارس خزر از مهم ترین سهام پرتفوی بورسی وتوشه می باشد که از این بین وتوشه سهامدار عمده لامپ پارس شهاب و صنعتی پارس خزر می باشد و این دو سهم مهم ترین اثر را بر روی NAV شرکت می گذارد.

در پرتفوی غیربورسی این شرکت پارس خزر نقره، بازرگانی پارس شید، پارس زرآسا، شهاب توشه و خزر سینتک مهم ترین شرکت های اثرگذار بر سودآوری شرکت بوده و پارس توشه سهامدار عمده آن ها بشمار می رود.

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

همانطور که از حوزه فعالیت شرکت نیز برداشت می شود عمده حساب های دریافتنی شرکت شامل حساب های دریافتنی تجاری بوده که آن نیز شامل سود سهام مصوب شرکت های زیرمجموعه می باشد.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

بر اساس آنچه از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت برداشت می شود عمده سرمایه گذاری های انجام شده پارس توشه در شرکت هایی است که به صورت سهامدار عمده وارد شده است و به همین دلیل تحت سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت تقسیم بندی شده است.البته شاید یکی از ایراداتی که بتوان به وتوشه وارد کرد سهم بالای سپرده های بانکی در سرمایه گذاری های شرکت می باشد که البته یکی از دلایل آن شرایط خاص صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند که شرکت را به این نتیجه رسانده است که سرمایه گذاری در سود سپرده بانکی ارزنده تر از سایر فعالیت ها می باشد.

۵)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

درآمد پارس توشه از دو بخش تشکیل شده است:

اول درآمد ناشی از ارایه خدمات مشاوره می باشد که البته حدود ۱۰٪ از درآمد سالیانه شرکت را تشکیل می دهد که البته آن را در آیتم سایر درآمدهای عملیاتی گزارش می کند.

دوم سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد که سود دریافتی از تمامی شرکت های زیرمجموعه خود که در پرتفوی خود دارد و با آن ها به مجمع می رود که البته عمدتا مربوط به شرکت های با مالکیت بیش از ۱۰ درصد می باشد.

یکی از مهم ترین منابع درآمدی که شرکت شناسایی می کند مربوط به سود حاصل از سپرده های بانکی می باشد که معمولا حدود ۵۰٪ از درآمد سرمایه گذاری و اصلی شرکت را تشکیل می دهد.

۶)سایر اقلام عملیاتی :

لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).البته با توجه به ماهیت سهامی که شرکت دارد چنین موردی زیاد به چشم نمی خورد با این وجود دانستن این موضوع خالی از لطف نخواهد بود.

بسته به شیوه گزارشگری درآمد ارایه خدمات در این حساب یا در حسابی با عنوان سایر درآمدهای عملیاتی گزارش می گردد.

۷)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد که البته این شرکت در چند سال اخیر چنین اقدامی را انجام نداده است.

۸)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام وتوشه:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه وتوشه را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

الف)لامپ پارس شهاب:

این شرکت به تولید لامپ معمولی،فلورسنت و فوق کم مصرف می پردازد که گویا از سال ۹۶ تمرکز فروش شرکت بر روی لامپ های فوق کم مصرف قرار گرفته و سهم فروش این مخصول به شدت افزایش پیدا کرده است.لازم به ذکر است که به مقدار بسیار کم فروش صاداتی داشته که احتمال تکرار آن نامشخص بوده اما نکته بسیار مهم در رابطه با لامپ پارس شهاب اینکه مواد اولیه که سهم بسیار زیادی از بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد از خارج تامین می گردد و به همین دلیل با توجه به اینکه نرخ فروش این محصولات رشد متناسب با افزایش نرخ ارز ندارد به همین دلیل افزایش نرخ ارز به شدت اثر منفی بر روی سودآوری این شرکت دارد مگر سیاست فروش شرکت به جای تمرکز بر بازار داخلی به صادراتی تغییر پیدا کند.

