Lines_Background
مینی‌دوره رایگان درآمد روزانه ۱۰۰ دلار از فارکس
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایه
آموزش ترید از صفر صفر

محصولات شیمیایی

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟ ( مثالهایی از شرکت های پالایشی و تاثیرش بر اونها به زبان ساده بیان شود)
کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری...

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ، ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ، بنزین، ﻧﻔﺖ ﮐﻮره، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ میﮐﻨﻨﺪ.

با توجه به پیوند ناگسستنی بین نفت خام به عنوان خوراک مجتمع­ های پالایشگاهی و فرآورده ­های نفتی، بررسی روند قیمتی و عوامل تاثیرگذار بر آن اجتناب ناپذیر می باشد. طی سال های گذشته الگو مصرف نفت با پیشرفت و تغییر صنایع دچار دگرگونی شده و منابع جایگزین نیز برای آن تعریف شده است. موضوع با اهمیت در صنعت پالایش نفت، مفهوم ضریب پیچیدگی و مسئله ارزش افزوده محصولات تولیدی (کرک اسپرد) آن ها است به گونه ای‏ که هر چه محصول تولید شده در کوره سبک­ تر و در بالای برج تقطیر قرار گیرد و هرچه ضریب پیچدگی نیز بالاتر باشد، ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.

کرک اسپرد چیست؟

در بازارهای نفت، به رابطه قیمت نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر کرک اسپرده اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتا در معرض ریسک این فاصله قیمت یبا نفت خام قرار دارند. فعالیت پالایشگاه با هدف حداکثر کردن این فاصله قیمتی صورت می گیرد. به بیان دیگر، crack spread به معنای تفاوت قیمت یک بشکه محصول با یک بشکه نفت خام است. این فاصله قیمتی در محصولات یکسان نبوده و شرکت ها می توانند با تغییرات ساختاری به تولید محصولی بپردازند که بازدهی بیشتری را ایجاد نماید. درواقع آنچه در این صنعت مهم است نه قیمت نفت به تنهایی است و نه قیمت فرآورده به تنهایی، گرچه به غلط دیده می شود که به واسطه صرفا تغییرات نفت شاهد اثرپذیری معاملات شرکت های این گروه روی تابلو معاملاتی هستیم، اما عموما این اثرپذیری مقطعی و کوتاه مدت بوده و آن چه به صورت بنیادین اهمیت دارد، برآیند تغییرات قیمت نفت و فرآورده ­های آن است.

با توجه به اینکه محصولات نرخ­ های متفاوتی دارند، به تبع کرک اسپردهای متفاوتی نیز خواهند داشت که هرچقدر محصولات با ارزش افزوده بالاتر (در برج تقطیر نیز بالاتر قرار می ­گیرند) و متعاقبا فاصله قیمتی بالاتری با نفت خام، وزن بیشتری در محصولات تولیدی شرکت داشته­ باشند، نشان از وضعیت بهتر شرکت در سودآوری ناخالص خود دارد. این موضوع لزوم توجه به بحث ضریب پیچیدگی را جدی تر می نماید. لازم به توضیح است که پالایشگاه هایی با ضریب پیچیدگی بالاتر توان تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارند. درواقع، این مفهوم نشان دهنده حاشیه سود تولید فرآورده نفتی از خوراک است و در دنیا روال بررسی موقعیت شرکت های پالایشی بر همین اساس است. ممکن است در مقطعی که قیمت نفت رشد می کند، میزان افزایش در فرآورده بیشتر یا کمتر از تغییر قیمت نفت باشد و یا برعکس. لذا نمی توان با افزایش یا کاهش قیمت نفت حکم به تعدیل مثبت یا منفی پالایشی ها داد با این حال همان طور که اشاره شد، بازار سهام با چنین نگرشی که رشد قیمت نفت به نفع پالایشی ها است، ممکن است بر روی آن ها اقدام به سرمایه گذاری کند.

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟ ( مثالهایی از شرکت های پالایشی و تاثیرش بر اونها به زبان ساده بیان شود)

مثال

برای مثال، باتوجه به اینکه بنزین نسبت به گازوئیل در طبقات بالاتر برج تقطیر است در اکثر موارد کرک اسپرد بنزین بالاتر از گازوئیل است. داده های تاریخی نشان می دهند، در زمانی که قیمت نفت بالای صد دلار بود فاصله قیمتی بنزین با نفت به حدی کم شد که تولید آن برای بسیاری از پالایشگاه ها صرفه اقتصادی نداشت و برخی از پالایشگاه های دنیا اقدام به کاهش سطح تولید بنزین نمودند. این مفهوم از اختلاف بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآورده به دست می آید. به طور مثال یک بشکه نفت خام ۶۰ دلار و یک بشکه بنزین۷۰ دلار است لذا کرک اسپرد بنزین ۱۰ دلار تعیین می شود و هرگونه افزایش فاصله بین این دو منجر به تعدیل مثبت خواهد شد.

