راهکار مقابله با تهدید های اقتصادی ایران برای شما چیست؟

به نام خدا، سلام علی صابریان هستم، امروز می‌خواهم در مورد ادامه ویدئو قبلی یعنی تهدیدی در شرایط اقتصادی ایران صحبت کنم و همچنین در مورد چگونگی عبور از این تهدید و پیروز بر شرایط اقتصادی فعلی ایران صحبت خواهم کرد. خیلی مستقیم می‌رویم سر اصل…

موضوعی که شما را در اقتصاد ایران تهدید می کند

سلام علی صابریان هستم و امروز می‌خواهم درباره تهدید صحبت کنم. چیزی که اخیرا در یک سال اخیر تو مصاحبه‌هایی که برای پذیرش دوره نخبگان بورس داشتیم متوجه شدم، اتفاقی که افتاده است که خیلی از افرادی که پیش بنده مراجعه می‌کنند، این‌ها افرادی…
X
اکنون
X