۲)صنعتی پارس خزر:

این شرکت در حوزه تولید محصولات خانگی فعالیت دارد و عمده فروش و تامین مواد اولیه در داخل انجام می دهد و مرجع قیمت گذاری ها کاملا توسط هیئت مدیره انجام می گیرد و به همین دلیل فاکتور خاصی که منجر به رشد یا افت قیمت این سهم شود وجود ندارد مگر اینکه تحت شرایط خاصی قیمت محصولات یا مواد اولیه مصرفی شرکت تغییر نماید.

۳)بازرگانی پارس شید:

این شرکت در حوزه خدمات بازرگانی همچون فروش کالاهای وارداتی و قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش در این رابطه می باشد.لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت فعالیت شرکت می توان چنین نتیجه گیری کرد که نرخ ارز نقش مهمی را در این رابطه بازی می کند.در زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند معمولا جذابیت واردات کاهش پیدا کرده و از طرفی میزان مصرف نیز افت می کند به همین دلیل در ایامی که نرخ ارز رشد شدیدی پیدا می کند انتظار داریم که فروش این شرکت افت پیدا کند ولی از طرفی در زمانی که نرخ ارز در سطوح بالاتری تثبیت شود از آنجایی که این شرکت معمولا درصد ثابتی را روی قیمت خرید خود می کشد به همین دلیل به لحاظ ریالی ارزش فروش شرکت بالا می رود.

۴)شهاب توشه:

حوزه فعالیت شرکت تاسیس، بهره برداری و توسعه کارخانجات بمنظور طراحی و ساخت و کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با انواع لامپ و چراغ و سایر وسایل برقی و قطعات و متعلقات در ایران است و در این زمینه به تولید و فروش لامپ های HID و لامپ های هالوژن و ال ای دی می پردازد که سودآورترین محصول این شرکت لامپ های HID می باشد.یکی از نکات مهم این شرکت اینست که بخش اعظم بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد که از چین وارد می کند به همین دلیل افزایش قیمت ارز یکی از نکات منفی برای شرکت می باشد، با وجود اینکه مرجع قیمت گذاری هیئت مدیره می باشد اما در صورت افزایش شدید قیمت ها بازار هدف شرکت محدود خواهد شد.

۵)پارس خزر نقره:

این شرکت به تجهیز و توسعه شرکت ها از طریق تامین الکتروموتورهای یونیورسال و AC اقدام می کند.لازم به ذکر است که تمامی فروش و تامین مواد اولیه شرکت در داخل انجام می گیرد و مرجع قیمت گذاری شرکت نیز هیئت مدیره می باشد.معمولا حاشیه سود ناخالص محصولات شرکت بیش از ۵۰ درصد می باشد.توجه فرمایید که شرکت پارس خزر نقره به لحاظ قیمتی سهم مهمی از پرتفوی غیربورسی شرکت ایفا می کند.

۶)پارس زرآسا:

این شرکت در حوزه فروش لوازم و قطعات مصرفی خانوارها همچون آبمیوه گیری؛ جارو شارژی؛ اتوبخار و … فعالیت می کند.توجه کنید که عمده فروش شرکت را محصولات آب میوه گیری، انواع جاروشارژی و برقی، فن هیتر و شومینه تشکیل می دهد حاشیه سود فروش این محصولات بین ۲۰ تا ۲۸ درصد متغیر می باشد این در حالیست که برخی از محصولات شرکت همچون ترازوی دیجیتال، انواع پنکه و اتوبخار که در مجموع حدود ۱۰ درصد از فروش سالانه شرکت را تشکیل می دهد حاشیه سود بالای ۴۰ درصدی دارند، بنابراین هرگونه تغییر رویه در فروش این شرکت منجر به بهبود سودآوری این شرکت و به تبع آن وتوشه خواهد شد.

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق منجر به رشد قیمت سهام پارس توشه خواهد شد.هرچند هرگاه پتانسیل رشد لامپ پارس شهاب و صنعتی پارس خزر تقویت شود احتمال افزایش مناسب وتوشه بیشتر خواهد بود، هرچند که این دو شرکت در حوزه لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی فعال بوده که خیلی قابلیت رشد قیمت اساسی و همزمان حاشیه سود ناخالص را دارا نیست.