نکات مهم در تحلیل

  • کرک اسپرد باید برای هر پنج فرآورده نفتی محاسبه شود و بر اساس وزن هر محصول در سبد شرکت پالایشی، سود یا زیان محاسبه گردد. اگر شرکت پالایشی محصول با کیفیت تری تولید کند، کرک اسپرد آن محصول خاص بیشتر بوده و می تواند در آمد را بالا ببرد.
  • مقادیر در گزارش پالایشی ها گاها به مترمکعب یا تن گزارش می شود. برای تعدیل لیتر به کیلو باید به چگالی محصول توجه کرد اما نکته اینجاست که به علت کیفیت متفاوت محصولات پالایشی، چگالی اعلام شده به صورت عمومی ممکن است دچار انحراف باشد لذا برای آنکه به صورت کاملا دقیق هر تن را به مترمکعب تبدیل کنیم لازم است گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت مورد تحلیل ملاک عمل قرار گیرد. لذا برای تبدیل کردن یک تن محصول به بشکه لازم است ابتدا آنرا بر اساس ضریب تبدیل موجود در گزارش هیات مدیره به لیتر تبدیل کرد و با ضرب آن در عدد ۱۵۹ به وزن یک بشکه رسید.
  • براساس توضیحات بالا، این مفهوم به این معناست که یک بشکه ۱۵۹ لیتری فرآورده نفتی چه اختلاف قیمتی از یک بشکه ماده اولیه دارد به طور مثال وقتی گفته می شود کرک اسپرد بنزین ۱۳ دلار است یعنی اختلاف یک بشکه ۱۵۹ لیتری بنزین و یک بشکه ۱۵۹ لیتری نفت خام برنت ۱۳ دلار است.
  • در محاسبه این مفهوم حتما باید ذکر شود که ملاک محاسبه نفت خام یا میعانات گازی کدام منطقه است. به طور مثال در عموم موارد نفت برنت ۵ دلار از نفت خام ایران گران تر است و همین طور فرآورده پالایشی ایرانی ها چون کیفیت کمتری از نرمال جهانی دارد لذا با یک ضریبی که شرکت پالایش و پخش در نظر می گیرد، ارزان تر خواهد بود.
  • نشریه ها و سایت های معتبری در جهان را به صورت روزانه در بازار نقدی و اتی اعلام می کنند. هرچند که فرضا معیار آن ها ممکن است یک گازوئیل بسیار با کیفیت در مقابل نفت آمریکا باشد و قابلیت استفاده برای تحلیل پالایشی های ایران را ندارد اما روند آن کاملا قابلیت تعمیم دارد.

کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟ ( مثالهایی از شرکت های پالایشی و تاثیرش بر اونها به زبان ساده بیان شود)

انواع کرک اسپرد

انواع مختلفی از این مفهوم برای پوشش نسبت های مختلف نفت خام به فرآورده های پالایشی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

  • یکی از انواع رایج آن نوع ساده آن یا کرک اسپرد ۱۱ می باشد که در اصل حاشیه سود پالایشگاه بین نفت خام و محصولات پالایش شده می باشد. این قرارداد از طریق فروش آتی های محصولات پالایش شده (بنزین و نفت سفید) و خرید آتی های نفت خام، اجرا می شود. بنابراین اگر ارزش محصولات پالایش شده بیشتر از ارزش مواد خام شود، این مقدار مثبت می شود (با واحد دلار در هر بشکه). شایان ذکر است که قیمت های «نفت سفید» و «بنزین» به صورت سنت به ازای هر گالن بیان می شود، پس برای اینکه قابل محاسبه باشند باید به صورت بشکه بیان شوند.
  • استراتژی های پوششی مختلفی وجود دارند که می تواند برای پوشش ریسک پالایشگاه ها مناسب باشد، این بحث یکی از کارکردهای جالب این مفهوم است. بنابراین برای اینکه ریسک پالایشگاه به صورت مناسبی پوشش داده شود نیاز است که نسبت درستی محاسبه شود. همانند ترازنامه، کرک اسپرد نیز نیاز به تراز شدن دارد. بنابراین اگر پالایشگاه به تولیدات بنزین دو برابری نسبت به فرآورده های سوختی تقطیر داشته باشد، باید کرک اسپرد ۳:۲:۱ را به کار ببرد. خرید سه آتی تفت خام فروش دو آتی بنزین و فروش یک آتی نفت سفید (۳ =۲+۱). یا ممکن است پالایشگاه نفت خام را در نسبت گاز کمتری نسبت به بازده نفت سفید به کار ببرد. در اینصورت نسبت ۵:۳:۲ برای ریسک پالایشگاه مناسب تر است.
ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت توکا...

