آقای احمدپور از دانشجویان موفق خانه سرمایه

این مطلب را حتما بخوانید:  تجربه آقای آل محمد از شرکت در کلاس آموزش بورس