در واقع به طور معمول سهام شرکت های سرمایه گذاری در ۷۰ درصد NAV در حال معامله می باشد و زمانی که سیگنالهایی مبنی بر تقویت سودآوری شرکت های فوق به بازار مخابره شود در این صورت بازار؛ سهم بالاتری را برای شرکت سرمایه گذاری قائل خواهد شد. و بالعکس.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی خارک

فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی خارک

معرفی پتروشیمی خارک

نام شرکت: پتروشیمی خارک

نماد: شخارک

محصولات شرکت: پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد، متانول

محصول اصلی : متانول ( بیش از ۵۵٪ از فروش شرکت)

بازار فروش: صادراتی

معرفی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات پتروشیمی مانند گوگرد؛ متانول، پنتان، پروپان و مواد نفتی سنگین تر و هرنوع مواد حلقوی نفتی یا خطی و هر نوع ماده مشابه.

این شرکت در سال ۷۵ در لیست بازار بورس اوراق بهادار قرار گرفته و از دی ماه ۱۳۷۷ به طور فعال در بازار بورس معامله می گردد.

ظرفیت تولید متانول این شرکت از سال ۱۳۷۸ به ۶۶۰ هزار تن رسیده است و در حال حاضر پروژه افزایش تولید متانول را استارت زده است و کماکان در جریان است ولی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.

هم چنین ظرفیت تولید اسمی سایر محصولات به شرح زیر می باشد:

۱۱۵ هزار تن در سال پروپان

۱۲۰ هزار تن در سال بوتان

۷۰ هزار تن در سال نفتا

۱۷۰ هزار تن در سال گوگرد

لازم به ذکر است که یکی از طرح های مهم و قابل توجه این شرکت طرح متانول ۲ می باشد که ظرفیت تولید متانول شخارک را ۱٫۴ میلیون تن افزایش داده و به ۲۰۶۰۰۰۰ تن در سال خواهد رساند.طبق اطلاعات منتشره در سایت شرکت، فرایند اداری و اخد موافقت اصولی در سال ۹۶ انجام گرفته و طی ۴ سال به بهره برداری خواهد رسید که در نتیجه طبق ادعای شرکت تا سال ۱۴۰۰ نباید انتظار اثربخشی این طرح را انتظار داشته باشیم.

مصارف محصولات پتروشیمی خارک:

از پروپان بعنوان ماده اولیه جهت تهیه الفین ها و همچنین سوخت استفاده می شود.

از بوتان و نفتا بعنوان سوخت و هم چنین در تولید الفین ها استفاده می شود.

گوگرد بعنوان ماده اولیه در کارخانجات تهیه ترکیبات گوگردی، اسید سولفوریک، کودهای مصنوعی، عایق های الکتریکی، صنایع داروئی و کارخانجات تولید لاستیک، باروت و کبریت و صنایع بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد

متانول ماده اولیه جهت تولید MTBE، اسید استیک و فرم آلدئید و حلال های صنعتی می باشد.

سایت های مرتبط :

https://www.platts.com/latest-news/petrochemicals/singapore/cfr-china-methanol-hits-35-month-high-on-tight-27769174

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران

۱-۱)گروه پتروشیمی تابان فردا

۲-۱)سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) – ۱۸٫۵۲٪

۳-۱)موسسه صندوق بازنشستگی؛ ازکارافتادگی و …

۴-۱)صندوق بازنشستگی کشوری

۵-۱)سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) – ۷٫۳۳٪

۶-۱)صندوق ب-پ کارکنان صنعت نفت

۷-۱)پتروشیمی فن آوران(شفن) – ۴٫۲۶

۸-۱)گروه توسعه مالی مهرآیندگان

۹-۱)سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) – ۱ درصد

 

۲)سرمایه گذاری های شرکت:

شامل سرمایه گذاری در بازار پول و اوراق مشارکت بازار پول و سرمایه می باشد.هم چنین شخارک ۵۱٪ سهام شرکت پالایش گاز خارک را نیز در اختیار دارد که این شرکت علی رغم اینکه در مرحله قبل از بهره برداری می باشد اما دارای سود انباشته می باشد.