معرفی شرکت توکارنگ فولاد سپاهان

نام شرکت: توکارنگ فولاد سپاهان

نماد: شتوکا

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید رنگ، بتونه و جوهر

محصولات شرکت: انواع رنگ پلی استر و اپوکسی استر

محصول اصلی: انواع رنگ پلی استر

بازار فروش: تماما داخلی

معرفی شرکت:

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان در سال ۱۳۸۵ به صورت سهامی خاص با هدف تولید و تامین رنگ های صنعتی، دریایی و ساختمانی برای مصارف گوناگون تاسیس شد و در سال ۱۳۹۴ در لیست بازار اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و سهام آن مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر ظرفیت اسمی این شرکت معادل ۱۴۷۷ تن در سال می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری توکا فولاد – سهامی عام

۲-۱)سرمایه گذاری توسعه توکا

۳-۱)توکا تولید اسپادان

۴-۱)آتیه تولید نقش جهان

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

شامل سپرده گذاری در بانک می باشد که البته در وثیقه بانک نیز می باشد تا شتوکا به تعهدات خود به شرکت فولاد مبارکه عمل نماید. هم چنین توکا رنگ در شرکت توکا پارسیان پیشرو و شرکت تاراز چهارمحال به رویکرد بلندمدت سرمایه گذاری کرده است.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شتوکا از طلب این شرکت از فولاد مبارکه تشکیل شده است. توجه فرمایید که در حال حاضر عمده فروش شتوکا به شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام می پذیرد.

۴)فروش شرکت:

انواع رنگ پلی استر و اپوکسی استر از محصولات اصلی شرکت می باشند و البته سهم اصلی و اثرگذار بر فروش را رنگ های پلی استر ایفا می کند. هم چنین باید به این نکته توجه داشت که تمامی فروش شتوکا داخلی بوده و بیش از ۸۵ درصد از فروش سالیانه به شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام می پذیرد.

۵)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

از آنجایی که تمام فروش شتوکا داخلی و عمدتا به فولاد مبارکه می باشد بنابراین مرجع خاصی جز صورت های مالی و گزارش های ماهینه شرکت وجود ندارد.

۶)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۶-۱) بخشی از مواد اولیه شتوکا از خارج تامین می گردد به همین دلیل در نگاه نخستین، افزایش نرخ ارز موجب افزایش نرخ مواد اولیه شده و موجب کاهش بهای تمام شده شرکت خواهد شد اما پس از مدتی منجر به افزایش نرخ محصولات این شرکت شده و رویکرد منفی اولیه نسبت به شرکت را جبران خواهد کرد.

۶-۲) عمده فروش شرکت به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد به همین دلیل این امر در مقاطع زمانی مختلف می تواند موجب ایجاد امتیاز منفی یا مثبت برای شتوکا گردد، هم چنین اگر این توافق بین طرفین برهم بخورد می تواند برای مدتی فروش شتوکا را محدودیت جدی روبه رو نماید تا زمانی که مجددا بتواند مشتریان جدیدی را بیابد.

۷)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت که بخش مهمی از بهای تمام شده شرکت را ایفا می کند هم از داخل و هم از خارج دریافت می گردد. یکی از مشکلات تحلیلی شتوکا نبود مرجع واحد برای تعیین نرخ مواد اولیه این شرکت می باشد، در این شرایط تنها می توان با اتکا به داده های صورت های مالی شرکت اقدام به برآورد این موضوع کرد.

۸)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، سربار نیز بخش مهمی را در بهای تمام شده ایفا می کند که آن نیز از هزینه حقوق، مواد غیرمستقیم، استهلاک و … تشکیل می شود.

۹)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۹-۱)هرگونه افزایش قیمت نرخ ارز هزینه های شتوکا را افزایش و در نتیجه حاشیه سود ناخالص شرکت را کاهش خواهد داد.

