جناب آقای حجت فرخ دانش پذیر دوره ۱۴ نخبگان در مورد اهمیت آموزش بورس در خانه سرمایه می گویند:

اگر دوستان و یا همکارانی که تمایل دارند در بازاری که محدودیت ندارد فعالیت کنند که این امر در اقتصاد کشورمان بسیار مهم می باشد، حتما با آموزش باید شروع کنند، آموزشی که کامل و جامع باشد و همچنین اساتید شناخته شده آموزش بدهند و همچنین در بازاری که خودشان در حال فعالیت هستند، تدریس کنند که در واقع اساتید خانه سرمایه در بازار خرید و فروش و یا معامله انجام می دهند. باید بگویم که بنده قبلا معاملاتم را به روش سنتی و ساده انجام می دادم و نه علت سود بنده مشخص بود و نه علت زیان بنده مشخص بود اما در دوره ای که شرکت کرده ام علت زیان ها و سودها مشخص شده و علت سوده هایی که بنده کسب می کنم، مشخص هستند.