۳)حساب های دریافتنی:

عمده حساب های دریافتنی شرکت طبیعتا مربوط به طلب پتروشیمی خارک از مشتریان خارجی می باشد که با توجه به رویه تحریمی علیه ایران و شرکت های ایرانی وصول این مبالغ زمان بر می باشد.از دیگر نکات حائز اهمیت این حساب این است که بخشی از طلب شرکت به صورت راکد درآمده و به دلیل شرایط تحریمی هیچ پرداختی از سوی طرف خارجی نداشته است که شخارک را وارد دعواهای حقوقی بین المللی کرده است.هم چنین با توجه به طولانی شدن این دعوی حقوقی با شرکت های HAZEL و ALHUSSAMI مبلغ ۱۰۹۰ میلیارد ریال تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ثبت شده است(توجه گردد وقتی امید شرکت نسبت به وصول بخشی از مطالبات خود کمرنگ می شود و تقریبا زمان بسیار زیادی – معمولا بیش از ۱۸ ماه – از تاریخ وصول آن می گذرد طلب خود را در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول گزارش می نماید) و این ذخیره را در سال ۹۵ هزینه کرده است.

۴)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

لازم به ذکر است که پس از دریافت گاز خوراک، شرکت فلات قاره ایران صورتحسابی را به صورت دوره ای ارسال می کند که بین نرخ و مقدار اعلامی آن شرکت و پتروشیمی خارک اختلافاتی وجود دارد که با توجه به عدم وجود شکایات حقوقی تحت عنوان حساب های پرداختنی در شرکت گزارش شده است و تا زمانی که کاملا تعیین تکلیف نگردد در این حساب باقی خواهد ماند.البته لازم به ذکر است که توضیح فوق بیانگر بخشی از حساب پرداختنی های تجاری و غیرتجاری می باشد و بخش دیگر آن نیز بابت بدهی قطعی شخارک به فلات قاره می باشد.از دیگر نکات حائز اهمیت اینست که در فرایند تولید متانول بخار آب تولید می گردد که این بخار به شرکت فلات قاره ایران فروخته می شود که البته در رابطه با نرخ فروش آن هیچ صحبتی در صورت های مالی شرکت مطرح نشده است.

۵)فروش شرکت:

توجه گردد که فروش شرکت تماما صادراتی است و در نتیجه قیمت تمامی محصولات شرکت وابسته به قیمت های جهانی می باشد.از طرفی سهم اصلی فروش شرکت را متانول تشکیل می دهد و بوتان، پروپان، پنتان و گوگرد با توجه به مقدار فروش و نرخ جهانی و نرخ تسعیر ارز سهم متغیری از فروش شخارک را به خود اختصاص می دهند.لازم به ذکر است که سهم ریالی فروش متانول عموما بین ۵۰ تا ۶۰ درصد متغیر می باشد که در صورت بهره برداری از طرح متانول ۲ به احتمال زیاد سهم آن به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس اطلاعات موجود در صورت مالی پتروشیمی خارک  عمدتا فروش محصولات به اروپا، چین؛ ژاپن و امارات انجام می گیرد و به همین دلیل عمده طلب شرکت به صورت یورو؛ دلار؛ ین و درهم می باشد.

هم چنین بر اساس افشائیات صورت های مالی شخارک؛ بخار آب حاصل از تولید متانول به شرکت فلات قاره ایران(تامین کننده خوراک این پتروشیمی ) فروخته می شود که با توجه به ناچیز بودن مقدار آن و عدم افشاسازی در حساب درآمد فروش چنین استنباط می گردد که در صورتحساب های ارسالی از فلات قاره به پتروشیمی خارک تعدیلات لازم انجام می پذیرد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

بایستی به این نکته توجه داشته باشید که عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد و به همین دلیل شما باید به دنبال نرخ متانول در چین که معروف به CFR China می باشد بوده و به برآورد قیمت صادراتی برای این شرکت باشید.توجه کنید که قیمت متانول در سایر مناطق همچون کره و تایوان و … وجود دارد.برای این منظور می توانید قیمت متانول چین یا CFR China methanol جستجو کنید.البته نشریه معتبر Platts نیز وجود دارد که به صورت هفتگی قیمت محصولات پتروشیمی را ارایه می کند که در تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

هم چنین می توانید از ربات معیار جهت مشاهده نرخ فروش محصولات استفاده کنید.برای این منظور در تلگرام خود عبارت meyarbot را جستجو نمایید.