۹-۲)عمده هزینه های عمومی و اداری و فروش شتوکا را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می دهد که تغییرات آن تابع قوانین و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۹-۳)سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا از فروش بشکه و پالت مستعمل تشکیل می شود. اما سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیرعملیاتی از سود سپرده بانکی که پیش ازین در مورد آن توضیح داده شد تشکیل یافته است.

ریسک ها و فرصت های شرکت

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با هزینه ها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب کاهش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص توکا رنگ فولاد سپاهان می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شتوکا می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

از جمله مواردی که می تواند ضربه سنگینی را به این شرکت وارد نماید افزایش قیمت جهانی نفت می باشد که می تواند هزینه های این شرکت را به شدت افزایش دهد.

از طرفی در صورت وقوع جنگ تجاری مانند زمان حاضر( شهریور ۹۷) کالاهای کم کیفیت و ارزان شرکت های چینی به بازار سرازیر می شود و این موضوع عرصه را بر شرکت هایی مثل توکا رنگ تنگ می کند.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت بهداشتی...

معرفی شرکت صنایع بهداشتی ساینا

نام شرکت: صنایع بهداشتی ساینا

نماد: ساینا

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید شوینده ها، عطر و مواد آرایشی

محصولات شرکت: انواع شوینده ها

محصول اصلی : مایع ظرفشویی

بازار فروش: عمدتا داخلی

معرفی شرکت:

شرکت ساینا در سال ۱۳۸۰ تاسیس و راه اندازی شد و در سال ۱۳۹۴ وارد تابلوی معاملات بورس اوراق بهادار گردید.هدف از تاسیس شرکت، تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.این شرکت تنوع زیادی در محصولات تولیدی خود دارد و در مجموع حدود ۱۹۲ هزار عدد ظرفیت اسمی تولید ساینا می باشد.

سایت های مرتبط :

http://sainaco.com/

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر – سهامی خاص

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

سرمایه گذاری کوتاه مدت ساینا شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد که البته در وثیقه بانک جهت وام های دریافتی می باشد، هم چنین سرمایه گذاری بلندمدت شرکت شامل سرمایه گذاری محدود در شرکت های گلتاش و پاکسان، آلی شیمی قم، تعاونی تولیدکنندگان شوینده بهداشتی می باشد.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

از آنجایی که عمده فروش شرکت داخلی و از طریق شرکت به پخش انجام می پذیرد به همین دلیل عمده حساب های دریافتنی ساینا در رابطه با طلب این شرکت از به پخش می باشد.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

شرکت پاکسان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان ساینا است و در ضمن از حق لیسانس محصولات این شرکت نیز متعلق به پاکسان می باشد به همین دلیل بخش بزرگی از بدهی شرکت به پاکسان می باشد و مابقی برای سایر تامین کنندگان من جمله شرکت شوینده توسعه صنایع بهشهر می باشد.

۵)فروش شرکت:

همانطور که پیش ازین نیز ذکر گردید عمده فروش شرکت از محل مایع ظرفشویی می باشد و ژل ظرفشویی و مایع نرم کننده و سفیدکننده در رتبه های بعدی از نظر ارزش ریالی قرار دارند.

یکی از نکات حائز اهمیت در رابطه با فروش شرکت، تخفیفات نقدی سنگین فروش می باشد که در راتای استراتژی ساینا به منظور افزایش سهم بازار محصولات شرکت می باشد.توجه فرمایید که چندین سال است که ساینا تنها در سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کند.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

مرجع نرخ گذاری در داخل و خارج مصوبات هیئت مدیره بر اساس گشش بازار می باشد.اما برای افراد تحلیلگر می توان با توجه به پیدا کردن نرخ سالانه چند سال اخیر و تغییرات روی داده درنرخ تورم نرخ استانداردی را تعیین نمود.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۷-۱)در صورتی که ساینا بتواند به طور بهینه ای گستره بازار هدف خود را توسعه دهد و از تثبیت جایگاه خود اطمینان حاصل نماید در این صورت ضمن افزایش سطح تولید و فروش خود نسبت به سطوح فعلی، از میزان تخفیفات نقدی خود نیز خواهد کاست و در نتیجه سود خالص بیشتری را محقق خواهد کرد.

