ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار ترید در بازارهای جهانی از صفر صفر

محصولات شیمیایی

مطالب


فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت دوده صنعتی پارس

معرفی شرکت دوده صنعتی پارس نام شرکت: دوده صنعتی پارس نماد: شدوص

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن ایران

معرفی شرکت کربن ایران نام شرکت: کربن ایران نماد: شکربن نام صنعت: مواد شیمیای

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت بهداشتی ساینا

معرفی شرکت صنایع بهداشتی ساینا نام شرکت: صنایع بهداشتی ساینا نماد: ساینا

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

معرفی شرکت توکارنگ فولاد سپاهان نام شرکت: توکارنگ فولاد سپاهان نماد: شتوکا

فاکتورهای مهم بنیادی در گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

معرفی  گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان نام شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

فاکتورهای بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نام شرکت: سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نماد: وپترو

فاکتورهای بنیادی مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

فاکتورهای بنیادی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر نام شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