لازم به ذکر است که سایر منابعی که شرکت جهت نرخ گذاری محصولات خود معرفی کرده است نشریه های ARGUS و ICIS می باشد که البته دسترسی به این منابع چندان آسان نمی باشد.برای محاسبه نرخ فروش محصولات شخارک به جز متانول با توجه به سهم پایین هر کدام از محصولات، می توانید بر اساس نرخ فروش هر کدام از آن ها بر اساس آخرین صورت مالی منتشر شده شرکت اقدام نمایید و ارزش دلاری آن را برآورد کرده و با توجه به وضعیت قیمت های جهانی کلیه محصولات پتروشیمی نرخی را به عنوان مبنای پیش بینی خود قرار دهید.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی متانول و به تبع آن قیمت داخلی متانول از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت متانول هم رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۷)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی خارک داشته باشد.

۴-۷)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

گاز ترش به عنوان اصلی ترین ماده اولیه شرکت به حساب می آید که قیمت گذاری آن بر اساس نرخ دستوری تعیین شده توسط وزارت نفت می باشد که از آن به عنوان ماده اولیه و سوخت استفاده می شود.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر دو ماده فوق؛ یوتیلیتی و دستمزد غیرمستقیم نیز در مجموع اثر بااهمیتی بر بهای تمام شده کل دارند که هر دو تابع تصمیمات دولتی می باشند.سایر آیتم های مربوط به بهای تمام شده را می توان بر اساس نرخ افزایش حقوق و دستمزد سالانه تعریف کرد.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱-۱۰)در حال حاضر واحدهای ایرانی تولیدکننده متانول از گاز خوراک به عنوان ماده اولیه جهت تولید متانول استفاده می کنند در حالی که در چین با بزرگترین بازار عرضه و تقاضا عمدتا از ذغالسنگ به عنوان ماده اولیه تولید متانول استفاده می شود؛ در نتیجه لازم است همواره نیم نگاهی به قیمت ذغالسنگ و اثرات احتمالی آن بر قیمت متانول نیز داشته باشیم هر چند در حال حاضر – سال ۹۷ ـ چنین اهمیتی احساس نشده است.

۲-۱۰)افزایش قیمت ذغالسنگ می تواند موجب افزایش بهای تمام شده متانول سازان چینی شده و در نتیجه افزایش قیمت متانول چین گردد.

۳-۱۰)هزینه های عمومی و اداری و فروش را می توان به سه بخش تقسیم کرد.

بخش اول هزینه های عرف اداری مانند حقوق و دستمزد و بازاریابی و مواردی از این دست.

بخش دوم هزینه حمل متانول که معمولا در طی چندین سال اخیر بین ۳۵ تا ۴۵ دلار متغیر بوده است و بر اساس نرخ دلار آزاد محاسبه می شده است.

بخش سوم هزینه مطالبات مشکوک الوصول است که به بخشی از مطالبات شرکت که در تاریخ اعلام شده به مشتری وصول نشده و آن قدر زمان برده که تقریبا شرکت از بابت دریافت آن ناامید گشته است اشاره دارد که هر موقع شخارک چنین هزینه ای را شناسایی نماید نکته ی منفی در محاسبات ارزش گذاری به حساب آمده و بایستی تعدیلات لازم در محاسبه eps برآوردی انجام پذیرد.توجه نمایید که در دوران تحریم احتمال رشد این هزینه ها افزایش پیدا می کند.

۴-۱۰)زمانی که شخارک وجوه ارزی ناشی از فروش صادراتی را دریافت می کند دو اقدام را می تواند انجام می دهد:

اول : وجوه ارزی را به ریال تبدیل کرده و اختلاف بین زمان ثبت حسابداری(زمانی که فروش را انجام می دهد بر مبنای نرخ قراردادی بین شخارک و مشتری و بر اساس نرخ تسعیر در آن روز برابر ارزش ریالی آن را ثبت می نماید) و زمان تبدیل به ریال کردن را به عنوان سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز شناسایی می کند.

دوم : وجوه ارزی مربوطه را به صورت ارز در حساب ها نگه داشته و در زمان گزارشگری مالی و بر اساس نرخ آن روز سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز را شناسایی می نماید.