۸)مواد اولیه شرکت:

اسید سولفونیک، پلی اتیلن و پت، فتی الکل خام و دی اتانول آمین جزو مهم ترین مواد اولیه شرکت می باشند که تنها مرجع محاسبه نرخ مواد اولیه صورت های مالی ساینا می باشد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

اصلی ترین آیتم بهای تمام شده کالای فروش رفته مواد اولیه می باشد و علاوه بر آن هزینه حقوق و دستمزد کارگران نیز در رتبه دوم اهمیت قرار دارد.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱۰-۱) هزینه های عمومی و اداری و فروش علاوه بر هزینه حقوق که سهم نزدیک به ۵۰ درصدی در آن دارد از آیتم های زیر تشکیل شده است: اول حق لیسانس پاکسان که تا سقف ۴۳۶ میلیارد ریال فروش ساینا معادل ۵ درصد فروش و مازاد بر آن ۲٫۵ درصد فروش تعیین شده است. دوم هزینه حمل و نقل محصولات که طبق توافق میان به پخش و ساینا هزینه حمل از درب کارخانه تا مراکز پخش به عهده ساینا می باشد.

۱۰-۲)سایر درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه از سود سپرده بانکی و سود و زیان ناشی از اقلام ناگهانی اثر می پذیرد.

۱۰-۳)در طی چند سال اخیر قدرت خرید مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در صورتی که شاهد روند نزولی شدید در این زمینه باشیم می تواند در میانمدت بر فروش و سودآوری شرکت اثر بگذارد.

ریسک ها و فرصت های شرکت :

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که در حدود ۱۰ درصد از فروش هرساله شرکت صادراتی می باشد بنابراین هرگونه افزایش شدید در نرخ تسعیر ارز منجر به افزایش درآمد صادراتی شرکت خواهد شد.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه می شویم که شرکت وام های سنگینی اخذ کرده و در حال حاضر در حال تسویه می باشد و لازم به ذکر است که شاهد روند نزولی هزینه های مالی می باشیم.بنابراین با توجه به مطالب فوق افزایش نرخ تسهیلات، می تواند هزینه های مالی و به تبع آن سود خالص ساینا را تحت تاثیر قرار دهد.از طرفی افزایش نرخ بهره بانکی، خود اثرات منفی بر P/E شرکت های بورسی من جمله ساینا می گذارد و انگیزه های سرمایه گذاری فعال در این سهام را کاهش می دهد.

۳)ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد:

در حال حاضر بازارهای هدف ساینا محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نشده است در صورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

۴)ریسک سهم بازار:

شرکت ساینا در یک بازار به شدت رقابتی فعالیت می کند و این را از مقایسه ظرفیت عملی و اسمی تولید این شرکت را نیز به وضوح درک کرد. از طرفی به دلیل ورود تعدادی از برندهای خارجی بهداشتی به ایران عرصه بر این شرکت می تواند تنگ تر گردد. بنابراین همواره این نکته را در زمان تحلیل این شرکت مدنظر قرار داد.

۵)تحریم های اقتصادی ایران :

همانطور که مطرح گردید حدود ۱۰ درصد ارزش ریالی فروش شرکت صادراتی می باشد و در نتیجه تحریم های اقتصادی آمریکا می تواند فروش صادراتی ساینا به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.توجه فرمایید که فروش این شرکت به کشورهای عراق، گرجستان، تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان و بحرین انجام می پذیرد.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن...

معرفی شرکت کربن ایران

نام شرکت: کربن ایران

نماد: شکربن

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید سایر محصولات شیمیایی

محصول اصلی : دوده صنعتی

بازار فروش: عمدتا داخلی

معرفی شرکت

شرکت کربن ایران در سال ۱۳۵۱ با هدف احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی و فروش و صادرات انواع دوده صنعتی تاسیس شد و در سال ۱۳۷۳ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار گرفت و در همان سال معاملات آن در بورس آغاز گردید.ظرفیت اسمی تولید دوده صنعتی شکربن ۳۶۰۰۰ تن می باشد که شرکت در چند سال اخیر در ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت نموده است.لازم به ذکر است که ظرفیت تولیدی شرکت در دو فاز انجام می پذیرد که فاز ۱ مشتمل بر ۱۶۰۰۰ تن دوده صنعتی سخت و فاز دو شامل ۲۰ هزار تن دوده صنعتی نرم می باشد.

اطلاعاتی در مورد دوده صنعتی

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن ایران

موارد مصرف دوده صنعتی

 

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کربن ایران

سایت های مرتبط :

http://www.iran-carbon.com/default.aspx?lang=fa

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی – ( فارس)

۲-۱)شرکت دوده صنعتی پارس – (شدوص)

۳-۱)سرمایه گذاری ملی ایران – (ونیکی)

۴-۱)گسترش تجارت هامون – سهامی خاص

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت به صورت محدود در برخی سهام بازار بورس می باشد در حالی که حساب سرمایه گذاری بلندمدت شرکت از مالکیت مدیریتی شکربن بر روی شرکت های دوده صنعتی پارس، صنایع لاستیکی سهند، کربن پاسارگاد و سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی دارد.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شکربن از مشتریان خود که در صنعت لاستیک فعال هستند تشکیل شده است.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های پرداختنی شرکت کربن ایران بابت بدهی به شرکت های تامین کننده کالا من جمله پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت می باشد. از طرفی شرکت بدهی بابت حقوق پرسنل مامور وزارت نفت دارد که سهم قابل توجهی از بدهی های شرکت را تشکیل می دهد.