در زمانی که ما شاهد رشد شدید نرخ ارز در کشور می باشیم منجر به شناسایی درآمد غیرعملیاتی سنگین برای شرکت می گردد که می تواند سود هر سهم آن سال را با افزایش شدیدی مواجه کند.در طرف مقابل در صورتی که شرکت وام ارزی اخذ کرده باشد افزایش نرخ ارز در کشور منجر به شناسایی زیان ناشی از تسعیر ارز می گردد.

۱۱)هزینه حمل:

لازم به ذکر است که طبق برآوردهای شرکت به ازای هر تن متانولی که از طریق دریا صادر می کند حدود ۴۰ دلار بر اساس نرخ آزاد (که البته در شرایط فعلی تک نرخی شده است) هزینه حمل می پردازد که با توجه به سهم بالای آن حتما بایستی آن را در محاسبات لحاظ کرد.البته این آیتم جزو هزینه های عمومی و اداری و فروش لحاظ می گردد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)گاز خوراک و گاز اکسیژن مورد نیاز شرکت تنها از طریق شرکت نفت فلات قاره ایران تامین می­گردد.در نتیجه یکی از ریسک های مهمی که شرکت را تهدید می کند توقف یا کاهش تولید شرکت مزبور می باشد که در صورت وقوع می تواند محدودیت های جدی در فرایند عملیاتی شرکت ایجاد نماید.البته لازم به ذکر است که برای تامین گاز خوراک با شرکت ملی نفت ایران و ادارات تابعه آن هماهنگی بعمل می آورد که طبق هماهنگی های انجام شده در حال حاضر از طریق شرکت فلات قاره ایران نیازهای گاز خوراک را تامین می کند.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت تماما صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

به یک رویداد تاریخی مرتبط با نوسانات نرخ ارز در رابطه با شرکت پتروشیمی خارک توجه نمایید:

ـ در سال ۹۶ دلار حتی تا ۵۰۰۰ تومان و بالاتر رفت و همین عامل یک رویکرد مثبت نسبت به رشد شدید فروش این شرکت داشت در حالی که نرخ ارزی گاز خوراک تغییر نکرده و بر اساس دلار مبادله ای تسعیر می گردید.اما به یکباره در سال ۹۷ و پس از تصویب ارز تک نرخی در کشور؛ نرخ تسعیر فروش کاهش حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی و از طرفی نرخ تسعیر گاز خوراک افزایش حدود ۵۰۰ تومانی را تجربه کرد که معاملات این سهم را با شوک شدیدی مواجه کرد که البته بیشتر جنبه روانی داشت تا جنبه تحلیلی و این خود نقش مهم و تاثیرگذار تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی – ریسک سیستماتیک – را در عرصه سرمایه گذاری نمایان می سازد.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده بلکه از سال ۹۴ به بعد اقدام به تسویه وام های خود کرده و عمده بدهی های شرکت مربوط به بدهی شرکت به تامین کنندگان مواد اولیه می باشد و به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی خارک می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شخارک می گردد.

۴)تحریم های آمریکا:

یکی از مشکلات عمده ای که شرکت های صادرات محور و من جمله شخارک با آن روبه رو هستند وضع تحریم های آمریکا و در نتیجه محدود شدن بازار هدف آن ها، مشکلاتی در زمینه توسعه بازار هدف؛ وصول مطالبات(که در نتیجه نکول مشتری یا ترس آن شرکت از اعمال تحریم شدن از سوی آمریکا) و هم چنین دسترسی به وجوه ارزی ناشی از فروش محصولات می باشد.

مولف : احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی زاگرس

از این پس می خواهیم درباره عوامل بنیادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از آنها می توانیم جهت انتخاب سهام و شروع تحلیل بنیادی کمک بگیریم مطالب مفیدی را ارایه نماییم.در این مقاله درباره عوامل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس مطالبی را ارایه می کنیم.

معرفی پتروشیمی زاگرس

نام شرکت: پتروشیمی زاگرس

نماد: زاگرس

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود

محصولات شرکت: بخار آب و متانول

محصول اصلی : متانول

بازار فروش: عمدتا صادراتی

معرفی شرکت:

این شرکت در سال ۱۳۷۷ تاسیس و در سال ۸۵ اولین واحد متانول با ظرفیت اسمی ۱۶۵۰۰۰۰ تن  و در سال ۱۳۸۸ دومین واحد تولید متانول با همان ظرفیت را بهره ­برداری کرد.بنابراین ظرفیت اسمی تولید متانول این شرکت ۳۳۰۰۰۰۰ تن می­ باشد.

طبق برآورد انجام شده توسط شرکت در سال ۹۵؛ ظرفیت تولید متانول در ایران حدود ۵ میلیون تن می باشد که پتروشیمی زاگرس بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز داخل و حدود ۳ درصد نیاز خارج را از این طریق تامین می­ نماید.

مصارف متانول:

جهت مطالعه کاربردهای متانول به صفحه زیر مراجعه نمایید:

http://www.zpcir.com/Modules/CMS/CMSPages/ShowPage.aspx?MItemID=IwfrIwaw

سایت های مرتبط :

https://www.platts.com/latest-news/petrochemicals/singapore/cfr-china-methanol-hits-35-month-high-on-tight-27769174

دیاگرام تولید متانول:

فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی زاگرس

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ) – بورسی ـ ۳۴٫۰۵

۲-۱)گروه پتروشیمی تابان فردا

۳-۱)گروه صنعتی شیمی پوشینه

۴-۱)الیاف صنعتی مروارید

۵-۱)گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( پترول) – ۲ درصد

۲)بندهای بااهمیت حسابرس مستقل:

۱-۲)با توجه به عدم انعقاد قرارداد مورد تایید هیئت مدیره با پتروشیمی مبین در شهریور ۱۳۹۲؛ مبلغ حدود ۱۴۴۰ میلیارد ریال بابت گاز خوراک(دیماند) و نرخ تسعیر ارز ( مبادله ای(۲۵۰۰ تومان) و مرجع(۱۲۲۶ تومان) ) وجود دارد که هنوز وضعیت آن مشخص نشده است

۲-۲)شرکت در مجموع حدود ۲۷۹ میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارد که با توجه به اعتراضات انجام شده توسط شرکت؛ آن را گزارش نکرده است.لازم به ذکر است که معافیت مالیاتی شرکت به پایان رسیده و مبلغ فوق ناشی از مالیات عملکرد سال های ۹۲؛۹۴ و مالیات تکلیفی سال های ۸۹؛ ۹۲ و ۹۴ و عوارض آلایندگی محیط زیست می باشد.

۳)سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

شامل سرمایه گذاری در بازار پول – سپرده بانکی با سود ۲۲ و ۲۴ درصد می باشد.

۴)پرداختنی های تجاری و غیرتجاری:

شرکت پتروشیمی مبین بابت تامین گاز خوراک زاگرس صورتحساب دوره ای ارسال می کند و شرکت پتروشیمی زاگرس قسمتی از آن را که با مبین اختلاف دارد پرداخت نکرده و ذخیره می گیرد و در صورتی که این اختلاف به نفع شرکت خنم نشود در این صورت هزینه سنگینی را به شرکت پتروشیمی زاگرس وارد خواهد کرد.

۵)فروش شرکت:

۱-۵) محصول اصلی شرکت متانول می باشد که هر ساله به طور میانگین حدود ۵ درصد(مقداری) از آن را در داخل و از طریق بورس کالا به فروش می رساند و مابقی را بر اساس قیمت های جهانی به مشتریان خارجی صادر می کند.

۲-۵) هم چنین در نتیجه تولید متانول بخار آب نیز تولید می گردد که بر طبق توافق فی مابین شرکت های پتروشیمی زاگرس و مبین معادل ۷۰ درصد گاز اکسیژنی که مبین برای زاگرس تامین می کند به مبین می فروشد که البته به لحاظ ارزش ریالی تنها ۱ الی ۲ درصد کل فروش زاگرس می باشد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

بایستی به این نکته توجه داشته باشید که عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد و به همین دلیل شما باید به دنبال نرخ متانول در چین که معروف به CFR China می باشد بوده و به برآورد قیمت صادراتی برای این شرکت باشید.توجه کنید که قیمت متانول در سایر مناطق همچون کره و تایوان و … وجود دارد.برای این منظور می توانید قیمت متانول چین یا CFR China methanol جستجو کنید.البته نشریه معتبر Platts نیز وجود دارد که به صورت هفتگی قیمت محصولات پتروشیمی را ارایه می کند که در تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی متانول و به تبع آن قیمت داخلی متانول از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت متانول نیز هم رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی هااثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۳-۸)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی زاگرس داشته باشد.