۵)فروش شرکت:

محصول شرکت دوده صنعتی می باشد که نرخ فروش داخلی بر اساس کمیته فروش و از طریق بورس کالا و فروش صادراتی نیز بر اساس مصوبات هیئت مدیره انجام می گیرد. هم چنین باید توجه داشته باشید که عمده فروش شرکت در داخل انجام می پذیرد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

همانطور که پیش ازین ذکر شد عمده فروش شکربن داخلی است و از آنجایی که این محصول در بورس کالا عرضه می شود بنابراین می توان از نرخ های بورس کالا به عنوان مرجع اصلی شرکت جهت تحلیل بهره برد.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی دوده صنعتی و به تبع آن قیمت داخلی آن  از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت این محصول  نیز رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله کربن ایران داشته باشد.

۷-۴)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت مشتمل بر روغن های فورفورال، cfo، co، قطران و مواد بسته بندی می باشد که عمدتا از پالایشگاه آبادان، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی شازند، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی جم خریداری می نماید. برای تعیین نرخ مواد اولیه می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

استفاده از نرخ های بورس کالا. دوم رجوع به آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت و محاسبه نرخ هر کدام از مواد اولیه و اعمال تغییراتی در آن در صورت نیاز. سوم استفاده از روش تحلیل افقی در محاسبه ارزش مواد اولیه که این آیتم را می بایست با روش دوم تلفیق کرد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، هزینه های حقوق و دستمزد بخش قابل توجهی را در بهای تمام شده دارد و در حدود ۱۵ درصد از بهای تمام شده را دارد و البته با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه می تواند این درصد تغییر یابد.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)هرگونه افزایش در قیمت در قیمت مواد اولیه یعنی روغن های فورفورال، cfo و co می تواند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص گردد.

۲)با توجه به کاربرد گسترده دوده صنعتی در صنعت تایرسازی در صورت رونق این صنعت و در نقطه مقابل رکود شدید نیز به لحاظ فروش مقداری، شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۱۱)سایر نکات بااهمیت:

با توجه به الزامات دولتی مبنی بر خروج شرکت ها از شهر اهواز و موقعیت جغرافیایی شکربن در شهر اهواز در آینده شاهد جابه جایی شرکت خواهیم بود که البته هنوز در این مورد تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.

ریسک ها و فرصت های شرکت کربن ایران

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است پس هیچ نکته منفی در این رابطه نمی توان منظور کرد.هم چنین ذکر این نکته ضروریست که به لحاظ ارزش ریالی فروش، حدود ۲۰ درصد فروش صادراتی می باشد.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص کربن ایران می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شکربن می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

همانطور که پیش از این مطرح شد بخشی از محصولات شرکت صادر و بخش دیگر از طریق بورس کالا به فروش می رسد.بنابراین مسائل تحریم اقتصادی و برخی تصمیمات دولت در رابطه با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا می تواند بر افزایش یا کاهش شدید قیمت محصولات کربن ایران موثر واقع شود.هم چنین توجه فرمایید که در صورت وضع تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران فروش شرکت می تواند با تغییرات قابل توجهی همراه گردد.

۴)ریسک تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای مقصد:

در حال حاضر بازارهای هدف شکربن محدودیت خاصی هم چون اعمال عوارض یا تعرفه بر روی کالاهای ایرانی اتخاذ نشده است در صورتی که چنین محدودیت هایی وضع گردد فروش صادراتی این شرکت با محدودیت های جدی روبه رو می شود.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب
buffet-(4)
فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت دوده...

معرفی شرکت دوده صنعتی پارس

نام شرکت: دوده صنعتی پارس

نماد: شدوص

نام صنعت: مواد شیمیایی

زیرگروه صنعت: تولید سایر محصولات شیمیایی

محصول اصلی : گریدهای مختلف دوده صنعتی

بازار فروش: بیش از ۹۰ درصد داخلی

معرفی شرکت:

شرکت دوده صنعتی پارس در سال ۱۳۶۳ با هدف تاسیس کارخانه تولید دوده صنعتی و فروش داخلی و صادراتی محصولات تولید شده تاسیس گردید و در سال ۱۳۷۸ در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و وارد تابلوی معاملات گردید.ظرفیت اسمی تولید این شرکت معادل ۱۵۰۰۰ تن دوده صنعتی نرم و ۱۵ هزار تن دوده صنعتی سخت می باشد.

اطلاعاتی در مورد شرکت دوده صنعتی پارس

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت دوده صنعتی پارس

 

سایت های مرتبط

http://dsp.co.ir/

موارد مصرف دوده

فاکتورهای مهم بنیادی شرکت دوده صنعتی پارس

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)اسامی سهامداران عمده شرکت:

۱-۱)سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی – ( فارس)

۲-۱)شرکت کربن ایران – (شکربن)

۳-۱)سرمایه گذاری کروه توسعه ملی – ( وتوسم)

۴-۱)سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی

و …

۲)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در چندین شرکت بورسی می باشد که به صورت محدود در هر کدام سرمایه گذاری کرده است.لازم به ذکر است که در سرفصل سرمایه گذاری بلندمدت شرکت شاهد سرمایه گذاری ۲ درصدی شدوص در شرکت کربن ایران و زیر یک درصدی در صنایع لاستیکی سهند هستیم.

۳)حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های دریافتنی شدوص از مشتریان خود که در صنعت لاستیک فعال هستند تشکیل شده است.

۴)حساب ها ی پرداختنی تجاری و غیرتجاری:

عمده حساب های پرداختنی شدوص مربوط به تامین کننده مواد اولیه یعنی شیمی بافت و هم چنین هزینه های تحمل شده و پرداخت نشده مانند هزینه گاز مصرفی و هزینه حمل و نقل می باشد.

۵)فروش شرکت:

محصول شرکت دوده صنعتی می باشد که نرخ فروش داخلی بر اساس کمیته فروش و از طریق بورس کالا و فروش صادراتی نیز بر اساس مصوبات هیئت مدیره انجام می گیرد. هم چنین باید توجه داشته باشید که عمده فروش شرکت در داخل انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که عمده فروش شرکت در چهار گرید ۵۵۰، ۶۶۰، ۳۳۹ و ۳۳۰ انجام می پذیرد.

۶)منابع مهم جهت تعیین نرخ فروش محصولات:

همانطور که پیش ازین ذکر شد عمده فروش شدوص داخلی است و از آنجایی که این محصول در بورس کالا عرضه می شود بنابراین می توان از نرخ های بورس کالا به عنوان مرجع اصلی شرکت جهت تحلیل بهره برد.

۷)سایر داده های آماری مهم و مرتبط با فروش:

۱-۷)قیمت جهانی دوده صنعتی و به تبع آن قیمت داخلی آن  از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت این محصول  نیز رشد پیدا می کند.

۲-۷)با توجه به اینکه دلار آمریکا مبنای اصلی جهت ارزش گذاری قیمت تمامی کالاهای جهانی می باشد در نتیجه هرگونه تغییر در اقتصاد آمریکا و در پی آن شاخص دلار می تواند بر قیمت کامودیتی ها اثر بگذارد.

برای نمونه وقتی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو اعلام می کند که نرخ بهره خود را افزایش می دهد به تبع آن شاخص دلار بهبود پیدا کرده و قیمت کامودیتی ها کاهش پیدا می کند.

۷-۳)نرخ تسعیر ارز مبنای مهمی برای بسیاری از شرکت های صادرات محور می باشد که کاملا وابسته به تصمیم های کابینه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.با توجه به اینکه سیاست ارزی در کشور شناور مدیریت شده می باشد بنابراین در زمانی که تصمیم اقتصادی بر افزایش نرخ ارز در کشور باشد می تواند اثر مثبتی را بر فروش شرکت های صادرات محور از جمله دوده صنعتی پارس داشته باشد.

۷-۴)باید این نکته را مدنظر داشته باشید که معاملات در بازارهای جهانی کاملا تابع عرضه و تقاضا است و در نتیجه اگر سمت عرضه به دلیل انجام تعمیرات اساسی و یا سایر موارد ناگهانی و غیرمنتظره (مثلا طبق اعلام قبلی اعلام می گردد که یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده در جهان برای مدت ۳ ماه جهت انجام تعمیرات اساسی تعطیل می گردد اما بر خلاف پیش بینی ها واحد مزبور بیش از سه ماه و به مدت نامعلوم متوقف می ماند) کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد منجر به افزایش شدید قیمت کامودیتی ها می گردد.