۴-۸)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

گاز خوراک(SM3) و گاز اکسیژن(NM3) به عنوان اصلی ترین مواد اولیه شرکت به حساب می آیند که قیمت گذاری هر دو بر اساس نرخ دستوری تعیین شده توسط وزارت نفت می باشد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر دو ماده فوق؛ یوتیلیتی و دستمزد غیرمستقیم نیز در مجموع اثر بااهمیتی بر بهای تمام شده کل دارند که هر دو تابع تصمیمات دولتی می باشند.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)در حال حاضر واحدهای ایرانی تولیدکننده متانول از گاز خوراک به عنوان ماده اولیه جهت تولید متانول استفاده می کنند در حالی که در چین با بزرگترین بازار عرضه و تقاضا عمدتا از ذغالسنگ به عنوان ماده اولیه تولید متانول استفاده می کنند؛ در نتیجه لازم است همواره نیم نگاهی به قیمت ذغالسنگ و اثرات احتمالی آن بر قیمت متانول نیز داشته باشیم هر چند در حال حاضر – سال ۹۷ ـ چنین اهمیتی احساس نشده است.

۲)افزایش قیمت ذغالسنگ می تواند موجب افزایش بهای تمام شده متانول سازان چینی شده و در نتیجه افزایش قیمت متانول چین گردد.

۱۱)هزینه حمل:

لازم به ذکر است که طبق برآوردهای شرکت به ازای هر تن متانولی که از طریق دریا صادر می کند حدود ۴۰ دلار بر اساس نرخ آزاد (که البته در شرایط فعلی تک نرخی شده است) هزینه حمل می پردازد که با توجه به سهم بالای آن حتما بایستی آن را در محاسبات لحاظ کرد.البته این آیتم جزو هزینه های عمومی و اداری و فروش لحاظ می گردد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)گاز خوراک و گاز اکسیژن مورد نیاز شرکت تنها از طریق شرکت پتروشیمی مبین تامین می­گردد.در نتیجه یکی از ریسک های مهمی که شرکت را تهدید می کند توقف یا کاهش تولید شرکت پتروشیمی مبین می باشد که در صورت وقوع می تواند محدودیت های جدی در فرایند عملیاتی شرکت ایجاد نماید.

۲)نوسانات نرخ ارز:

توجه شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش حاشیه سود ناخالص می گردد.توجه گردد که این شرکت عمدتا صادرات محور بوده و در نتیجه (حتی در شرایط ارز تک نرخی) سرعت افزایش فروش بیشتر از افزایش هزینه گاز خوراک خواهد بود.

به یک رویداد تاریخی مرتبط با نوسانات نرخ ارز در رابطه با شرکت پتروشیمی زاگرس توجه نمایید:

ـ در سال ۹۶ دلار حتی تا ۵۰۰۰ تومان و بالاتر رفت و همین عامل یک رویکرد مثبت نسبت به رشد شدید فروش این شرکت داشت در حالی که نرخ ارزی گاز خوراک تغییر نکرده و بر اساس دلار مبادله ای تسعیر می گردید.اما به یکباره در سال ۹۷ و پس از تصویب ارز تک نرخی در کشور؛ نرخ تسعیر فروش کاهش حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی و از طرفی نرخ تسعیر گاز خوراک افزایش حدود ۵۰۰ تومانی را تجربه کرد که معاملات این سهم را با شوک شدیدی مواجه کرد که البته بیشتر جنبه روانی داشت تا جنبه تحلیلی.

۳)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده بلکه از سال ۹۲ به بعد اقدام به تسویه وام های خود نماید و به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص پتروشیمی زاگرس می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله زاگرس می گردد.

تحلیل های بنیادی سایر کارگزاری ها:

Zagros

ادامه مطلب