۸)مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت مشتمل بر روغن های فورفورال، cfo، co، قطران و مواد بسته بندی می باشد که عمدتا از آرین شیمی، پتروشیمی آبادان، سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول خریداری می نماید. برای تعیین نرخ مواد اولیه می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

استفاده از نرخ های بورس کالا. دوم رجوع به آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت و محاسبه نرخ هر کدام از مواد اولیه و اعمال تغییراتی در آن در صورت نیاز. سوم استفاده از روش تحلیل افقی در محاسبه ارزش مواد اولیه که این آیتم را می بایست با روش دوم تلفیق کرد.

۹)بهای تمام شده شرکت:

علاوه بر مواد اولیه به عنوان اصلی ترین آیتم بهای تمام شده، هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه استهلاک بخش قابل توجهی از بهای تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل داده است.

۱۰)سایر آیتم های اثرگذار بر سودآوری:

۱)هرگونه افزایش در قیمت در قیمت مواد اولیه یعنی روغن های فورفورال، cfo و co می تواند منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص گردد.

۲)با توجه به کاربرد گسترده دوده صنعتی در صنعت تایرسازی در صورت رونق این صنعت و در نقطه مقابل رکود شدید نیز به لحاظ فروش مقداری، شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۱۱)سایر اقلام عملیاتی:

در شرکت دوده صنعتی پارس هزینه های جذب نشده تولید سنگینی وجود دارد که به صورت سالانه در این آیتم گزارش می گردد.

۱۲)سایر نکات بااهمیت:

یکی از اهداف شرکت عملیاتی کردن طرح توسعه ای است که به دنبال آن ظرفیت تولید یکی از فازهای شرکت به ۲۰ هزار تن افزایش پیدا خواهد کرد و از طرفی موجب بهبود فرایند عملیاتی شرکت و کاهش هزینه های تولید می گردد که البته در حال حاضر فاصله زیادی تا عملیاتی شدن دارد.

ریسک ها و فرصت های شرکت دوده صنعتی پارس

۱)نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه تنها ارتباط شرکت با نرخ ارز، در رابطه با درآمدها می باشد بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش سودآوری شرکت گردد.توجه فرمایید که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ وام ارزی رویت نشده است پس هیچ نکته منفی در این رابطه نمی توان منظور کرد.البته توجه فرمایید که این شرکت به دنبال اخذ وام های ارزی جهت تامین مالی طرح های توسعه خود می باشد که در صورت تحقق، هرگونه افزایش نرخ ارز می تواند اثر منفی بر سود شرکت خواهد داشت.

۲)ریسک نوسانات نرخ بهره:

وقتی به ترازنامه شرکت مراجعه می کنیم متوجه این موضوع می شویم که شرکت در طی سال های اخیر وام سنگینی اخذ نکرده به همین دلیل ریسک نرخ بهره(در واقع ریسک افزایش نرخ سود سپرده بانکی) چندان برای آن وجود ندارد.اما افزایش نرخ بهره به طور کلی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود و به طور عمومی موجب افزایش ریسک نرخ بهره در سطح کلی بازار و بالاخص دوده صنعتی پارس می گردد.در نقطه مقابل با کاهش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد بازار افزایش پیدا کرده و همین عامل موجب افزایش جذابیت در تمامی نمادها من جمله شدوص می گردد.

۳)ریسک متغیرهای کلان:

همانطور که پیش از این مطرح شد بخشی از محصولات شرکت صادر و بخش دیگر از طریق بورس کالا به فروش می رسد.بنابراین مسائل تحریم اقتصادی و برخی تصمیمات دولت در رابطه با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا می تواند بر افزایش یا کاهش شدید قیمت محصولات شدوص موثر واقع شود.هم چنین توجه فرمایید که با توجه به سهم پایین صادرات در این شرکت، تحریم ها تاثیر چندانی بر وضعیت شرکت نخواهد داشت.

۴)ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید:

همانطور که پیش ازین ذکر شد تجهیزات تولیدی شدوص قدیمی می باشد و به همین دلیل هزینه های تولید را افزایش و کیفیت محصولات را پایین می آورد.به همین جهت همواره ریسک پایین بودن محصولات شرکت به عنوان یک تهدید برای این شرکت محسوب می شود به ویژه اینکه واردات دوده صنعتی رو به فزونی است و تعرفه های قابل ملاحظه ای برای آن وضع نمی شود.

مولف: احمد لحیم گرزاده

ادامه مطلب